Αιτωλοακαρνανία: 20 προσλήψεις από την Π.Ε. για εποχιακή εργασία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 122907/12667

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗ :∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – 30200 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΦΛΟΥΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 26313-61619 FAX : 26310-55292 Email: tfzp14@aitnia.pde.gov.gr

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΕΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2016 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις : α) του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν.2247/1994, όπως ισχύουν και β) του Π.∆. 410/88 (Κεφ.∆) «Κώδικας προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΦΕΚ 191/Α)». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 186 (τοµέας Β) και 260 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 3) Την υπ’ αριθ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./35/11793/29-5-2015 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ : 33/27-12-2006 «Αναστολή ∆ιορισµών και Προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα», ΦΕΚ 280/Α όπως ισχύει. 4) Την αριθ. 2946/41093/5-4-2016 (ΦΕΚ Β 1029) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τον καθορισµό του αριθµού, κατά κατηγορία εκπαίδευσης, του προσωπικού µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου, που απαιτείται για την κάλυψη εποχικών αναγκών στο πρόγραµµα ∆ακοκτονίας έτους 2016. 5) Το αριθ. πρωτ. 4361/50000/22-4-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, σχετικά µε τις ανάγκες σε εποχικό προσωπικό των υπηρεσιών που απασχολούνται µε το πρόγραµµα ∆ακοκτονίας έτους 2016. 6) Την αριθ. πρωτ. 3614/51063/26-4-2016 Απόφαση σχετική µε την κατανοµή προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – ∆ΑΟΚ για το πρόγραµµα καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2016. 7) Την µε αριθ. Οικ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081 τ.Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας για την ανάθεση άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού αριθµού είκοσι (20) ατόµων στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς (Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας) έτους 2016, στους κάτωθι τοµείς :

∆ΗΜΟΣ – ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 2 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΧΑΛΚΕΙΑ 1 ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ, ΠΑΠΑ∆ΑΤΕΣ, Κ.ΚΕΡΑΣΟΒΟ, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ∆ΑΦΝΙΑΣ, ΓΑΒΑΛΟΥ, Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ, ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ 2 ΑΓΡΙΝΙΟ, ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΚΟΥΤΕΣΙΑ∆Α, ΣΚΟΥΤΕΡΑ, ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ, ΧΟΥΝΗ, ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ, ΣΑΡΓΙΑ∆Α, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΣΙΤΟΜΕΝΑ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΙ∆ΗΡΑ, ∆ΟΚΙΜΙ 4 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, ΝΕΑ ΑΒΩΡΑΝΗ, ΠΡΟΣΗΛΙΑ 2 ΠΑΡΑΒΟΛΑ, ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, ΝΕΡΟΜΑΝΑ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ, ΚΥΡΑ ΒΓΕΝΑ, ΜΥΡΤΙΑ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 ΝΕΑΠΟΛΗ, ΣΠΟΛΑΪΤΑ, ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ, ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ 3 ΛΕΠΕΝΟΥ, ΜΑΤΣΟΥΚΙ, ΣΤΡΑΤΟΥ, ΚΑΣΤΡΑΚΙ 2 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

 

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες µε βάση το κριτήριο της εντοπιότητας µε την εξής σειρά : 1) Σε κάθε ∆ηµοτική και Τοπική Κοινότητα προηγούνται οι µόνιµοι κάτοικοί της (Α βαθµός εντοπιότητας). 2) Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι των υπολοίπων ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου (Β βαθµός εντοπιότητας). 3) Ακολουθούν οι µόνιµοι κάτοικοι των υπολοίπων ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας (Γ βαθµός εντοπιότητας). 4) Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας (∆ βαθµός εντοπιότητας). ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται µεταξύ τους µε τα ακόλουθα κριτήρια : ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα και µέχρι 60 µήνες) Μήνες εµπειρίας : 1 2 3 4 5 …………………….. 60 και άνω Μονάδες : 7 14 21 28 35……………………..420 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο) Αριθµός τέκνων : 3* 4 5 6 7 8 Μονάδες : 150 200 250 300 350 400 * Αφορά µόνο ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ειδικότερα µε την αίτησή του πρέπει να υποβάλει : 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. 2. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα. 3. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών πιστοποιητικό ∆ήµου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόµιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτά αποδεικνύεται αναµφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

 

Α. Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα λόγω τεσσάρων (4) τουλάχιστον τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων και προσκοµίζει, για την απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής µόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αυτό πρέπει να περιλαµβάνει : 1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου : • Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και της συζύγου του. • Ηµεροµηνία τελέσεως του γάµου τους. • Τα από το γάµο αυτό γεννηθέντα τέκνα. • Τα από άλλο ή άλλους γάµους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. • Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα για την µητέρα. • Τα εκτός γάµου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από αυτόν. • Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του µέλους πολύτεκνης οικογένειας : • Ονοµατεπώνυµο των γονέων και ηµεροµηνία του γάµου τους. • Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και των από τον γάµο αυτό αδελφών του. • Τα από άλλο ή άλλους γάµους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. • Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα της µητέρας του. • Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από αυτόν. • Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 4. Πιστοποιητικό απόδειξης εµπειρίας είναι Βεβαίωση της ∆ΑΟΚ. Ως βαθµολογούµενη εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µόνο η απασχόληση στα προγράµµατα ∆ακοκτονίας.

