Μετά το 4ο έτος οι φοιτητές γίνονται και Νέοι Αγρότες!

Ανατροπές ως προς τα κριτήρια που θα γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι στο Μέτρο των Νέων Γεωργών, και ένταξη υπό όρους για φοιτητές, οπωροκηπευτικά και όσων υπέβαλλαν ΟΣ∆Ε τις περασµένες χρονιές, προέκυψαν από την τελευταία σύσκεψη των διαχειριστικών αρχών µε τον γενικό γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπο Κασίµη, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Agrenda.

 

Αναλυτικότερα σύµφωνα και µε τα όσα ανέφεραν οι διαχειριστικές αρχές στους γεωπόνους µελετητές κατά τη διάρκεια σχετικής ενηµερωτικής συνάντησης τη ∆ευτέρα 23 Μαΐου στη Λεωφόρο Αθηνών, οι διευκρινήσεις πάνω στο Μέτρο έχουν ως εξής:

  • Θα προσµετρηθεί ως τυπική απόδοση το 50% της παραγωγικής δυναµικότητας των νεαρών δέντρων. Με την παραπάνω ρύθµιση, για παράδειγµα, αν απαιτούνται 11,8 στρέµµατα από παραγωγικές ροδακινιές, ένας νέος γεωργός µε µονάχα νεαρά δέντρα χρειάζεται τη διπλάσια έκταση, δηλαδή 23,6 στρέµµατα για να πιάσει την ελάχιστη «τυπική απόδοση» των 8.000 ευρώ.
  • Θα βαθµολογούνται τελικά µόνο οι Ορεινές περιοχές (7 πόντοι) και όχι οι Μειονεκτικές, αλλά η εγκατάσταση σε αυτές θα ενισχύεται εξίσου µε επιπλέον 2.500 ευρώ.
  • Στόχος του επιχειρηµατικού σχεδίου θα είναι η αύξηση της  τυπικής απόδοσης 10% ίσως και 15 %. Αναµένονται πιθανώς 4-5 ποσοτικά/ποιοτικά κριτήρια.
  • Λαµβάνονται υπόψη αθροιστικά, στη µοριοδότηση, οι περίοδοι ανεργίας των δικαιούχων εντός 18µηνου πριν την υποβολή της αίτησης. ∆ηλαδή, αν κάποιος µέσα στο 18µηνο παρέµεινε άνεργος για πάνω από 12 µήνες, θα λάβει τους 6 βαθµούς.
  • Επιλέξιµοι θα είναι σπουδαστές και φοιτητές µόλις συµπληρώσουν τον αριθµό των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή. Για παράδειγµα κάποιος εισακτέος σε ένα ΤΕΙ ή ΑΕΙ, θα µπορεί να κάνει αίτηση αν έχει περάσει η τετραετία από την ηµέρα που εγγράφτηκε, καθώς τέσσερα είναι συνήθως τα χρόνια προβλεπόµενης φοίτησης.
  • Οι φαντάροι θα µπορούν να υποβάλουν φάκελο ενίσχυσης.
  • Αναµένεται να οριστεί ελάχιστο όριο έκτασης 1 στρέµµα για την ένταξη θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων και 4 στρέµµατα για την ένταξη υπαίθριων κηπευτικών.
  • ∆εν είναι επιλέξιµοι όσοι είναι εγγεγραµµένα ως επαγγελµατίες αγρότες στο ΜΑΑΕ.

Συνδυασµός καλλιεργειών
Στην καλλιέργεια λίγων στρεµµάτων κηπευτικών όπως συνηθίζεται, αναµένεται να προχωρήσουν οι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε καλλιέργειες όπως το σκληρό σιτάρι, το κριθάρι και τη βρώµη. Ο λόγος είναι η «τυπική απόδοση» των 8.000 ευρώ που θα πρέπει να πιάσουν. Οπότε για παράδειγµα στο σκληρό σιτάρι απαιτούνται 240 στρέµµατα αν δηλώσουν στο ΟΣ∆Ε µονοκαλλιέργεια. Αντίθετα βάζοντας 5 στρέµµατα από κηπευτικά, όπως σπανάκι, σκόρδο ή ντοµάτα, οι απαιτήσεις για το σκληρό στάρι πέφτουν στα 65 στρέµµατα.

Δεν αποκλείονται από το Μέτρο όσοι έκαναν ΟΣΔΕ στο παρελθόν

Να έχει κάνει εγγραφή ως «νεοεισερχόµενος» στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) εντός 12 µηνών πριν την αίτηση ενίσχυσης, και να µην τηρεί τους όρους του «επαγγελµατία αγρότη», αποτελούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μέτρο των Νέων Γεωργών, σύµφωνα µε διευκρινήσεις. Ως εκ τούτου η υποβολή αίτησης ΟΣ∆Ε στο παρελθόν από έναν υποψήφιο δεν είναι από µόνη της επαρκής για να τον αποκλείσει, καθώς σε αυτή την περίπτωση η εγγραφή του στο µητρώο αγροτών θα ήταν απλά ως «κάτοχος».

Ειδικότερα, για να κριθεί κάποιος «νεοεισερχόµενος» στον αγροτικό τοµέα ως επαγγελµατίας αγρότης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) θα πρέπει να ισχύουν αθροιστικά τα παρακάτω:
α) να µην ασκεί µόνιµη εξωαγροτική απασχόληση εξαρτηµένη ή όχι (µισθωτοί, ελεύθεροι  επαγγελµατίες κ.λ.π.) ή εποχική εξωαγροτική απασχόληση,
β) να είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης και
γ) να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα µητρώα του ΟΓΑ, ότι για το σκοπό αυτόν εντός έξι (6) µηνών θα υποβάλλει προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής στα µητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και ότι υποχρεούται µε τη συµπλήρωση των δύο (2) ετών να προσκοµίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ.