Ποιες αιτήσεις για σύνταξη θα επανεξεταστούν απο το ΙΚΑ

Το ΙΚΑ θα εξετάσει χιλιάδες απορριπτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης της τελευταίας πενταετίας ως προς τη θεμελίωση των προϋποθέσεων εξόδου με μειωμένη ή και πλήρη σύνταξη Ανατροπή για τις πρόωρες συντάξεις ανδρών και γυναικών που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ φέρνει σχετική εγκύκλιος, η οποία προβλέπει ότι στις 100 μέρες ασφάλισης που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι κάθε χρόνο στην τελευταία 5ετία πριν συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη, συνυπολογίζονται και 200 με 300 μέρες επιδοτούμενης ασθένειας.

Σύμφωνα με έγγραφο του Ιδρύματος, γίνεται γνωστό ότι το υπουργείο Εργασίας έκανε αποδεκτή, σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το έγγραφο προβλέπει το δικαίωμα να συνυπολογίζεται ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας, αποκτούν όσοι πρόκειται να βγουν σε μειωμένη σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ.

Σε αυτό τονίζεται ότι παρέχεται στο εξής το δικαίωμα σε όσους επιθυμούν χορήγηση μειωμένης σύνταξης γήρατος από το ΙΚΑ, να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος επιδότησης  λόγω ασθένειας για να συμπληρώσουν την ειδική προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος, κατά την τελευταία πενταετία πριν από το έτος υποβολής της σχετικής αίτησης.

Επιπλέον, τονίζεται ότι ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας που μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης την κρίσιμη πενταετία μπορεί να ανέλθει μέχρι 200 ή 300 ημέρες ανάλογα με τη διάταξη που εφαρμόζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε συνδυασμό με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται και αφορά το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο επιδοτούμενης ασθένειας που συνυπολογίζεται.

Αιτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, θα κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων από την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης. Όσες αιτήσεις έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά και αφορούν συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εντός πενταετίας από την έκδοση του παρόντος εγγράφου, θα επανακριθούν οίκοθεν εφόσον είναι εφικτό.

Σε διαφορετική περίπτωση θα επανακριθούν μετά την υποβολή αίτησης – όχλησης από τους ενδιαφερόμενους, η ημερομηνία της οποίας καθορίζει και την έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας μπορεί να ληφθεί υπόψη και στην περίπτωση των ασφαλισμένων γυναικών του ΙΚΑ για την πλήρωση των προϋποθέσεων μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος μέχρι 31-12-2010 προκειμένου να λάβουν μειωμένη ή πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων μπορεί να γίνει δεκτό ότι και για τη συμπλήρωση των 750 ημερών ασφάλισης την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης, θα λαμβάνεται υπόψη χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 200 ημέρες συνολικά.

Ο χρόνος επιδότησης θα αξιοποιείται προκειμένου να χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος σε ασφαλισμένους για πρώτη φορά από 1-1-1993 και μετά, εφόσον βέβαια η επιδότηση λόγω ασθενείας έχει λάβει χώρα κατά την κρίσιμη πενταετία.