Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου: Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Καμία μετακίνηση υπαλλήλου από το Δήμο στην επιχείρηση

Έγκριση μελέτης για έργα ύδρευσης – αποχέτευσης σε Δημοτικές Ενότητες της πόλης

Σε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού προχωρά η ΔΕΥΑ Αγρινίου. η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά τη συνεδρίαση της επιχείρησης στις 29 Δεκεμβρίου και αφορά συνολικά σε 21 άτομα. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», η Επιχείρηση

πρέπει στο επόμενο χρονικό διάστημα να καλύψει τις ανάγκες, όπως έχουν προκύψει από την επέκταση στα όρια του νέου Καλλικρατικού Δήμου Αγρινίου, δηλαδή εκτός της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου όπου είχε ήδη αρμοδιότητα και τις Δημοτικές Ενότητες ήτοι:

Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αρακύνθου, Θεστιέων, Μακρυνείας, Νεάπολης, Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων και Στράτου και επειδή δε θα γίνει καμία μετακίνηση υπαλλήλων από το Δήμο Αγρινίου ( απασχολούνται και σε άλλα Τμήματα του Δήμου) ,

είναι επιτακτική ανάγκη η πρόσληψη εργαζομένων οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της Επιχείρησης.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Στο Αγρίνιο και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. σήμερα στις 29 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α., ύστερα από την με αριθμό 754/19-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο.

Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι παρών ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Γεώργιος

Παπαναστασίου, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

  • Γεώργιος Παπαναστασίου(Πρόεδρος)
  • Δημήτριος Σκορδόπουλος (Αντ/δρος)
  • Γρηγόριος Κατσούδας
  • Χαρά Μπίμπα
  • Βλάσιος Σφυρής

 Α π ό ν τ ε ς

  • Κων/νος Λιούπρας
  • Ευάγγελος Σαρισαβίδης

 

Ο κ. Γενικός Διευθυντής εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το θέμα της ημερήσιας το οποίο είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μετά την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου και αναφέρει τα εξής:

Από το 2008 έως και σήμερα δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη και η Επιχείρηση

πρέπει στο επόμενο χρονικό διάστημα να καλύψει τις ανάγκες, όπως έχουν προκύψει από την επέκταση στα όρια του νέου Καλλικρατικού Δήμου Αγρινίου, δηλαδή εκτός της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου όπου είχε ήδη αρμοδιότητα και τις Δημοτικές Ενότητες ήτοι: Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αρακύνθου, Θεστιέων, Μακρυνείας, Νεάπολης, Παναιτωλικού,

Παραβόλας, Παρακαμπυλίων και Στράτου και επειδή δε θα γίνει καμία μετακίνηση υπαλλήλων από το Δήμο Αγρινίου ( απασχολούνται και σε άλλα Τμήματα του Δήμου), είναι επιτακτική ανάγκη η πρόσληψη εργαζομένων οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της Επιχείρησης.

Για αυτό προτείνεται η πρόσληψη των παρακάτω ειδικοτήτων Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. ιεραρχικά ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1

ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒ.ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ

1

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ 7

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 5

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 1

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 4

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2

ΣΥΝΟΛΟ 14

Οι πιστώσεις που αφορούν τη μισθοδοσία των ανωτέρω είναι στον προϋπολογισμό 2017 και ειδικότερα στου κωδικούς 60.00.00 (αμοιβές προσωπικού) και 60.03.00 (εργοδοτικές εισφορές προσωπικού).

Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης που σκοπό θα έχει την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Ο κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του θέματος.

Τα Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη όσα παραπάνω εκτέθηκαν ομόφωνα αποφασίζει:

 

Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μετά την επέκταση της χωρικής

αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου όπως προτείνεται από την Υπηρεσία των παρακάτω ειδικοτήτων ιεραρχικά ως εξής:

Α)

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1

ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒ.ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ

1

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ 7

Β)

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 5

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 1

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 4

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2

ΣΥΝΟΛΟ 14

και

Γ) Επειδή η διαδικασία για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μπορεί να καθυστερήσει η Δ.Ε.Υ.Α Αγρινίου θα υποβάλει και αίτηση για κάλυψη των παραπάνω θέσεων με οκτάμηνα ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με την αριθ.25/16-12-2016εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Δ.Α: 62ΑΛ465ΦΘ-Φ21).

Τα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2168 ΤΒ/9-11-2007). Οι κενές οργανικές θέσεις είναι 43. Οι πιστώσεις που αφορούν τη μισθοδοσία των ανωτέρω είναι στον προϋπολογισμό 2017 και ειδικότερα στου κωδικούς 60.00.00 (αμοιβές προσωπικού) και 60.03.00 (εργοδοτικές εισφορές προσωπικού).»

Στο μεταξύ κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση μελέτης & όρων διακήρυξης του έργου «Υποστηρικτικά έργα / συνοδές εργασίες λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης προσαρτημένων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου».

Συντάχθηκε από την υπηρεσία η μελέτη του θέματος, η οποία αφορά την υλοποίηση εργασιών επισκευής και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγρινίου οι οποίες εντάχθησαν στον Δήμο Αγρινίου με το σχέδιο Καλλικράτης. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 55.000,00 € συν ΦΠΑ.

Επιμέλεια: Νίκος Αγγελόπουλος