Δίκη αιρετών: Απάντηση Λυμπουρίδη στον Π. Μοσχολιό

Ανεξάρτητα από την αθωωτική απόφαση του τριμελούς εφετείου Δυτικής Ελλάδος στις 10 Ιανουαρίου 2010, σχετικά με την παραπομπή 27 αιρετών του Δήμου Αγρινίου και 17 εργοληπτών, είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω στο άρθρο του τέως δημάρχου Αγρινίου κ. Μοσχολιού που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της εφημερίδας σας, στις 12 Ιανουαρίου.

Ο κ. Μοσχολιός στο άρθρο του αυτό ισχυρίζεται ότι η παραπομπή τους να δικαστούν ήταν αποτέλεσμα σκευωρίας, σκευωρών που ήθελαν να ικανοποιήσουν την προσωπική τους εμπάθεια και τις εμμονές τους, πράγμα που δεν ανταποκρίνεται, ούτε στην αλήθεια και αλλά ούτε και στις προθέσεις μου.

Η παραπομπή τους αυτή, όπως θα διαπιστωθεί από την παράθεση αμέσως πιο κάτω στοιχείων από τις εκθέσεις των ελέγχων ειδικών ελεγκτών, δύο υπουργείων, του υπουργείου Εσωτερικών και του Οικονομικών, δεν ήταν αποτέλεσμα σκευωρίας, εμπάθειας και εμμονών μου, αλλά αποτέλεσμα διαπιστώσεων παράνομων ενεργειών των παραπεφθέντων, από εκθέσεις ειδικών προς τούτο ελεγκτών της πολιτείας.

Απόσπασμα από την έκθεση του υπουργείου Εσωτερικών, σελίδες 16 και 17

Γ΄. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τις ανωτέρω διαπιστώσεις προκύπτουν τα εξής:

 1. Εκτέλεση μεγάλου αριθμού έργων με απευθείας ανάθεση το έτος 2002 σε σχέση με τα υπόλοιπα έτη (βλ Πίνακα 1), χωρίς να υφίστανται κατά την άποψη μας οι προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων που αφορούν την οικονομική αδυναμία εκτέλεσης ενιαίου έργου και του κατεπείγοντος (άρθρου 9 του Π.Δ.171/87) και χωρίς αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας που να προσδιορίζει επακριβώς το τμήμα του έργου το οποίο δύναται να εκτελεσθεί και να χρησιμοποιηθεί ως αυτοτελές έργο με αποτέλεσμα, να μην δημιουργούνται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού με ενδεχόμενη συνέπεια την οικονομική ζημία του Δήμου Αγρινίου.
 2. Απευθείας ανάθεση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή μεμονωμένων, έργων με παρεμφερείς εργασίες στον ίδιο ανάδοχο την ίδια χρονική περίοδο και σε διαφορετικά σημεία του ίδιου όμως δημοτικού διαμερίσματος, χωρίς να υπάρχει αιτιολογημένη εισήγηση που να αποδεικνύει ότι καθίσταται απρόσφορη η ενιαία εκτέλεση τους.
 3. Διάθεση πίστωσης του έργου «Κατασκευή πλατείας Δημάδη και αναπλάσεις γύρω περιοχής» συνολικού ποσού 609.489,04 € εγγεγραμμένου στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό έτους 2002 το μήνα Αύγουστο κατά παράβαση του άρθρου 221 του Π.Δ.410/95 παράγραφος 2, αντί του τελευταίου τριμήνου.
 4. Κατάτμηση έργων στα αναμορφωμένα τεχνικά προγράμματα και αναγραφή στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς κατατετμημένων πιστώσεων που αποφασίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 5. Οι ως άνω αποφάσεις εγκρίθηκαν ως νόμιμες από τη Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Αιτωλοακαρνανίας κατά παράβαση του άρθρου 12 του Π.Δ.171/87, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παράγραφος 8 του Ν. 3613/07 και το άρθρο 17 του N. 2539/97.
 6. Μη αποστολή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για έλεγχο νομιμότητας κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 176 και 177 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ). Όμως από τα στοιχεία του ελέγχου προέκυψε ότι όλες οι αποφάσεις που εστάλησαν, ελέχθησαν ως προς τη νομιμότητα τους εκ των υστέρων στο σύνολο τους από τη Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Αιτωλοακαρνανίας
 7. Ανάθεση ορισμένων έργων απευθείας, χωρίς προηγουμένως να έχει αποσταλεί και ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητα η απόφαση αναμόρφωσης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου από τη Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης-Ν. Αιτωλοακαρνανίας κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 176 και 177 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ).
 8. Στην πλειοψηφία των υπογραφέντων συμφωνητικών δεν προσκομίστηκε την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού αλλά στο τέλος της ολοκλήρωσης του έργου η απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά παράβαση του άρθρου 27 του Π.Δ. 609/1985, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3263/2004.
 9. Στο σύνολο τους οι αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής περί απευθείας ανάθεσης αναφέρουν ότι ετίθετο υπόψη τους εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για το υπό συζήτηση

