Εκλογές Ανάδειξης Προέδρου ΟΝΝΕΔ στις 20 Μαρτίου!

Σύμφωνα τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, συνήλθε χθες στις 7 το απόγευμα στα Κεντρικά Γραφεία (Μεσογείων 15), η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) αποτελούμενη από τους Φ.Βρεκό, Γ.Γκαλίτσιο, Π.Ζυμβραγάκη, Δ.Μανωλόπουλο και Μ.Μπαλαφούτη με αντικείμενο τον καθορισμό των διαδικασιών εκλογής νέου Προέδρου της ΟΝΝΕΔ.

 

Με δεδομένο, ότι κατά την εκλογή των πέντε μελών της κατά την Α’ Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής (13/7/2013) δεν έλαβε ποτέ χώρα η συγκρότηση της σε σώμα, προχώρησε αμέσως στη σχετική διαδικασία. Με ψήφους 3 υπέρ, 0 κατά εξελέγη Πρόεδρος της ΚΕΦΕ ο Δ.Μανωλόπουλος, ενώ οι Φ.Βρεκός και Μ.Μπαλαφούτηςαπήχαν από την ψηφοφορία και στη συνέχεια αποχώρησαν από τη διαδικασία.

 

Εν συνεχεία η ΚΕΦΕ συγκροτήθηκε σε σώμα και αποφάσισε τα εξής:

 

α) να επικυρώσει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης Προέδρου της ΟΝΝΕΔ την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 από ώρα 07:00 έως 19:00 σε όλη την Ελλάδα και στις οργανώσεις του Εξωτερικού, όπουαυτό κριθεί εφικτό. Τα κατά τόπουςκαταστήματαψηφοφορίας θα προσδιορισθούν με σχετική ανακοίνωση σε εύλογοχρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που ουδείς εκ των υποψηφίωνκαταφέρει να συγκεντρώσει την απόλυτηπλειοψηφία των ψήφωνκατά την πρώτηψηφοφορία, η επαναληπτική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου 2016.

 

β) Οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση υποψηφιότητάς τους ενώπιον της ΚΕΦΕ στα κεντρικά γραφεία της ΟΝΝΕΔ τη Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 από τις 15:00 έως τις 19:00. Η δήλωση υποψηφιότητας πρέπει να βρίσκεται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο συνοδευόμενη από τις απαραίτητες υπογραφές όπως αυτές προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ (τουλάχιστον 20% των συνέδρων). Η υποβολή τυχόνενστάσεωνμπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι το αργότερο στις 21:00 της ίδιαςημέρας.

 

γ) Η ΚΕΦΕ, αφού προβεί στον έλεγχονομιμότητας των υποβληθεισώνπροτάσεωνυποψηφιοτήτων και την οριστική και αμετάκλητηεκδίκαση των ενστάσεωνσύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, θα ανακηρύξει τους υποψηφίους την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 21:30.

 

δ) Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Δ.Μανωλόπουλο να παραλάβει τον επίσημοκατάλογοσυνέδρων του 9ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.

 

ε) Την κατασκευή στρογγυλήςσφραγίδας με την οποία θα σφραγίζονταιόλα τα σχετικά με τις εκλογέςέγγραφα, η οποία θα αναφέρει: «ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΝΝΕΔ 2016 – ΚΕΦE»

 

ζ) Να αναρτήσει στο διαδίκτυομέχρι την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15.00 το έντυπο της δήλωσηςυποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρώσεικάθευποψηφίος, καθώς και τυχόνσχετικέςλεπτομέρειες.

 

η) Να δημοσιοποιήσειόλες τις προϋποθέσειςκατάθεσηςυποψηφιότητας στην ιστοσελίδα onned.gr μέχρι την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15.00, καθώς και τον τρόποκατάθεσης της υποψηφιότητας.

 

Οι ως άνωαναφερόμενεςαποφάσεις της ΚΕΦΕ θα ανακοινωθούνεπίσημα σε εύλογοχρονικό διάστημα στην ιστοσελίδα της ΟΝΝΕΔ. Το επισυναπτόμενο πρακτικό συντάχθηκε σε ένα (1) πρωτότυπο και υπογράφηκε από τα παρόντα μέλη της ΚΕΦΕ.