Σε δημοπρασία το πρώην Δημοτικό Καφενείο Αγρινίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Οι Εκκαθαριστές της Δημοτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Αναψυχής Αγρινίου (Δ.Ε.Π.Υ.Α.) έχοντες υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81),
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006),
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010),
  4. Τις 5/2008 & 280/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, περί ορισμού εκκαθαριστών στη Δημοτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Αναψυχής Αγρινίου,

Διακηρύττουν ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση ακινήτου (κτηρίο πρώην Δημοτικού Καφενείου) που βρίσκεται στο ΟΤ 68Α, στη γωνία πλατείας Δημοκρατίας και Μπαϊμπά στη Δημοτική Κοινότητα Αγρινίου.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) και για συναφείς προς τα ανωτέρω επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Χαριλάου Τρικούπη 10, 2ος όροφος) την 19η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη από ώρα 12:00 μέχρι 13:00.

Κατώτατο όριο προσφοράς για μηνιαίο μίσθωμα ορίστηκε το ποσό των 2.000,00 €.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 2.400,00 €.

Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους καθώς και η διακήρυξη της δημοπρασίας, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (Παλαμά & Μαβίλη 6, 2ος όροφος). Επίσης η παρούσα και οι όροι της διακήρυξης έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αγρινίου www.cityofagrinio.gr.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Οι Εκκαθαριστές της Δημοτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Αναψυχής Αγρινίου (Δ.Ε.Π.Υ.Α.) έχοντες υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81),
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006),
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010),
  4. Τις υπ’ αριθμ. 5/2008 & 280/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, περί ορισμού εκκαθαριστών στη Δημοτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Αναψυχής Αγρινίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ

προφορική, φανερή και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου με σκοπό την λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κτήριο πρώην Δημοτικού Καφενείου), με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1

Το προς εκμίσθωση ακίνητο έχει εμβαδόν 136,85 τμ το ισόγειο, 60,06 τμ το υπόγειο και 147,72 τμ ο στεγασμένος χώρος. Βρίσκεται στο ΟΤ 68Α, στη γωνία πλατείας Δημοκρατίας και Μπαϊμπά στη Δημοτική Κοινότητα Αγρινίου.

Άρθρο 2

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από τους Εκκαθαριστές της Επιχείρησης στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγρινίου, στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Χαριλάου Τρικούπη 10, 2ος όροφος), την 19η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη από ώρα 12:00 έως 13:00.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη του μηνός μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει μετά την παρέλευση του παραπάνω διαστήματος. Σιωπηρή αναμίσθωση ή ανανέωση ή παράταση του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης αποκλείεται. Η χρήση του μισθίου που ενδεχομένως γίνει από τον μισθωτή και μετά την λήξη της μισθώσεως δεν λογίζεται ως ανανέωση ή σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση της διάρκειας της μισθώσεως. Επίσης ρητά απαγορεύεται η υπομίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Άρθρο 4

Κατώτατο όριο προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 2.000,00 € (δύο χιλιάδες ευρώ). Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για δύο έτη από την έναρξη της μίσθωσης και μετά θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σε ποσοστό + 5% επί του κάθε φορά νέου μισθώματος. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται ανά τρίμηνο, αρχής γενομένης από το πρώτο τρίμηνο εντός πέντε ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Τον μισθωτή θα βαρύνει ολόκληρο το τέλος χαρτοσήμου επί του μισθώματος, καθώς και τυχόν φόροι και τέλη που βαρύνουν τους μισθωτές και μπορεί να επιβληθούν. Το μίσθωμα και τα αναλογούντα τέλη καταβάλλονται προς τους Εκκαθαριστές της Δημοτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Αναψυχής Αγρινίου.

Άρθρο 5

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα χωρίς περιορισμό, με τις επιφυλάξεις του άρθρου 6. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα πρέπει να παρουσιάσουν και αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά και το συμφωνητικό στην περίπτωση του πλειοδότη.

