Πρόσκληση για την 7η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγρινίου

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 7η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 16/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Γαμβρούλης Θεμιστοκλής συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

2. Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 79/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

3. Διόρθωση των υπ’ αριθμ. 255/2012, 260/2013 και 267/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον «καθορισμό τελών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 78/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
4. Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αγρινίου και έγκριση πίστωσης για τις δράσεις υλοποίησης του.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

5. Εγκατάσταση ενδιαιτήματος προσωρινής παραμονής αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο χώρο που λειτουργούσε ο Δημοτικός Λαχανόκηπος. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 17/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

6. Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς στο διδακτήριο του Γυμνασίου Γαβαλούς».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

7. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:
Α) «Ανέγερση ολοήμερου 19ου Δημοτικού Σχολείου». (1η παράταση).
Β) «Διαμόρφωση Παλαιού Μύλου Δήμου Αγρινίου». (3η Παράταση).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

8. Έγκριση ή μη των πρωτόκολλων παραλαβής των έργων:
Α) «Ανάπλαση Κ.Χ. Ξηρόρεμα & συντηρήσεις – διανοίξεις – ασφαλτοστρώσεις – πεζοδρόμια – ηλεκτροφωτισμός οδών Τ.Δ. Καμαρούλας».
Β)«Διανοίξεις – συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις – αναπλάσεις – ηλεκτροφωτισμός οδών – κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου».
Γ) «Κατασκευή – συντήρηση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Αγρινίου».
Δ) «Αποπεράτωση πλατείας Γαβαλούς» Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

10. Κατανομή Β΄ δόσης 2015 στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

11. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2015 με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών (εργάτες, πυροφύλακες και χειριστές γκρέιντερ).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

12. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

13. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

14. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου Αγρινίου με:
• Τ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδος Αγρινίου για την εκτέλεση του έργου: «Επιχορήγηση Τ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδος Αγρινίου για την αποκατάσταση του αντλιοστασίου Α3».