Υποχρεωτική πρόσληψη και μείωση προστίμου προτείνει ο ΣΕΠΕ για την αδήλωτη εργασία

Μείωση προστίμων για την αδήλωτη εργασία, αλλά και δέσμη μέτρων που θα υποχρεώνουν τον εργοδότη – παραβάτη να προσλαμβάνει κάθε αδήλωτο εργαζόμενο που θα εντοπίζεται, προτείνει ο ΣΕΠΕ Η πρόταση που έχει κατατεθεί στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) και φαίνεται ότι έχει τύχει ευρείας αποδοχής, θέλει το εξοντωτικό πρόστιμο των 10.550 ευρώ ανά αδήλωτο εργαζόμενο να μειωθεί στις 3.500 ευρώ. Παράλληλα, ο εργοδότης που θα εντοπιστεί με αδήλωτους ή ανασφάλιστους εργαζόμενους θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα τους προσλάβει με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 – 14 μηνών.

Στο διάστημα αυτό, θα ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, για το εάν τηρεί τους όρους της πρόσληψης, καταβάλλοντας στο ακέραιο τις μηνιαίες αποδοχές που έχουν συμφωνηθεί, όπως επίσης και εάν αποδίδονται οι ασφαλιστικές εισφορές προς τα Ταμεία. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι όχι μόνο θα βελτιωθεί η εισπραξιμότητα των προστίμων που τώρα βρίσκεται στο 18%, αλλά ταυτόχρονα, θα αυξηθούν τα έσοδα, τόσο προς τα Ταμεία, όσο και προς την Εφορία. Στο πλαίσιο της υλοποίησης από το ILO, του προγράμματος «Μετάβαση σε τυπικές μορφές οικονομίας – καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας – αναζητώντας μεθόδους καταπολέμησης και ενδυναμώνοντας την αποτελεσματική συνεργασία», ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ, κ. Γιάννης Σούκος, έθεσε τις παρακάτω προτάσεις για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας:

–    Έμφαση στην πρόληψη της εκδήλωσης του φαινομένου της ανασφάλιστης εργασίας με την διεξαγωγή συστηματικών ενημερωτικών ελέγχων, ιδίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με παροχή οδηγιών, συμβουλών, προτροπών, παραινέσεων, συστάσεων, υποδείξεων, προειδοποιήσεων και απαρέγκλιτη υποχρέωση διενέργειας άμεσων επανελέγχων, προκειμένου να διαπιστώνεται ο βαθμός συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στην εργατική νομοθεσία και να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

–    Εξορθολογισμός του ύψους των επιβαλλόμενων προστίμων ανάλογα με τα κέρδη της επιχείρησης και παροχή κινήτρων στους εργοδότες για ασφάλιση των εργαζομένων.

–    Ενδυνάμωση της συμφιλιωτικής διαδικασίας με σκοπό την προληπτική επίλυση των εργασιακών διαφορών και ριζική αναβάθμιση της διαδικασίας των εργατικών διαφορών με κατοχύρωση της δεσμευτικότητας της κρίσης του Επιθεωρητή, για εργοδότες και εργαζόμενους.