Στα 307,20 ευρώ το κατώτατο όριο προσωρινής σύνταξης ΟΓΑ

Δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο 80% της Εθνικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή 307,20 ευρώ, η προσωρινή σύνταξη για τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του ΟΓΑ, βάσει του άρθρου 40 του ν.4387/2016.

Τα παραπάνω ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας που περιγράφει τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο καθεστώς χορήγησης προσωρινής σύνταξης.

Σε περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης, το ανωτέρω ποσό (307,20 ευρώ) μειώνεται κατά το ποσοστό της κατά περίπτωση προβλεπόμενης μείωσης.

Ως προς το ανώτατο όριο προσωρινής σύνταξης εφαρμόζονται και για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ τα προβλεπόμενα για τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Σημειωτέον πως η απόφαση έκδοσης πρέπει να γίνεται το αργότερο έως δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.