Άρθρο 6

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει τα εξής:

α. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για φυσικά πρόσωπα και  επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις για τα νομικά πρόσωπα, ενώ σε περίπτωση Α.Ε. και πρακτικό Δ.Σ. για την συμμετοχή στην δημοπρασία και την εξουσιοδότηση του προσώπου που θα λάβει μέρος και θα υποβάλλει προσφορά.

β. Βεβαίωση μη οφειλής της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου.

γ. Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

δ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου και προκειμένου για νομικά πρόσωπα των διαχειριστών τους, εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της δημοπρασίας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

ε. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

στ. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης στην οποία λαμβάνει μέρος ανεπιφύλακτα.

ζ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ της Δημοτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Αναψυχής Αγρινίου, ποσού ίσου με το 10% του ετήσιου μισθώματος του ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι 2.000,00 € Χ12 μήνες Χ 10% = 2.400,00 €, ισχύος τουλάχιστον δέκα ημερών από την ημερομηνία της δημοπρασίας.

η. Σε περίπτωση συμμετοχής στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου, αυτό θα δηλώνεται πριν την έναρξη της δημοπρασίας και τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα θα προσκομίζονται για λογαριασμό του πλειοδότη μαζί με πληρεξούσιο για την συμμετοχή στη δημοπρασία.

θ. Κάθε πρόσφορο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται δεκαετής (10) τουλάχιστον εμπειρία στον χώρο των επιχειρηματιών της εστίασης.

Τα ανωτέρω υπό α έως και στ δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν και για τον εγγυητή.

Άρθρο 7

Η Δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας που ορίζεται από τη διακήρυξη εφόσον εξακολουθεί χωρίς διακοπή ή επίδοση προσφορών. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας πέρα από την ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη αποφασίζουν οι Εκκαθαριστές, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δε δέσμευση μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Κάθε μεταγενέστερη της πρώτης προσφοράς θα αυξάνεται κατά 100,00 € (εκατό ευρώ) από την προηγούμενή της. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τους Εκκαθαριστές, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Για την έγκριση των πρακτικών θα αποφασίσει στη συνέχεια το αρμόδιο, σύμφωνα με το Νόμο, όργανο. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 8

Η Δημοπρασία θα επαναληφθεί μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης, αν δεν παρουσιαστεί πλειοδότης. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας.

Άρθρο 9

Ένσταση κατά των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας υποβάλλεται στους Εκκαθαριστές της Επιχείρησης, εγγράφως, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας της δημοπρασίας ή της συμμετοχής σ’ αυτήν, υποβάλλεται στους Εκκαθαριστές μέσα σε 48 ώρες από την ολοκλήρωσή της. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγησή του από τους Εκκαθαριστές.

Άρθρο 10

Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για να υπογράψουν το μισθωτήριο συμφωνητικό που θα συνταχθεί μέσα σε (10) δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της εγκριτικής απόφασης των πρακτικών της δημοπρασίας, διαφορετικά οι Εκκαθαριστές έχουν την δυνατότητα να κηρύξουν τον τελευταίο πλειοδότη έκπτωτο και στην περίπτωση αυτή η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει, καλείται ο επόμενος πλειοδότης και η ζημιά που τυχόν προκύπτει από την διαφορά των προσφορών καταλογίζεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του και εισπράττεται σύμφωνα με τις «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις» όπως ισχύουν.

Άρθρο 11

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της συμβάσεως με άλλη ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθησομένου μισθώματος για την συνολική διάρκεια της μίσθωσης, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζόμενων από τη διακήρυξη προθεσμιών καταβολής του μισθώματος, διάρκειας 10 ετών από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα επιστραφεί στον πλειοδότη με την παράδοση του ακινήτου και την ανεπιφύλακτη παραλαβή του.

