Ποιες οφειλές μπορούν να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη – Η εγκύκλιος του ΙΚΑ

Πώς μπορούν να μπουν σε διαδικασία ρύθμισης οι οφειλές που μπορεί να έχουν δημιουργήσει οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού καθώς και φυσικά πρόσωπα προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. 
οφειλές φυσικών προσώπων προς τους ιδιώτες, οι βεβαιωμένες οφειλές προς την φορολογική διοίκηση και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού καθώς και οι ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, μπορούν να ενταχθούνο στις ρυθμίσεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, δηλαδή το νόμο Κατσέλη, δίνει με εγκύκλιο του το ΙΚΑ και το ΚΕΑΟ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο και το nextdeal.gr, απαραίτητη προϋπόθεση για τη ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο, τα ταμεία και τους ΟΤΑ είναι η υποβολή σε ρύθμιση των οφειλών παράλληλα και προς τους ιδιώτες πιστωτές.
 Στη ρύθμιση δύναται να ενταχθούν οφειλές που έχουν γεννηθεί ένα έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο.
Επίσης εντάσσονται οφειλές, οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του οφειλέτη για την υπαγωγή στη διαδικασία τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ήδη ρυθμίσει τις οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) με τις ισχύουσες διατάξεις πρέπει να επιλέξει εάν θα διατηρήσει τη ρύθμιση αυτή ή θα υπαχθεί στις νέες διατάξεις, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση άλλου θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών.
Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου Κατσέλη, οφειλές που έχουν δημιουργηθεί κατά το τελευταίο έτος κατά το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις αυτές.
 Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από αδίκημα οφειλόμενο σε δόλο, βαριά αμέλεια ή σε διοικητικά πρόστιμα-χρηματικές ποινές, καθώς και αυτές που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου.

Διαδικασία υποβολής αίτησης στο ΕιρηνοδικείοΗ διαδικασίαΗ σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου για έλεγχο, προκειμένου στη συνέχεια, εφόσον ο φάκελος της υπόθεσης κριθεί από τη Γραμματεία, ως προς το περιεχόμενο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πλήρης, να προσδιοριστεί:

  • η ημερομηνία επικύρωσης τυχόν επιτευχθέντος προδικαστικού συμβιβασμού
 μεταξύ του αιτούντα οφειλέτη και των πιστωτών αυτού, η οποία ορίζεται το αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης, καθώς και
  • η ημερομηνία δικασίμου για τη συζήτηση της κύριας αίτησης, η οποία ορίζεται, αντίστοιχα, το αργότερο εντός 6 μηνών, όσον αφορά αιτήσεις της κάτωθι κατηγορίας Α, ενώ όσον αφορά αιτήσεις της κάτωθι κατηγορίας Β, η δικάσιμος ορίζεται το αργότερο εντός 2 μηνών.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση του οφειλέτη:


Α. σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τόσο προς ιδιώτες πιστωτές όσο και προς πιστωτές φορέων του δημοσίου, με καταβολές σε σταθερές δόσεις, σε ευέλικτες δόσεις ή εφάπαξ καταβολές ή

Β. αίτημα για διαγραφή οφειλών, εφόσον ο οφειλέτης πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.5α του Ν.3869/2010

Επισημαίνεται ότι οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, να παραδώσουν σε αυτόν εντός δέκα εργασίμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος, αναλυτική κατάσταση των βεβαιωμένων ασφαλιστικών οφειλών. Στην εν λόγω κατάσταση πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών, για τις οποίες ευθύνεται ο οφειλέτης, δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και τυχόν εξαιρούμενες από το πεδίο εφαρμογής του νόμου οφειλές.

Μέχρι την υλοποίηση του λογισμικού για την έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής από το σύστημα αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη χρήση, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να χορηγούν χειρόγραφες Βεβαιώσεις Οφειλής στους αιτούντες οφειλέτες.

Από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης του οφειλέτη στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο μέχρι την ημέρα επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού, κατά την οποία είτε θα συζητηθεί τυχόν αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής είτε θα επικυρωθεί τυχόν επιτευχθείς συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντα οφειλέτη και των πιστωτών αυτού, απαγορεύεται, η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντα (για απαιτήσεις πιστωτών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην αίτησή του). Τυχόν ήδη ληφθέντα μέτρα αναστέλλονται (παύει δηλαδή προσωρινά η περαιτέρω εκτέλεσή τους, με την έννοια ότι η Υπ/σία δεν προχωρά σε επόμενο στάδιο Πράξεων Αναγκαστ. Εκτέλεσης).

Εφόσον, λοιπόν δεν επιτευχθεί προδικαστικός συμβιβασμός κι επικύρωση αυτού, ο Ειρηνοδίκης δύναται να εκδώσει προσωρινή διαταγή με περιεχόμενο την (περαιτέρω) αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, οπότε η προαναφερθείσα αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων επεκτείνεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει συμμέτρως προς τους πιστωτές του σε μηνιαίες καταβολές κατά το σχέδιο αποπληρωμής που έχει επικυρωθεί ή σύμφωνα με την απόφαση προσωρινής διαταγής. Προκειμένου να καθοριστούν από το αρμόδιο ειρηνοδικείο οι προαναφερόμενες μηνιαίες καταβολές, εξαιρείται από το εισόδημα του οφειλέτη ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογενείας του, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ΕΛΣΤΑΤ.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον Eιρηνοδίκη, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών μηνιαίων δόσεων ετησίως, ο Eιρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε, μεταξύ άλλων η καταβολή των δόσεων. Στην περίπτωση αυτή ο πιστωτής θα πρέπει να καταθέσει αίτηση για την ανάκληση εντός τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία του λόγου της ανάκλησης.