Σελ. 17

έργο. Όμως δεν βρέθηκε καμία έγγραφη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας παρά μόνο η συνταχθείσα από την Τεχνική Υπηρεσία μελέτη (τεχνική περιγραφή- προϋπολογισμός– τιμολόγιο)

 1. Στο σύνολο των έργων που ανατέθηκαν απευθείας δεν υπάρχουν βεβαιώσεις περάτωσης εργασιών και καλής εκτέλεσης, πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής, ή απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τη συγκρότηση αυτής και τελικός λογαριασμός κατά παράβαση των άρθρων 40 παράγραφος 9, 52, 53 και 55 του Π.Δ.609/85 και των άρθρων 15 παράγραφος 4 πεδίο β) και 16 του Π.Δ. 171/87.
 2. Έλλειψη έκδοσης βεβαίωσης περάτωσης εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση του έργου, κατά παράβαση του άρθρου 52 του Π.Δ. 609/85.
 3. Κατ’ εξακολούθηση αδικαιολόγητη απουσία τακτικού μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής κατά τη λήψη αποφάσεων απ’ ευθείας αναθέσεων έργων χωρίς να μεριμνήσουν για την αντικατάσταση του από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 113 παράγραφος 3 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ).
 4. Μεγάλο χρονικό διάστημα δύο έως και πέντε μηνών μεταξύ της απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής και της υπογραφής του συμφωνητικού. (Γεγονός που αναιρεί τον ισχυρισμό της δημοτικής αρχής για το επείγον του έργου)
 5. Μεταβολή του κειμένου των αποφάσεων αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου από το κείμενο των αποφάσεων που έχει ελέγξει ως προς τη νομιμότητα η Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Αιτωλοακαρνανίας κατά παράβαση του άρθρου 15 του Ν.2690/99, του άρθρου 97 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) και των άρθρων 7 και 16 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
 6. Έλλειψη εγγραφής έργου στο τεχνικό πρόγραμμα του φορέα κατά παράβαση του άρθρου 265 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παράγραφος 17 του Ν. 2539/97.

Αποσπάσματα από την έκθεση του υπουργείου Οικονομικών, σελ. 19 και εξής

Ι.-Περίοδος έτους 2002

α) Διερεύνηση καταγγελιών απευθείας αναθέσεων 24 έργων στον εργολήπτη (ΧΧ).

