Σε σύνδεση τα Ληξιαρχεία με το σύστημα των Δημοτολογίων

Εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για την σύνδεση των Ληξιαρχείων της χώρας με το πληροφοριακό σύστημα των Δημοτολογίων. Ειδικότερα δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης πληροφοριακό σύστημα Διασύνδεσης Δημοτολογίων − Ληξιαρχείων, το οποίο ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων.

Στο πληροφοριακό σύστημα Διασύνδεσης Δημοτολογίων − Ληξιαρχείων επιτρέπεται η είσοδος μόνο υπαλλήλων των υπηρεσιών δημοτολογίου των Δήμων μέσω κωδικών πρόσβασης, που αποδίδει η Δ/νση Ηλε− κτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για να αντλήσουν αντίτυπα ληξιαρχικών πράξεων αποκλειστικά και μόνο προς χρήση της υπηρεσίας δημοτολογίου τους.

Οι διαπιστευμένοι χρήστες − υπάλληλοι των Δήμων εισέρχονται στο πληροφοριακό σύστημα Διασύνδεσης Δημοτολογίων−Ληξιαρχείων για να αναζητούν, παρακολουθούν και εκτυπώνουν αντίτυπα ληξιαρχικών πρά− ξεων που αφορούν δημότες του Δήμου τους και έχουν εκδοθεί από οποιοδήποτε Ληξιαρχείο της χώρας. Με βάση τις εκτυπώσεις αυτές, θα ενημερώνουν ανάλογα με εγγραφές, διαγραφές, μεταβολές τα στοιχεία των οικογενειακών μερίδων των δημοτών τους στα δημοτολόγια τους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.