Αγρίνιο: Πρόσληψη προσωπικού για τον Δημοτικό Λαχανόκηπο

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στελέχωσης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ κατά την θερινή περίοδο έτους 2017.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν :

  1. Ένα (1) ατόμο ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων και
  2. Ένα(1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων Φυτικής Παραγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα δικαιολογητικά  είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών, ήτοι από 29-6-2017 έως και 4-7-2017, στο Δήμο Αγρινίου, οδός Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος  (Γραφείο 2) Τηλέφωνο επικοινωνίας 26413 60220, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Νέα Οδός: Νέες θέσεις εργασίας ανοικτές για αποστολή βιογραφικού