….. Από τα παραπάνω και τα σχετικά στοιχεία των φακέλων των έργων, καθίσταται σαφές ότι ο Δήμος Αγρινίου δημιούργησε είκοσι τέσσερα (24) μικρά ομοειδή έργα, ανωτάτου επιτρεπομένου ύψους πίστωσης (12.120€ έκαστο), …… και τα οποία ανατέθηκαν στον ίδιο ΕΔΕ (ΧΧ) …… Τα έργα αυτά αποτελούν σαφή κατάτμηση ενιαίου έργου οδοποιίας του Κωδικού 70-151, η οποία έλαβε χώρα κατά παράβαση του άρθρου 12 του Π.Δ 171/87, καθώς και του άρθρου 17 του Ν.2539/97,

β) Διερεύνηση απευθείας αναθέσεων 15 έργων στον εργολήπτη (ΨΨ)

….. Από τα παραπάνω συνάγεται αβιάστως ότι τα υπό κρίση δέκα πέντε (15) έργα, συνιστούν επιμερισμό (κατάτμηση) ενιαίου έργου σε περισσότερα ομοειδή, για τα οποία έχουν αναγραφεί κατατμημένες πιστώσεις της τάξεως των 12.120,00 € εκάστη, προς αποφυγή της επιλογής αναδόχου με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό. Επομένως η ακολουθηθείσα διαδικασία των απευθείας αναθέσεων, προφανώς δεν είναι νόμιμη και ως εκ τούτου μη νόμιμη καθίσταται και η δαπάνη που προκαλείται λόγω παραβίασης του Π.Δ 171/87

Διερεύνηση λοιπών έργων απευθείας αναθέσεων σε άλλους εργολήπτες δημοσίων έργων.

….. Πέραν των παραπάνω τριάντα εννέα (39) έργων απευθείας ανάθεσης στους εργολήπτες δημοσίων έργων (ΧΧ) και (ΨΨ), που εξετάσαμε ενδελεχώς και περιγράψαμε ανωτέρω, στον πίνακα των απευθείας αναθέσεων έργων του έτους 2002, εμπεριέχονται και άλλα πενήντα (50) μη καταγγελλόμενα ή και επιγραμματικώς καταγγελλόμενα (σελ. 17 καταγγελίας) έργα, τα οποία εκτελέσθηκαν από δέκα τέσσερις (14) ακόμα εργολήπτες δημοσίων έργων.

Από σχετική δε εν τάχει εξέταση των έργων αυτών, προέκυψαν παρανομίες (κατατμήσεις), παρατυπίες και λοιπές πλημμέλειες κατά τη διαδικασία εκτέλεσης τους, ανάλογες με αυτές που διαπιστώθηκαν και περιγράφηκαν ……..

Περίοδος έτους 2005

αΈργα καθαρισμού ρεμάτωνκοινοχρήστων χώρων

…… Τα έργα της κατηγορίας αυτής, ….. συνιστούν παράνομη κατάτμηση ενιαίου έργου, κατά παράβαση του άρθρου 12 του Π.Δ 171/87, …….

βΈργα Ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εργασιών

…….. συνιστούν και αυτά παράνομη κατάτμηση, κατά παράβαση των ιδίων ως άνω διατάξεων, ενιαίου έργου, …….

γ) Εργα σήμανσης αποκλεισμού της ΠΕΟ Χαρ. Τρικούπη

…….. Ομοίως και τα παρόντα έργα, ……. συνιστούν κατάτμηση (επιμερισμό) ενιαίου έργου κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων: …….

δ) Έργα αποπεράτωσης αθλητικών εγκαταστάσεων οδού Εργάνης

…… Επίσης και τα ως άνω έργα, …….., συνιστούν ευθεία περίπτωση επιμερισμού (κατάτμησης) ενιαίου έργου, που έπρεπε να εκτελεσθεί με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού, ………

ε) Έργα εορταστικού Διακόσμου 2005-2006 πόλεως Αγρινίου.

….. Τα ανωτέρω «έργα», …. δεν εμπεριείχοντο στο αρχικώς καταρτισθέν τεχνικό πρόγραμμα, ούτε και στον προϋπολογισμό, αλλά εδημιουργήθησαν μεταγενεστέρως .….

