Μεσολόγγι – Αμφιλοχία: Πρόστιμα σε επιχειρήσεις!

(σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»). Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ 235940/3545/8-9-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, υπεβλήθη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€)  σε ιδιοκτήτη αρτοποιείου σε περιοχή του Δήμου Αμφιλοχίας επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε ΦΙΧ ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης διαπιστώθηκε να μεταφέρει 100 κιλά ψωμί και διάφορα αρτοσκευάσματα, χωρίς να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα παραστατικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών (Δελτίο-Αποστολής-Τιμολόγια) κατά παράβαση από όσα ορίζουν τα άρθρα: 13 του Ν.4177/2013 & 101παρ.1,2 της  Υ.Α. Α2-718/31/7/2014.

Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση για την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με βάση το άρθρου 101 παρ. 6α της Υ.Α.  Α2-718 /31/7/2014 – ΦΕΚ 2090/Β/31/7/2014 – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)». Έλλειψη παραστατικών εμπορίας και διακίνησης, ύψους 5.000 ευρώ.

Ο   Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Αιτ/νίας


σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»). Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ 245365/3743/8-9-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, υπεβλήθη πρόστιμο χιλίων  ευρώ (1.000€) σε επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε όχημα της επιχείρησης διαπιστώθηκε να μεταφέρει διάφορα είδη τυριών, έχοντας συμπληρωμένο με ελλιπή στοιχεία (ακριβής μεταφερόμενη ποσότητα) το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής κατά παράβαση από όσα ορίζουν τα άρθρα : 13 του Ν.4177/2013 &101παρ.1,2 της  Υ.Α. Α2-718/31/7/2014.

Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση για την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με βάση το άρθρου 101 παρ. 6β της Υ.Α.  Α2-718 /31/7/2014 – ΦΕΚ 2090/Β/31/7/2014 – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)» ελλιπή στοιχεία στα παραστατικά διακίνησης ,ύψους 1.000 ευρώ.

Ο   Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Αιτ/νίας

Αιτωλοακαρνανία: Πολύ υψηλός σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα