ΙΚΑ: Υπαγωγή σε ρύθμιση επιχειρήσεων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Την απόφαση του υπουργείου Εργασίας για αναστολή καταβολής των τρεχουσών εισφορών και ρύθμιση με δόσεις των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών προς το ΙΚΑ, από επιχειρήσεις – οφειλέτες που επλήγησαν από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, περιγράφει εγκύκλιος του Ιδρύματος.

Οι διευκολύνσεις που παρέχονται είναι ακριβέστερα, οι εξής:

– Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα από αυτόν που συνέβη η φυσική καταστροφή (μαζί με πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις).

– Αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι μήνες αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων).

– Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να έχουν ενταχθεί στο Μητρώο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και να έχουν επαγγελματική δραστηριότητα ή εγκατάσταση στις εξής περιοχές: – Δήμου Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2014.

– Δήμων Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 18ης Ιουνίου 2015.

– Δήμου Λέρου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 27ης και 28ης Μαρτίου 2015.

– Δήμου Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2014.

– Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από την πλημμύρα της 27ης Φεβρουαρίου 2015.

– Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που επλήγησαν από το σεισμό της 25ης Οκτωβρίου 2014.

– Δήμου Οιχαλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Μαρτίου 2015. – Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Μαρτίου 2015.

– Δήμου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 7ης Μαΐου 2015.

– Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που επλήγησαν από την πλημμύρα της 13ης Ιανουαρίου 2015 και της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Περιφέρεια Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και 1ης Ιανουαρίου 2015.

Στη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές τόσο της έδρας όσο και όλων των Παραρτημάτων των επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγική τους δραστηριότητα (εργοστάσιο, εργοτάξιο κ.λ.π.) ή η κύρια επαγγελματική – οικονομική τους δραστηριότητα (π.χ. κεντρικές αποθήκες) αναπτύσσεται στις πληγείσες περιοχές και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές. Πού κατατίθεται η αίτηση Προϋπόθεση υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση είναι η υποβολή αίτησης στην αρμόδια ταμειακή υπηρεσία Υποκ/τος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. της έδρας της επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει το ύψος της ζημιάς. Επισημαίνεται ότι, από τις συγκεκριμένες διατάξεις δεν τίθεται χρονικός περιορισμός για την υποβολή αίτησης για ρύθμιση, αλλά αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τον τελευταίο μήνα καταβολής των δόσεων.

Για την αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. της έδρας της επιχείρησης. Προκειμένου να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία, κατά την υποβολή της αίτησης θα συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα βεβαιώνει ότι η επαγγελματική του εγκατάσταση επλήγη από πλημμύρα ή σεισμό των προαναφερόμενων περιοχών. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής των ζημιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να προσκομιστεί η ανωτέρω βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές ύψος της προκληθείσας ζημιάς.

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται

Οι οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν σε δόσεις είναι οι εξής:

α) Οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές των ως άνω επιχειρήσεων που αφορούν μισθολογικές περιόδους απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη ο σεισμός ή πλημμύρα, οι οποίες κεφαλαιοποιούνται την ίδια ημερομηνία μαζί με τα αναλογούντα σε αυτές πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις.

β) Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των επιχειρήσεων ή των παραρτημάτων τους και οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές προς τους λοιπούς φορείς οι οφειλέτες των οποίων έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο., που αφορούν μισθολογικές περιόδους απασχόλησης 6 μηνών, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά του οποίου συνέβη η φυσική καταστροφή επί των οποίων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις αναστέλλονται.

γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές που ενδεχομένως θα βεβαιωθούν μετά την περίοδο αναστολής και μέχρι το τέλος των ρυθμίσεων μετά από έκτακτο έλεγχο (π.χ. διεκπεραίωση καταγγελιών, εκθέσεων ελέγχου ΕΥ.Π.Ε.Α. κ.λ.π.) και ανάγονται σε μισθολογικές περιόδους απασχόλησης μέχρι το τέλος της εξάμηνης αναστολής. Υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να ζητήσουν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με οποιαδήποτε διάταξη τμηματικής καταβολής, για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εξοφληθεί, χωρίς απώλεια τυχόν ευεργετημάτων (εκπτώσεων επί των ήδη καταβληθεισών δόσεων). Επισημαίνεται ότι, όσοι υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να υπάγονται συγχρόνως σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

Εξαιρούνται από την παρούσα ρύθμιση οι εισφορές από προαιρετική ασφάλιση και αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης από κάθε αιτία. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο οφειλέτη αίτηση στην αρμόδια ταμειακή υπηρεσία του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. ή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο., στην οποία υπάγεται η έδρα του, μέχρι τον τελευταίο μήνα καταβολής των δόσεων.

Για το σύνολο των οφειλών του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και των Φ.Κ.Α. μετά την καταχώρηση της αίτησης εκδίδεται άμεσα η απόφαση ρύθμισης, με βάση τις οφειλές που εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες στη βάση των δεδομένων του Ο.Π.Σ., κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Για την υπαγωγή σε ρύθμιση των εν λόγω οφειλετών, θα αναζητούνται μέσω του Α.Φ.Μ. τυχόν οικοδομοτεχνικά έργα που πρέπει να ρυθμιστούν ταυτόχρονα. Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ρύθμισης για τους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το Τμήμα Εσόδων του αρμοδίου Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., υποχρεούται να προβεί σε ουσιαστικό έλεγχο και καταλογισμό τυχόν ασφαλιστικών εισφορών.