Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 31 Αυγούστου

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 11η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                      

 1. Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 90/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων» Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 121 & 160/2015 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας). 

 1. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).  

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 83/2015 απόφασης Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. περί «Εγγυητικής/ες επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό της με αρ. 2100/16-7-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής”».

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).  

 1. Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός), 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και της 1ης παράτασης εργασιών εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ905 & ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).  

 1. Έγκριση ή μη των πρωτόκολλων παραλαβής των έργων:

Α) «Επέκταση δικτύου άρδευσης Τ.Δ. Λεπενούς».

Β) «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».

Γ) «Αποκατάσταση Δημοτικής Αγοράς Αγρινίου και μετατροπή της σε Πολιτιστικό Κέντρο».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 1. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση Ολοήμερου 19ου Δημοτικού Σχολείου». (2η παράταση).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας). 

 1. Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Έγκριση διενέργειας «προμήθειας φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών Προσώπων του».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για την «σίτιση του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2015-2016».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (ταχυμεταφορά εγγράφων) έτους 2015-2016».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Καθορισμός τιμής μονάδας και απευθείας αγορά ακινήτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ματαράγκας κ. Γκρέκας Βασίλειος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010). 
 1. Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κυλικείο ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης»).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Διατύπωση προτάσεων του Δήμου Αγρινίου, στο πλαίσιο εκπόνησης της Αναθεώρησης – Τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 37/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

 1. Μετατροπή σιντριβανιού σε παρτέρι καλλωπιστικών φυτών επί της πλατείας Καλφούντζου στη Δ.Κ. Καινουργίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 38/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Καινουργίου κ. Ευθυμίου Κωνσταντίνος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010). 
 1. Ανανέωση άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών της εταιρείας «ΚΟΣΜΙΚ ΣΕΝΤΕΡ A.E.» νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Καρόπουλο Ιωάννη.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 1. Χορήγηση άδειας σε παραγωγό για Λαϊκές Αγορές.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 1. Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 196/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).