Άρθρο 12

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) και για συναφείς προς τα ανωτέρω επαγγελματικές δραστηριότητες, απαγορευόμενης ρητά κάθε άλλης δραστηριότητας σε αυτό. Απαγορεύεται ρητά η υπομίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο. Απαγορεύεται στον μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την συναίνεση του Δήμου Αγρινίου και της Τεχνικής του Υπηρεσίας. Ο μισθωτής έλεγξε την πραγματική και νομική κατάσταση του ακινήτου και το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του και κατάλληλο για την χρήση που το προορίζει, υποχρεούται δε μετά την λήξη της μίσθωσης και την αποχώρησή του, να το παραδώσει στην ίδια άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Κάθε τυχόν προσθήκη, μεταρρύθμιση, τροποποίηση που θα κάνει σύμφωνα με τα παραπάνω θα παραμείνει επ’ ωφελεία του μισθίου, μη δικαιούμενου του μισθωτή να διεκδικήσει αποζημίωση για αυτές, άλλως ευθύνεται για την επαναφορά του ακινήτου στην κατάσταση που το παρέλαβε. Ο μισθωτής θα εφοδιασθεί με όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας με δαπάνες του. Σε περίπτωση που ο μισθωτής για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκτήσει την απαιτούμενη άδεια, ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Άρθρο 13

Ρητά επιτρέπεται στον μισθωτή να συστήσει εταιρεία, προσωπική ή κεφαλαιουχική, στο μίσθιο, με σκοπό τη λειτουργία του στα πλαίσια της παρούσας μίσθωσης, αρκεί να συμμετέχει σε αυτήν και ο ίδιος σε ποσοστό τουλάχιστον 30% και να έχει την διαχείριση αυτής. Σε αυτήν την περίπτωση όλα τα απαιτούμενα υπό στοιχεία α έως ε δικαιολογητικά του άρθρου 6 θα πρέπει να προσκομιστούν και για την συσταθείσα εταιρεία αλλά και για τους λοιπούς εταίρους/μετόχους αυτής μαζί με υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του διαχειριστή και των λοιπών εταίρων/μετόχων, με την οποία να δηλώνεται ότι προσχωρούν ανεπιφύλακτα στο μισθωτήριο και εγγυώνται την πιστή τήρηση των όρων του. Η έγκριση των Εκκαθαριστών της ΔΕΠΥΑ τελεί υπό την αίρεση της προσκόμισης και του ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Άρθρο 14

Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο ακίνητο σε άριστη κατάσταση τηρώντας τις νομικές διατάξεις που αφορούν τα καταστήματα εν γένει υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το ακίνητο και τις εγκαταστάσεις του σε άριστη λειτουργία μέχρι την ημέρα λήξης της μίσθωσης, πρέπει επίσης να κάνει καλή χρήση του μισθίου και ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, φθορά ή βλάβη στο μίσθιο είτε την προκαλέσει ο ίδιος, είτε προστεθέντα από αυτόν πρόσωπα. Επίσης υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο καθαρό, να το χρησιμοποιεί με τρόπο που να μην θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των δημοτών. Με την έναρξη της μίσθωσης, οι μετρητές νερού και ρεύματος  θα μεταφερθούν στο όνομα του μισθωτή με ευθύνη του και οι δαπάνες σύνδεσης, και κατανάλωσης θα βαρύνουν τον ίδιο για όλη την διάρκεια της μίσθωσης.

Άρθρο 15

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση του εκμισθωτή, η οποία συμφωνείται σε ποσοστό 1/15 του μισθώματος, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά τον τελευταίο μήνα της μισθώσεως, για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Άρθρο 16

Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση για την έγκαιρη απόδοση όλων των φόρων και τελών προς το Δήμο Αγρινίου.

Άρθρο 17

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του συμφωνητικού και της παρούσας, τους οποίους τα μέρη συμφωνούν ως ουσιώδεις, συνεπάγεται το δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 18

Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή, οι νόμιμοι κληρονόμοι υποχρεούνται, όπως μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα και δηλώσουν εάν επιθυμούν τη συνέχιση ή όχι της μίσθωσης.

Σε περίπτωση δε θανάτου του εγγυητή, μέσα στην ίδια προθεσμία ο μισθωτής υποχρεούται να ορίσει νέο εγγυητή του οποίου το αξιόχρεο θα ελέγξουν οι Εκκαθαριστές.

Άρθρο 19

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα των Εκκαθαριστών με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αγρινίου και σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

dimotiki-epixeirisi-1--702x336