Στις περιφέρειες η μισθοδοσία Ιουλίου

Την κατανομή ποσού ύψους 24.000.000,00 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας μηνός Ιουλίου 2016, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών Ειδικότερα κατανέμονται στις Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 24.000.000,00 € προς καταβολή δαπανών μισθοδοσίας μηνός Ιουλίου 2016, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών Η κατανομή:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2.316.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.247.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 854.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.637.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.218.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1.539.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.945.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 726.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3.726.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1.606.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 937.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.665.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.584.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 24.000.000,00

Οι περιφέρειες οφείλουν με την έκδοση της παρούσας, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού τους, η οποία επειδή από 01.01.2016 βαρύνει τους οικείους προϋπολογισμούς τους, θα επιχορηγούνται με τα αναγκαία ποσά, προς το σκοπό αυτό.

Τα κατανεμηθέντα με την παρούσα απόφαση ποσά στις Περιφέρειες είναι προσαυξημένα κατά 8,6% περίπου, σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους Π/Υ των Περιφερειών ως έσοδο για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού τους μηνός Ιουλίου, προκειμένου με τα επιπλέον ποσά να αντιμετωπιστούν δαπάνες που προκύπτουν λόγω αλλαγής κλάδου, αλλαγής κατηγορίας, επανατοποθέτησης προσωπικού, προσλήψεων, αποζημιώσεων σε περιπτώσεις οικονομικής (μισθολογικής) αποκατάστασης και συναφών περιπτώσεων.

Για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του μετακινούμενου προσωπικού (λόγω απόσπασης, μετάταξης κλπ) επιπλέον της απόδοσης των ανωτέρω αυξημένων ποσών, ισχύουν και τα διαλαμβανόμενα στην αρ. 2/24822/ΔΠΓΚ/21.3.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΒΗ-ΕΡΗ) εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών στο πλαίσιο του άρθρου 29 του ν.4223/2013, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων. Τυχόν αδιάθετα ποσά, δύναται να διατεθούν προς κάλυψη αντίστοιχων δαπανών μισθοδοσίας του επόμενου μήνα.