Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας: Παράταση Ρύθμισης Οφειλών έως 28 Φεβρουαρίου 2018

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας ενημερώνει τους δημότες του και όσους έχουν πάσης φύσεως οφειλές, προς τον ίδιο και τα νομικά του πρόσωπα ότι σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ Ν.4483 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τ.Α΄) μπορούν, κατόπιν αιτήσεως προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού να υπαχθούν σε ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€.

Η προθεσμία ρύθμισης της οφειλής παρατείνεται έως 28 Φεβρουαρίου

Α. Υπαγόμενες οφειλές

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17 (ημερ. έναρξης ισχύος 31.07.2017).

Β. Αριθμός δόσεων – απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Γ. Συχνότητα υποβολής δόσεων

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

Δ. Ελάχιστο ποσό δόσης

Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ

Πληροφορίες στην Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στους κ. Φλώρο Κωνσταντίνο και Αλατζόγλου Αθανάσιο στο τηλ. 2643360115 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούνται οι δημότες να προσέλθουν να διακανονίσουν τις οφειλές τους διότι ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας έχει δρομολογήσει διαδικασίες για  διακοπές παροχών ύδρευσης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Έμεινε άνεργη πριν λίγες ημέρες και μέσα σε λίγα 24ωρα κέρδισε τη λοταρία του Υπ. Οικονομικών και το λαχείο!