…… αβίαστα συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο Δήμος Αγρινίου όφειλε, προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών συνολικού προϋπολογισμού και δαπάνης 60.000,00€, να επιλέξει τη διαδικασία του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, ώστε να καταστεί δυνατή με την προσέλευση ικανού αριθμού μειοδοτών, η ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού προς διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου.

Παρά ταύτα η Δημοτική Αρχή Αγρινίου προέβη στην κατάτμηση των ανωτέρω εργασιών σε πέντε ανεξάρτητες – αυτοτελείς απευθείας αναθέσεις, ανά δημοτικό διαμέρισμα, ύψους 12.000,00€ εκάστη. Εργασίες οι οποίες και υπό την εκδοχή ακόμα ότι ήταν επιτρεπτή η κατάτμηση τους και πάλι θα ήταν παράνομες διότι υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 8.804,00€ (παρ. 2 άρθρου 17 Ν.2539/97).

Ενόψει των ανωτέρω παρανόμων αναθέσεων, είναι προφανές ότι και οι πληρωμές όλων των υπό κρίση εργασιών, που αφορούν τον εορταστικό διάκοσμο της πόλεως Αγρινίου και των λοιπών διαμερισμάτων, καθίστανται παράνομες.

Περίοδος έτους 2006 σελ. 31

αΈργα καθαρισμού ρεμάτων κοινοχρήστων κλπ χώρων

…… συνιστούν παράνομη κατάτμηση ενιαίου έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ 171/87, διότι:…….

β) Έργα προμήθειας και τοποθέτησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

….. Ομοίως και εδώ πρόκειται για κατάτμηση ενιαίου έργου για τους ίδιους όπως και παραπάνω λόγους και κατά παράβαση των ιδίων διατάξεων …..

γ) Έργα κατασκευής, ανακατασκευής, επέκτασης και διαμόρφωσης οδών πόλεως Αγρινίου

…… συνιστούν κατάτμηση ενιαίου έργου, η οποία, προφανώς, έγινε για την αποφυγή διεξαγωγής του προβλεπόμενου ανοικτού διαγωνισμού .…..

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, σελ. 32

…….. Οι καταγγελίες που σχετίζονται με τις κατατμήσεις Δημοτικών έργων απευθείας αναθέσεων των ετών 2002, 2005 και 2006 απεδείχθησαν ακριβείς, …..

…… Τα έργα των απευθείας αναθέσεων 2002 – 2006, αν και αποτελούν μικρό μόνο μέρος του όλου όγκου των έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, δεν καθίστανται και νόμιμα εξ αυτού και μόνο του λόγου, όπως υποστηρίζει ο Δήμαρχος …….

…… Στις περισσότερες περιπτώσεις έργων απευθείας ανάθεσης, η επίκληση του εκτάκτου και του επείγοντος χαρακτήρα των έργων διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει …….

…… Στις μελέτες αρκετών έργων απευθείας ανάθεσης, περιγράφονται ποσότητες και εργασίες, οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με το έργο του τίτλου ανάθεσης, καθιστώντας έτσι τους τίτλους ψευδεπίγραφους ……..

Παρακαλώ για την δημοσίευση των παραπάνω στοιχείων των εκθέσεων των ελεγκτών του υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών στην εφημερίδα σας, προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων απέναντι εκείνων που εκτέλεσαν το καθήκον τους γνωστοποιώντας στις δικαστικές αρχές τις αναφερόμενες στις εκθέσεις των ελεγκτών πράξεις της δημοτικής αρχής Αγρινίου και για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Μετά τιμής

Δημήτριος Λυμπουρίδης

Τέως δημοτικός σύμβουλος Αγρινίου

Αποκάλυψη Ταουξή στο Newsbomb.gr: Αυτοί είναι οι δολοφόνοι της Ειρήνης Λαγούδη (VIDEO)