Προσλήψεις στο Δήμο Αμφιλοχίας

Ο ∆ήµος Αµφιλοχίας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, ήτοι από 1-7-2016 έως 31-8-2016, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού -Τρεις (3) ∆Ε Οδηγούς – Ένας (1) ΥΕ Εργάτης.