Δυτική Ελλάδα – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.: «Είμαστε αντίθετοι με την ένταξή μας στο ΑΕΙ Πελοποννήσου»

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών, δηλώνει την πλήρη αντίθεση στην ένταξή του στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος αφού έλαβαν υπόψη τους:

1.    Τις πάνω από ένα έτος διαβουλεύσεις για τη προοπτική του Τμήματος και για μορφές συνεργασίας με το αντίστοιχο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

2.    Τις πρόσφατες διαδικασίες για ένταξη της ΣΤΕ και συνεπώς και του Τμήματος στο ΕΑΠ σαν Τμήματα Μηχανικών τετραετούς και δια ζώσης εκπαίδευσης οι οποίες απερρίφθησαν από το ΕΑΠ και από το Υπουργείο Παιδείας.

3.    Τις επίσημες ανακοινώσεις της κ. Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών προς την Ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου της, στις οποίες με συμφωνία του Υπουργείου Παιδείας προτείνεται η συνένωση ολόκληρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Σε αυτή την συνέργεια δημιουργείται Γενικό Τμήμα από τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΙ που θα συνεχίσουν την εκπαίδευση των φοιτητών μας μέχρι την αποφοίτησή τους και στη συνέχεια με τις ισχύουσες διατάξεις θα μπορούν να μετακινηθούν σε άλλα Τμήματα. Επίσης, σύμφωνα με την πρόταση δημιουργούνται και νέες σχολές και τμήματα.

4.    Τις προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες στα Πανεπιστήμια ΕΚΠΑ, Θεσσαλίας και Γεωπονικού ως προς τις ρυθμίσεις για το Γενικό Τμήμα.

5.    Την ανάγκη για την διαφύλαξη του κύρους και της ακαδημαϊκής υπόστασης των μελών ΔΕΠ από αμφιλεγόμενης βιωσιμότητας επιλογές οι οποίες τους θίγουν.

6.    Την ανάγκη να υπάρξει διέξοδος στο πρόβλημα των υπαρχόντων φοιτητών μας ενόψει των επερχόμενων  αλλαγών.

7.    Την χθεσινή αιφνίδια πρόταση από μέλος της επιτροπής διαβούλευσης την οποία όπως δηλώθηκε έχει αποδεχθεί το Υπουργείο Παιδείας, βάσει της οποίας προτείνεται να διασπασθεί το ΤΕΙ Δ.Ε. Ειδικότερα, μόνο η ΣΤΕ να γίνει Σχολή Μηχανικών τετραετούς διάρκειας και να ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σε αυτή τη Σχολή με έδρα την Πάτρα, ένα Τμήμα της θα λειτουργεί στην Τρίπολη και τρία Τμήματα στην Πάτρα. Το Τμήμα μας, αφού συνενωθεί με το αντίστοιχο Τμήμα Πληροφορικής του Αντιρρίου, θα γίνει Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και θα λειτουργεί στην Πάτρα.

8.    Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης και συζητήθηκε χωρίς να υπάρχει ολομέλεια στη Συνέλευση της Σχολής όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και επομένως είναι άκυρη.

Σχετικά με την ανωτέρω πρόταση, επειδή:

•    Δεν προέκυψε από κάποια ακαδημαϊκή διαδικασία, αλλά προτάθηκε βεβιασμένα και υπό πίεση προς το υπουργείο ως έσχατη λύση για την ΣΤΕ του ΤΕΙ Δ.Ε., καθώς η διοίκηση του ΤΕΙ Δ.Ε. δεν αποδέχεται τη λύση του Γενικού Τμήματος, λύση η οποία όμως έχει εφαρμοστεί σε πολλές άλλες συγχωνεύσεις και έχει ελεγχθεί νομικά η ορθότητά της. Αν δε συνδυαστεί με την εκκωφαντική κατάρρευση της «λύσης ΕΑΠ» και τις δυσκολίες της «λύσης Παν/μιο Πατρών», εμφανίζει δημοσίως τη ΣΤΕ ως μία «ανεπιθύμητη» Σχολή, γεγονός που πλήττει το ακαδημαϊκό της κύρος.

•    Ο διαμελισμός του ΤΕΙ Δ.Ε. σε δύο Ιδρύματα (αντί για τη συγχώνευσή του με ένα Ίδρυμα) θα έχει αυξημένη διοικητική πολυπλοκότητα για να διευθετηθούν σημαντικά ζητήματα, όπως οι κοινοί πόροι των σχολών του ΤΕΙ Δ.Ε. και ειδικότερα το διοικητικό προσωπικό, οι υποδομές, τα κτήρια, κλπ.

