Σε ισχύ το νέο καθεστώς για τις προσλήψεις στο Δημόσιο – Τι ισχύει για τον διορισμό με αμετάκλητες αποφάσεις

Τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν τις προσλήψειςπροσωπικού που στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση του προγραμματισμού-σχεδιασμού των προσλήψεων στα επόμενα έτη καθώς και τον εξορθολογισμό της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο βάζει σε ισχύ ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Βερναρδάκης Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι περιορισμοί των προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα στα έτη 2017 και 2018 έναντι της αναλογίας ένα προς πέντε του έτους 2016, ορίζονται ως εξής:

Για το έτος 2017, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς τέσσερα (μία πρόσληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις) ενώ για το έτος 2018 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς τρία ( μία πρόσληψη ανά τρεις αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα είναι η έκδοση απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και απόφασης κατανομής του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εκτός μερικών περιπτώσεων που εξαιρούνται.

Επίσης ορίζεται ότι στους ανωτέρω περιορισμούς δεν εμπίπτουν οι διορισμοί και οι προσλήψεις προσωπικού που προκύπτουν σε συμμόρφωση με αμετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων, για τις οποίες οι προβλεπόμενες αποφάσεις κατανομής έχουν εκδοθεί μετά την 1.1.2015, με αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και η μεταφορά προσωπικού από τα Ν.Π.Ι.Δ.

Όσον αφορά στις αποφάσεις κατανομής που έχουν εκδοθεί από την 1.1.2015 έως σήμερα, βάσει της ανωτέρω διάταξης δεν προσμετρώνται πλέον κατά την τήρηση του λόγου ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) που ισχύει έως το τέλος του έτους 2016. Από την ημερομηνία 27-5-2016 και εφεξής δεν θα εκδίδονται αποφάσεις κατανομής του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ολοκλήρωση των διαδικασικών πρόσληψης προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. Άλλωστε, σύμφωνα και με γνωμοδότηση του ΣΤ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει ήδη αποδεκτή και από τον τότε Υπουργό και Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι προσλήψεις σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς.

Τα αρμόδια, για τον διορισμό/πρόσληψη προσωπικού όργανα, είναι υπεύθυνα για την τήρηση της νομιμότητας, δηλαδή την πρόσληψη/διορισμό των δικαιωθέντων με δικαστικές αποφάσεις εφόσον αυτές έχουν καταστεί αμετάκλητες. Επισημαίνεται ότι αμετάκλητη δικαστική απόφαση είναι αυτή που δεν επιδέχεται οποιοδήποτε ένδικο μέσο λόγω έκδοσης απόφασης από ανώτατο δικαστήριο (Άρειο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας) ή έχει καταστεί αμετάκλητη για οποιοδήποτε λόγο (π.χ παρήλθε άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικου μέσου).

Στις περιπτώσεις όπου οι δικαστικές αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, αλλά είναι άμεσα εκτελεστές και ενόψει της υποχρέωσης της Διοίκησης για συμμόρφωση, οι φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται άμεσα με το διατακτικό αυτών και να απασχολούν τους δικαιωθέντες διάδικους σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό αλλά ο οριστικός διορισμός ή η κατάταξη σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα πρέπει να πραγματοποιούνται αφού οι δικαστικές αποφάσεις καταστούν αμετάκλητες.

Τέλος, και με αφορμή την υποβολή διαφόρων αιτημάτων από υπηρεσίες αλλά και από πολίτες σχετικά με τους διορισμούς σε φορείς του Δημοσίου σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, με τις οποίες ακυρώνονται τελικοί πίνακες διοριστέων κατά το μέρος που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς οι υποψήφιοι που επέτυχαν δια της αποφάσεως το ακυρωτικό αποτέλεσμα, ενώ, μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων  περί περιορισμών των προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα, παρατηρείται ότι σε πολλές περιπτώσεις ο διορισμός των υποψηφίων που διορίζονται σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης προηγείται των υποψήφιων που αρχικώς είχαν ενταχθεί στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων καθώς ο διορισμός τους δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω των περιορισμών των προσλήψεων, και ειδικότερα εάν οι υποψήφοι που είχαν ενταχθεί αρχικά στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων και δεν έχουν διοριστεί ακόμη, χάνουν το δικαίωμα διορισμού ή εξακολουθούν να διατίθενται για διορισμό. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο υποψήφιος ο οποίος επιτυγχάνει, βάσει αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ακύρωση της σειράς εγγραφής του στον πίνακα κατάταξης υποψηφίων, η οποία συνεπάγεται κατάταξή του σε ανώτερη σειρά, εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων.

Εφόσον η νέα σειρά παρέχει σ’ αυτόν δικαίωμα εγγραφής του στον πίνακα διοριστέων, διορίζεται σε κενή θέση της υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, στην οποία βάσει της δήλωσης προτίμησής τους θα διοριζόταν αν εξαρχής είχε εγγραφεί στη σειρά αυτή. Αν δεν υπάρχει κενή θέση διορίζεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση διορισμού και καταλαμβάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον οικείο φορέα, οπότε και καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση…» Επίσης προσδιορίζεται η έκταση του ακυρωτικού αποτελέσματος αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, που προκλήθηκε από υποψήφιο, επί των οικείων πινάκων επιτυχίας των υποψηφίων, περιορίζοντάς το μόνο στο συγκεκριμένο υποψήφιο, ο οποίος επέτυχε, δια της αποφάσεως, το ακυρωτικό αποτέλεσμα, χωρίς να αλλάζει η σειρά των λοιπών υποψηφίων. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, η συμμόρφωση της Διοίκησης θα έχει ως συνέπεια να αποκτήσει δικαίωμα διορισμού ο ενδιαφερόμενος που πέτυχε δικαστικώς τη μερική ακύρωση και όχι να χάσουν το δικαίωμα διορισμού οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ενταχθεί στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων και δεν έχουν διοριστεί ακόμη ανεξαρτήτως εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατόπιν έκδοσης της σχετικής απόφασης κατανομής.