Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: Ενημέρωση για την κάλυψη των κενών στη μεταφορά μαθητών – Οριστικός ανάδοχος για χωριά του Βάλτου και την Ποταμούλα

Σε συνέχεια προηγούμενης πληροφόρησης, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για να καλυφθούν τα κενά στην μεταφορά μαθητών που έχουν υπάρξει σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Στην Περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας  έγκαιρα διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε ο 4ος Επιμέρους Διεθνής ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προϋπολογισμού 4.742.054,31 για το σχολικό έτος 2018-2019 και αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ξεκίνησαν το έργο της μεταφοράς μαθητών οι προσωρινοί μειοδότες που αναδείχτηκαν από το Διαγωνισμό.

Όμως από το Διαγωνισμό προέκυψαν 160 άγονες διαδρομές  καθώς και νέα αιτήματα που  δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό σχεδιασμό του Διαγωνισμού. Τα άγονα δρομολόγια παρά τη δημοσιότητα που δίνεται μέσα από τη διαδικασία του ηλεκτρονικού διεθνούς Διαγωνισμού οφείλονται κυρίως σε αγκυλώσεις λόγω υποχρεωτικής εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την τήρηση του κριτηρίου της έδρας των ταξί καθώς και της έλλειψης ενδιαφέροντος από υποψήφιους προσφέροντες λόγω του ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα).

Μετά την νέα προθεσμία που δόθηκε εκ νέου στους  Διευθυντές των σχολικών μονάδων  για την καταχώριση  αυτών των αιτημάτων  προχωρήσαμε σε νέο σχεδιασμό των νέων διαδρομών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες  μεταφοράς των μαθητών. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες διαγωνιστικές διαδικασίες και έχουν προκύψει οριστικοί ανάδοχοι.  Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας  έχουν ολοκληρώσει το σχεδιασμό στο σύνολό του και προωθούνται νέοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί.

Σε ότι αφορά τις διαδρομές που αναφέρονται στα σχετικά δημοσιεύματα επισημαίνουμε τα εξής:

Α. Για τα δρομολόγια που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα σας γνωρίζουμε τα κάτωθι :

ΤΑΜ-Δ121 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ-1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ (ΜΕΤΑΒΑΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 4
ΤΑΜ-Δ122  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΤΣΙΛΑΡΙ-ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ (ΜΕΤΑΒΑΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 4
ΤΑΜ-Δ123  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΤΣΙΛΑΡΙ-ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ (ΜΕΤΑΒΑΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 4
ΤΑΜ-Δ124  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΤΣΙΛΑΡΙ-ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ (ΜΕΤΑΒΑΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 3
ΤΑΜ-Δ125  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ (ΜΕΤΑΒΑΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 1

Τα δρομολόγια αυτά είχαν συμπεριληφθεί στην με αριθμό  πρωτ. 188894/2187/19-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΓΞ7Λ6-0ΗΖ) διακήρυξη του 4ου Επιμέρους Διεθνούς  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού της  Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, προϋπολογισμού 4.742.054,31 . Οι ως άνω διαδρομές κρίθηκαν δυνάμει της με αριθμό 1786/2018 (ΑΔΑ:ΩΩΣ67Λ6-18Π) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας   άγονες λόγω έδρας σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 24001/2013 και  του  Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τ.Α/2012) περί της προμίσθωσης ΕΔΧ αυτοκινήτου

Οι παραπάνω διαδρομές διαβιβάστηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας εκ νέου στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Τμήμα Προμηθειών) για επαναδημοπράτηση.

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα την  με αριθμό 2168/2018 (ΑΔΑ:Ω16Χ7Λ6-Ψ0Ζ) σχετική απόφαση της η προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.

Ήδη αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  σύμφωνα με την οποία  ορίζεται ρητά ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής προσφορών η Τετάρτη 24-10-2018 και ως εκ τούτου άμεσα θα προκύψει ανάδοχος για τις παραπάνω διαδρομές.

Β.  Όσον αφορά τη διαδρομή «Αμπέλια-Κελανίτης-Σαργιάδα» προς Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Ποταμούλας έχει προκύψει οριστικός ανάδοχος (ΚΤΕΛ Ν. ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ) σύμφωνα με την με αριθμό 2057/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου ξεκινάει η μεταφορά των συγκεκριμένων μαθητών.

Μεσολόγγι: Αρχίζουν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας