Εγκρίθηκε η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Ξηρομέρου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Έγκριση απόφασης απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας
μέχρι δύο μήνες και διάρκειας μέχρι τρεις μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας και πυροπροστασίας του Δήμου Ξηρομέρου.

1. Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου οκτώ (08) ατόμων μέχρι δύο (02) μήνες (από 01-07-2016 έως 31-08-2016)
από το Δήμο Ξηρομέρου και συγκεκριμένα:

δύο (02) ατόμων κατηγορίας-κλάδου ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου,
δύο (02) ατόμων κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Οδηγών (Γ’ και Δ’ κατηγορίας),
τεσσάρων (04) ατόμων κατηγορίας κλάδου ΥΕ Εργατών,

σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 62/2016 (ΑΔΑ: Ψ1ΟΩΩΚΖ-5ΑΟ) του Δημοτικού
Συμβουλίου και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες πυρασφάλειας αλλά και
για ανάγκες καθαριότητας και κάλυψης θέσεων οδηγών για τα αυτοκίνητα και
μηχανήματα του Δήμου για καθαριότητα και αποκατάσταση αγροτικών δρόμων
που υπέστησαν ζημιές.

2. Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου δύο (02) ατόμων μέχρι τρεις (03) μήνες (από 01-06-2016 έως 31-08-2016)
από το Δήμο Ξηρομέρου και συγκεκριμένα:

δύο (02) ατόμων κατηγορίας-κλάδου Οδηγών Πυροσβεστικών Οχημάτων,

σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 62/2016 (ΑΔΑ: Ψ1ΟΩΩΚΖ-5ΑΟ) του Δημοτικού
Συμβουλίου και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες πυροπροστασίας.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη η οποία θα βαρύνει τους κωδικούς:

  •  για την πρόσληψη της πρώτης ομάδας υπαλλήλων:

Κ.Α. 70-6041.003, ποσό 19.000 ευρώ για τακτικές αποδοχές
Κ.Α. 70-6054.003, ποσό 4.000 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές, και

  •  για την πρόσληψη της δεύτερης ομάδας υπαλλήλων:

Κ.Α. 70-6041.002 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ (δίμηνης διάρκειας)
πυρασφάλειας», ποσό 10.110 ευρώ για τακτικές αποδοχές, Κ.Α. 70-6054.002 με τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ (δίμηνηςδιάρκειας) – πυρασφάλειας»
με το ποσό των 4.153 ευρώ,σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 62/2016
(ΑΔΑ: Ψ1ΟΩΩΚΖ-5ΑΟ) του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και τη βεβαίωση
αριθμ. 3287/19-04-2016 του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξηρομέρου.

Ο ασκών καθήκοντα Γ.Γ
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Διονύσιος Παναγιωτόπουλος