Δήμος Αγρινίου: Προσλαμβάνει 10 εργαζόμενους!

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για την κάλυψη αναγκών διαφύλαξης και καθαρισμού του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα δασικών εκτάσεων στο Δήμο κατά την θερινή περίοδο έτους 2016 Ο Δήμαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄143/28-6-2007).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄28), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

3. Την υπ΄αριθμ.197/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου, σχετικά, με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αγρινίου. 4. Την υπ΄αριθμ΄πρωτ.122502/23-8-2016 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιουνίου που εγκρίνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων μέχρι δύο (2) μήνες (από 1/9/2016 έως και 31/10/2016, κατηγορίας/ ειδικότητας ΥΕ Εργάτες (για τον καθαρισμό δασών και αλσυλλίων) σύμφωνα με την αριθμ.197/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

 

Την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα ΥΕ Εργάτες (για τον καθαρισμό δασών και αλσυλλίων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα από 1/9/2016 έως και την 31/10/2016 με τα ακόλουθα προσόντα:

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

 

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2/2

 

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

 

4. Να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου.

 

5. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ.164/2004 και Π.Δ.180/2004.

 

6. Να μην έχουν κώλυμα 12μηνης απασχόλησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 21 του ν.2190/1994 και το άρθρο 5 του ν.2527/1997. Για τις θέσεις των ΥΕ Εργατών (για τον καθαρισμό δασών και αλσυλλίων): Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγ.2 του άρθρου 5 του ν.2527/1997.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία, τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ, Α.Μ. ΙΚΑ

 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του παρ.1 του ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.

 

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τους άγαμους.

 

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

 

7. Εκκαθαριστικό εφορίας.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών, ήτοι από 23/8/2016 έως και 29/8/2016 στο Δήμο Αγρινίου, οδός Χαριλάου Τρικούπη 10, ΤΚ 301 00 Αγρίνιο, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος (Γραφεία 3 & 4), τηλέφωνα επικοινωνίας 26413 60227, 26413 60228, 26413 60224, 26413 60243 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγρινίου.