Πρόσκληση για την 6η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγρινίου

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 6η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