•    Είναι μία απολύτως «αφύσικη» λύση και θα αποτελεί τη μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα ένα Πανεπιστήμιο (Πελοποννήσου) να διατηρεί σχολή στην έδρα ενός άλλου Πανεπιστημίου (Πατρών) και μάλιστα σε απολύτως ταυτιζόμενα αντικείμενα/τμήματα και είναι πολύ πιθανό να λειτουργήσει ανταγωνιστικά και όχι συνεργατικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών, δηλαδή να διαιρέσει και όχι να αθροίσει τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές δυνάμεις της περιοχής.

•    Στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δηλ. στην Πάτρα, ιδρύεται Σχολή Μηχανικών 4ετούς φοίτησης (εν δυνάμει 2η Πολυτεχνική) που ανήκει στο Πανεπιστήμιο άλλης Περιφέρειας (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου).

•    Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ως νεότερο ίδρυμα διαθέτει ασθενέστερη διεθνή παρουσία και χαμηλότερη θέση στις διεθνείς κατατάξεις, σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

•    Λόγω της μεγάλης απόστασης της ΣΤΕ από την έδρα του Πανεπιστήμιου στην Τρίπολη, θα υπάρχει δυσκολία ή και αδυναμία στη διαχείριση ζητημάτων καθημερινής λειτουργίας, διοικητικής λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών και αυξημένο λειτουργικό κόστος και ως εκ’ τούτου και η βιωσιμότητά της είναι αμφίβολη.

•    Θα αποτελεί μία απλή συνέχεια της σημερινής κατάστασης της ΣΤΕ, αλλάζοντας μόνο την επωνυμία Ιδρύματος. Ως εκ τούτου δεν θα επιτύχει άμεση ώσμωση των Τμημάτων της ΣΤΕ με ένα Πανεπιστημιακό ίδρυμα ούτε θα επιφέρει την αλλαγή κουλτούρας επί το ακαδημαϊκότερο.

Μετά από διαλογική συζήτηση με ακαδημαϊκό αλλά και ρεαλιστικό πνεύμα, αποφασίζει ομόφωνα:

Να δεχθεί την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την συνένωση του ΤΕΙ Δ.Ε. με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ο φυσικός χώρος για τη ΣΤΕ, όχι μόνο λόγω της γειτνίασης αλλά και λόγω των υφιστάμενων ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών και λόγω της προέλευσης των περισσότερων μελών ΔΕΠ της ΣΤΕ. Σε αυτή την συνέργεια δύο μεγάλα Ανώτατα Ιδρύματα αυξημένου κύρους το καθένα στον τομέα του θα αποτελέσουν ένα αξιολογότατο Πανεπιστήμιο διεθνούς ακτινοβολίας που θα προσφέρει στη χώρα ακόμα πιο ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα.

Για τη βέλτιστη υλοποίηση αυτής της συνέργειας προτείνουμε τα εξής συγκεκριμένα μέτρα:

Α. Τα μέλη ΔΕΠ του Γενικού Τμήματος παράλληλα με τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις για την ολοκλήρωση των σπουδών των υπαρχόντων φοιτητών εφόσον το επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σε συναφή με το γνωστικό τους αντικείμενο μαθήματα άλλων Τμημάτων στα οποία και θα ενταχθούν μετά τη παρέλευση της εξαετίας που θα εξαντληθεί ο χρόνος για την αποφοίτηση των υπαρχόντων φοιτητών. Στη διάρκεια της θητείας τους στο Γενικό Τμήμα θα απολαμβάνουν πλήρως των τυπικών, ουσιαστικών, ακαδημαϊκών, και θεσμικών λειτουργιών των   Πανεπιστημιακών Καθηγητών της αντίστοιχης βαθμίδας στην οποία ανήκουν με την συμμετοχή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα, αυτοδύναμη διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα.

Β.  Σε περίπτωση που με τη νομοθετική ρύθμιση που επίκειται έχουμε διάσπαση του ΤΕΙ Δ.Ε. ως προς την ένταξή του στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να δίνεται η δυνατότητα επιλογής στα μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος να επιλέξουν την μελλοντική τους ένταξη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

esos.gr

Έτοιμο το πλάνο συγχώνευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με το ΑΕΙ Πατρών – Τι γίνεται με τα Τμήματα του Αγρινίου