Αγρίνιο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό για έργο ύδρευσης

Δόθηκε στη δημοσιότητα η απόφαση του Α/Δ Ακαρνανίας «περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της χ/θ 72+500 της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων για την εκτέλεση εργασιών του έργου ‘’Υδροδότησης του Δήμου Αγρινίου από τη λίμνη Καστρακίου’’.»

Αναλυτικά αποφασίζεται:

Ο περιορισμός ως προς τα όρια ταχύτητας και την  εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας, επί της 72+500 χ/θ της Ε.Ο. Αντιρρίου Ιωαννίνων (περιοχή Νεάπολης),  λόγω εκτέλεσης εργασιών, διάνοιξης κάθετης τομής στο οδόστρωμα , την Τετάρτη 24/8/2016 κατά τις ώρες 08.00΄ – 18.00΄ .

Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνεται πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος.

ΑΡΘΡΟ (2)

Η κυκλοφορία  των οχημάτων στα ανωτέρω σημεία θα διεξάγεται, με τη χρήση των προβλεπόμενων από την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502 από 9/7/2003 Απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Κατά το  ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και τροχοφόρων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από τα  άρθρα 9 και 10 του Κ.Ο.Κ. σήμανση με μέριμνα της «Α.Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε..»

ΑΡΘΡΟ (3)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.