Δυτική Ελλάδα: Νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων

Ξεκινά στις 18 Δεκεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων

 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης, ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσιάστηκαν κατά την εκδήλωση της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του 20ου Forum Ανάπτυξης – Money Show Πάτρας 2017. Το πρόγραμμα προκηρύχθηκε προ ημερών και η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 18 Δεκεμβρίου. Ήδη παρατηρείται ενδιαφέρον στην Αχαΐα , ανέφερε η Μάγδα Πετροπούλου, Διευθύντρια της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα παρουσίασε η υπεύθυνη Ιφιγένεια Τσούκα. Στόχος του είναι η ενίσχυση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου), όπως επίσης και η δημιουργία τουριστικών μονάδων και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η χρηματοδότηση κάθε επενδυτικού σχεδίου ξεκινά από τις 25.000 και φτάνει ως τις 400.000 ευρώ. Όπως εξήγησε η κ. Τσούκα, στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000,00 €, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Το ποσοστό της χρηματοδότησης (Κοινοτική και Εθνική) φτάνει το 45% και η ιδιωτική συμμετοχή καθορίζεται στο 55%. Η δημόσια επιχορήγηση φτάνει στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι η προσκόμιση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικών στοιχείων εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να προέρχεται από ίδια συμμετοχή) ή και δάνειο.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις μπορεί να είναι πολύ μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του τουρισμού και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν αυτές που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης, ενώ στη δεύτερη επιχειρήσεις Τουριστικών Καταλυμάτων, σύμφωνα με τους «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» της δράσης, που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:

  1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
  2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
  3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
  4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα είναι ξενοδοχεία σε κατηγορία τριών αστέρων και άνω και δυναμικότητας από 10 ως και 50 κλίνες. Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των 50 κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.

Επίσης στο πρόγραμμα εντάσσονται:

Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) με κατάταξη σε κατηγορία τριών αστέρων και άνω

Ξενώνες φιλοξενίας νέων

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (με ελάχιστο αριθμό κατοικιών τις τρεις)

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (κατηγορία 3 κλειδιά και άνω και ελάχιστη δυναμικότητα (10) κλίνες)

Τουριστικά γραφεία

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Αθλητικός Τουρισμός

Θαλάσσιος τουρισμός

Τουρισμός υπαίθρου

Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ξεκινά στις 18 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 28 Μαρτίου 2018 και θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων

Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ενημέρωση για το πρόγραμμα που «τρέχει» και αφορά την «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο στοχεύει στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων με σκοπό την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους , αλλά και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Χρηματοδοτούνται υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα παρουσίασε ο Υπεύθυνος της Δράσης Άγγελος Σταυρόπουλος. Η προθεσμία για την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου ολοκληρώνεται στις 13 Δεκεμβρίου.

Δυνητικοί δικαιούχοι – ωφελούμενοι μπορούν να είναι:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού (από τον ΔΟΑΤΑΠ, ή ΣΑΕΙ, ή ΣΑΕΠ)

Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων από το Υπ. Πολιτισμού τριτοβάθμιων σχολών Θεάτρου & Χορού

Απόφοιτοι αναγνωρισμένων μουσικών εκπαιδευτηρίων που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: άνεργοι, μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι με συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότηταγια την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Στην πρώτη κατηγορία για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων μπορούν να ενταχθούν άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, μισθωτοί (πλήρους/ μερικής/ εποχιακής απασχόλησης) και υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία νέου συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς.

Η δεύτερη κατηγορία ωφελουμένων αφορά νυν αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και νέα εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις) που συστήνονται αποκλειστικά από υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες αφού διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.

Oι υποβολές για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα γίνονται σε τρεις κύκλους και ήδη διανύουμε τον τρίτο. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής έγινε στις 5.7.2017. Η πρώτη περίοδος υποβολής ήταν από 5.7.2017 έως 9.8.2017 , η δεύτερη η από 6.9.2017 έως 11.10.2017 και η Τρίτη από 8.11.2017 έως 13.12.2017.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας, ο οποίος επεσήμανε ότι στόχος της Διαχειριστικής και δικός του είναι η παροχή βοήθειας στους επενδυτές, ώστε να μη χάνουν προγράμματα για τυπικούς λόγους και πρόσθεσε: «Ως επιμελητήρια πρέπει να είμαστε συνεργάτες των επενδυτών. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόταση για βελτίωση συνθηκών και προτάσεων για τα επόμενα προγράμματα , που μπορούν να βοηθήσουν στην καλυτέρευση των οδηγιών των προγραμμάτων και είμαστε ανοιχτοί επίσης, στο να γίνει καλύτερο το περιβάλλον αυτό, ούτως ώστε στο τέλος κάθε προγράμματος να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή απορροφητικότητα».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Αϊβαλής επεσήμανε ότι όσο είναι Πρόεδρος του ΤΕΕ και με δεδομένη τη θέση του στη διαχειριστική, τη σχέση ΤΕΕ και Διαχειριστικής δεν πρόκειται να διακόψει κανείς καθώς μια τέτοια συνεργασία μόνο τα καλύτερα αποτελέσματα μπορεί να έχει. Επίσης πρότεινε την εξεύρεση κι ενός άλλου πλαισίου συνεργασίας, ώστε τόσο το ΤΕΕ όσο και το Επιμελητήριο να έχουν τη Διαχειριστική ως ενδιάμεσο φορέα.

thebest.gr

Βόνιτσα: Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής