Κυκλοφοριάκες ρυθμίσεις από σήμερα στην ε.ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οδοποιίας (κοπή και κλάδεμα δέντρων, καθαρισμό ερεισμάτων, κ.λ.π.), σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση των εκτελούμενων οδικών έργων, κατά το χρονικό διάστημα από 21/6/2016 έως την 30/6/2016 στα κάτωθι τμήματα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων:

α) από την 59+000 χ/θ έως 60+000 χ/θ, β) στην 70+000 χ/θ , γ) στην 77+000 χ/θ, δ) στην 85+000 χ/θ , ε) στην 82+000 χ/θ, στ) από την 90+000 χ/θ έως 98+000 χ/θ .

Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνεται πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος.

ΑΡΘΡΟ (2)

Η εργοταξιακή σήμανση που θα τοποθετηθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα είναι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1.7.2003 (ΦΕΚ Β΄/946/9-7-2003 απόφαση ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Τεχνικές Προδιαγραφές Σήμανσης Εκτελούμενων Εργασιών Οδικών Έργων».

ΑΡΘΡΟ (3)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.