Αμφιλοχία: Επιβολή προστίμου σε εργαστήριο επεξεργασίας ελιών

Επιβολή προστίμου σε ιδιοκτήτη  εργαστηρίου επεξεργασίας ελιών, που λειτουργεί στην περιοχή της Αμφιλοχίας. 
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1)  Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, Ν. 2690/1999, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., των Π.Δ. 1180/1981 και 78/2006( ΦΕΚ 80 Α/13-4-2006) όπως ισχύουν.

2) Τον N. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο  πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, καθώς και  τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις όπως ισχύουν.

3) Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) Μέρος Δεύτερο «Απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων» και ειδικότερα τα άρθρα 29 και 30 αυτού καθώς και την αριθμ. 484/36/Φ15/09-02-2012 Υ.Α.(ΦΕΚ 230Β) «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του αρθρ. 29 παρ. 8 του Ν.3982/2011).

4) Τον Ν.4442/07-12-2016 (ΦΕΚ 230 Α’) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

5) Την Υ.Α. αριθμ οικ. 32790/392/Φ.15/28-03-2017 (ΦΕΚ 1061 Β΄) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας».

6) Την με αρ. 5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ 60Β/18-01-2018) Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ’ αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την ενκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ’ αρ. οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β’1061) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας

7) Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

8) Το ΠΔ 132/2010 (ΦΕΚ 225Α΄) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.248595/27-12-16 (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  ‘Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας’.

9) Την με αρ. 6302/60/09-01-2017 (ΦΕΚ 211/30-01-2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της  Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας».

10)Την με αρ. οικ.71382/1000/15-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 1082/29-03-2017) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας περί «Εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξηςκαι στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εμπορίου και Ανάπτυξης Αγρινίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας’.

11) Το γεγονός ότι το εργαστήριο του θέματος λειτουργεί  χωρίς να έχει  υποβληθεί από τον φορέα η Γνωστοποίηση για την λειτουργία του εργαστηρίου  κατά παράβαση των  Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230Α) (άρθρο 18)  και ΥΑ 32790/392/Φ.15 (ΦΕΚ1061Β/28-3-2017)  (άρθρο 2) .

12)  Το έγγραφο πρόθεσης επιβολής κυρώσεων και πρόσκλησης στον ιδιοκτήτη της δραστηριότητας να καταθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών

13) Την από 19-4-2018 απαντητική επιστολή του ιδιοκτήτη του εργαστηρίου.

14)  Την από  22-05-2018 έκθεση – εισήγηση επιβολής προστίμου  της Υπηρεσίας μας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1. Επιβάλλεται, σε εφαρμογή των παραπάνω σχετικών διατάξεων, σε ιδιοκτήτη εργαστηρίου επεξεργασίας ελιών, που λειτουργεί στην περιοχή του Δήμου Αμφιλοχίας πρόστιμο χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250,00 €), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και ιδιαίτερα στη παράγραφο 11.
  2. Το ανωτέρω ποσό εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο  κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), σε οποιαδήποτε ΔΟΥ. Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 7 της (5) σχετικής αποτελεί έσοδο της ΠΔΕ  κατά 50% ήτοι 625 € και καταχωρείται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου Προϋπολογισμού 64021, το υπόλοιπο ποσό επίσης κατά 50%  ήτοι 625€   καταχωρείται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου Προϋπολογισμού 3739, του κρατικού προϋπολογισμού. Ο ιδιοκτήτης /φορέας  εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση της παρούσας ή την κοινοποίηση της απόρριψης τυχούσης προσφυγής όπως αναφέρεται στην παρ. 3, καλείται να  προσκομίσει στην  Υπηρεσία μας τα πρωτότυπα των παραστατικών εξόφλησης αυτού, προκειμένου να γίνει η οριστική απαλλαγή του από την οφειλή. Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε στη βεβαίωση του παραπάνω ποσού  στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  3. Κατά της απόφασης αυτής , οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ230Α), τα άρθρα 227 παρ. 1α & 3 και 238 παρ. 1&4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας.

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 29 Μαΐου 1453