 

Β. Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει του Ν.860/1979 και προσκοµίζει, για την απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής, µόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αυτό πρέπει να περιλαµβάνει : 1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου : • Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και της συζύγου του. • Ηµεροµηνία τελέσεως του γάµου τους. • Τα από το γάµο αυτό γεννηθέντα τέκνα. • Τα από άλλο ή άλλους γάµους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. • Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα για την µητέρα. • Τα εκτός γάµου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από αυτόν. • Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. • Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω. • Ηµεροµηνία γάµου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων τέκνων (αν είναι άγαµα να γίνει µνεία). 2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του µέλους πολύτεκνης οικογένειας : • Ονοµατεπώνυµο των γονέων και ηµεροµηνία του γάµου τους. • Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και των από τον γάµο αυτό αδελφών του. • Τα από άλλο ή άλλους γάµους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. • Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα της µητέρας του. • Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από αυτόν. • Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. • Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω. • Ηµεροµηνία γάµου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων αδελφών του (αν είναι άγαµα να γίνει µνεία).

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις (1 και 2), εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον : α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα, µε το οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή κατά 70% για τους αναπήρους πολέµου. β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από οποιονδήποτε λόγο ή τέκνα ανάπηρα πολέµου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα µε το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανικανότητά τους. γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα µε την περίπτωση βεβαίωση της οικείας σχολής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστηµα των σπουδών ή της µαθητείας για τέχνη ή επάγγελµα. Γ. Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει του Ν.3454/2006 και προσκοµίζει, για την απόδειξη της ιδιότητας του αυτής µόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αυτό πρέπει να περιλαµβάνει : 1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου : • Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και της συζύγου του. • Ηµεροµηνία τελέσεως του γάµου τους. • Τα από το γάµο αυτό γεννηθέντα τέκνα. • Τα από άλλο ή άλλους γάµους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. • Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα για την µητέρα. • Τα εκτός γάµου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από αυτόν. • Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. • Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω. • Ηµεροµηνία γάµου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαµα να γίνει µνεία). 2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του µέλους πολύτεκνης οικογένειας : • Ονοµατεπώνυµο των γονέων και ηµεροµηνία του γάµου τους. • Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και των από τον γάµο αυτό αδελφών του. • Τα από άλλο ή άλλους γάµους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. • Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα της µητέρας του. • Τα εκτός γάµου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από αυτόν. • Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. • Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω. • Ηµεροµηνία γάµου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαµα να γίνει µνεία). Στις ανωτέρω περιπτώσεις (1 και 2), εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον : α) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναπηρίας τέκνου ή αδελφού υποψηφίου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα µε το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία και η ισοβιότητα αυτής. β) Σε περίπτωση αναπηρίας από οιαδήποτε αιτία ή αναπηρίας πολέµου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα µε το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω, κατά περίπτωση, αναπηρία και ειδικά για την αναπηρία πολέµου η ισοβιότητα αυτής. γ) Για την απόδειξη την σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα µε την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισµένης τριτοβάθµιας σχολής Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστηµα σπουδών. δ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα µε την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση, περί του γεγονότος αυτού από αρµόδια αρχή.

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων της ∆ΑΟΚ (∆ιοικητήριο, Μεσολόγγι), στο κατάστηµα του ∆ήµου όπου έχει έδρα η ∆ΑΟΚ, στους υπόλοιπους ∆ήµους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας που αποδέχτηκαν ψεκασµό µε την υποχρέωση να µεριµνήσουν για την ανάρτηση της παρούσης στα κατά τόπους Τοπικά ∆ιαµερίσµατα για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι, και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr). Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης µόνο από την ∆ΑΟΚ Αιτ/νίας και τον ∆ήµο που έχει έδρα η υπηρεσία.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν Αίτηση που θα παραλάβουν από την ∆ΑΟΚ, µε συνηµµένα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας (∆ιοικητήριο, Μεσολόγγι, πληροφορίες Φλούντζης Κων/νος, τηλ. 26313-61619). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσης στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας (∆ιοικητήριο, Μεσολόγγι) και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Ι.Π.Μεσολογγίου. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που αναλυτικά αναφέρονται στην ανακοίνωση. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγµατοποιείται ως εξής : 1) Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις ειδικότητες που έχουν επιλέξει µε βάση το βαθµό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α,Β, κ.ο.κ.). 2) Η σειρά κατάταξης µεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα, γίνεται µε βάση τη βαθµολογία που συγκεντρώνουν στα βαθµολογούµενα κριτήρια (εµπειρία, αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας). 3) Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο βαθµολογικό κριτήριο «εµπειρία» και αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο κριτήριο «αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας».

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων η ∆ΑΟΚ θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµά της (∆ιοικητήριο, Μεσολόγγι), ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από την λήξη της σύµβασης τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά την σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται, απασχολούνται για το υπολειπόµενο κατά περίπτωση χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ , ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