Ανακοίνωση του Ν. Κωστακόπουλου για την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Θέρμου

Στόχος της ανακοίνωσης αυτής είναι η πληρέστερη ενημέρωση τόσο των Δημοτικών Συμβούλων, όσο και όσων συμπολιτών μας ενδιαφέρονται, για το ζήτημα αφενός της τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Θέρμου από στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία και αφετέρου της συγκρότησης Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στον Δήμο Θέρμου σε σχέση με όσα σχετικά έχουν ειπωθεί στις αντίστοιχες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και με όσα αναγράφονται στην από 25-4-2016 ανακοίνωση στα τοπικά Μ.Μ.Ε. του συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Θέρμου με επικεφαλής τον κ. Θ. Κασόλα. Αν και αυτά αποτελούν ζητήματα κυρίως τεχνικής φύσης, που θα έπρεπε κανονικά να λύνονται στις συνεδριάσεις του κορυφαίου αντιπροσωπευτικού οργάνου τοπικής διοίκησης, του Δημοτικού Συμβουλίου, στου οποίου την αρμοδιότητα ανήκουν, δυστυχώς, η διάχυσή τους στην ίδια την κοινωνία μέσω του τύπου αναγκαστικά οδηγεί σε αντίστοιχη τοποθέτηση εκ μέρους μου λόγω του ότι ήμουν ο εισηγητής στις αντίστοιχες συζητήσεις των θεμάτων αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Είναι γνωστό πως οι μικροί Δήμοι, όπως ο Δήμος Θέρμου, από την έναρξη εφαρμογής του Νόμου 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) δέχονται υποστήριξη στους τομείς που δεν διαθέτουν αντίστοιχες υπηρεσίες, λόγω μεταβίβασης σ’ αυτούς επιπλέον αρμοδιοτήτων, από τους Δήμους των εδρών των Νομών ή από άλλους εγγύτερους Δήμους. Έτσι, λοιπόν, με την με αρ. πρωτ. 131318/20998/29-10-2010 Απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (πρώην κρατική Περιφέρεια στη θέση της σημερινής Αποκεντρωμένης Διοίκησης) ορίστηκε ο Δήμος Αγρινίου ως εγγύτερος Δήμος για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στον Δήμο Θέρμου προς άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που απονεμήθηκαν σ’ αυτόν με τον Ν. 3852/2010, περιλαμβανομένων και των τεχνικών υπηρεσιών.

Οπότε, πολλών ειδών υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στους τομείς της Πολεοδομίας, της Υγείας, της Πρόνοιας και άλλες, ασκούνται από τότε από τον Δήμο Αγρινίου για λογαριασμό του Δήμου Θέρμου. Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου αποφάσισε, με την 205/2011 Απόφασή του, ο Δήμος Θέρμου να υποστηρίζεται αναφορικά με τις τεχνικές υπηρεσίες και από τον Δήμο Μεσολογγίου παράλληλα με την αντίστοιχη υποστήριξη που θα έχει από τον Δήμο Αγρινίου. Αυτό έγινε λόγω του ότι στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεσολογγίου είχαν ενσωματωθεί και οι μηχανικοί που ως τότε υπηρετούσαν στην Τ.Υ.Δ.Κ. Αιτωλ/νίας, καθώς οι Τ.Υ.Δ.Κ., που ως τότε κάλυπταν στα τεχνικά ζητήματα τους Δήμους που δεν διέθεταν δική τους τεχνική υπηρεσία, συγχωνεύτηκαν με τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων που έχουν έδρα τις πρωτεύουσες των Νομών.

Οι συνθήκες, όμως, άλλαξαν από τότε, καθώς η συνεχής μείωση του προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσολογγίου, λόγω και των συνταξιοδοτήσεων ή μετατάξεων των υπαλλήλων της πρώην Τ.Υ.Δ.Κ., δημιούργησε πρακτικά μεγάλη δυσκολία, αν όχι ουσιαστική αδυναμία, αναφορικά με τη δυνατότητα συνέχισης της εν λόγω συνδρομής από τον Δήμο Μεσολογγίου, πράγμα που, αν συνδυαστεί με τη μεγάλη απόσταση του Μεσολογγίου από το Θέρμο, δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμου.

Η παραπάνω αναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση αρχικά ίσχυε έως το τέλος του 2012, οπότε προβλεπόταν να έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχες υπηρεσίες σε όλους τους Δήμους, πράγμα που δεν έγινε λόγω της οικονομικής κρίσης, και γι’ αυτό πήρε παράταση που ισχύει ακόμη. Επίσης, έχουν υπογραφεί προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ πολλών Δήμων που χρήζουν υποστήριξης και μεγαλύτερων Δήμων που διαθέτουν αντίστοιχες υπηρεσίες για ρύθμιση των όρων συνεργασίας μεταξύ τους και σταδιακά αυτό γίνεται και με τους υπόλοιπους. Γι’ αυτό, προτάθηκε πρόσφατα η Προγραμματική Σύμβαση για την υποστήριξη του Δήμου Θέρμου στις τεχνικές υπηρεσίες να γίνει όχι με τον Δήμο Μεσολογγίου, για τους λόγους που προαναφέρονται, αλλά με τον Δήμο Αγρινίου, για ευνόητους λόγους, που παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και γιατί έτσι ορίζεται με την προαναφερόμενη απόφαση του αρμοδίου κρατικού οργάνου.

Γι’ αυτό, ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2016 μια διαδικασία συνεννόησης τόσο με τον Δήμο Μεσολογγίου όσο και με τον Δήμο Αγρινίου, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που ήταν απαραίτητες για κάτι τέτοιο.

Έτσι, με έγγραφο του Δήμου Θέρμου, όπου εκφράζεται η ευαρέσκειά του προς τον Δήμο Μεσολογγίου για την συνδρομή του στον κρίσιμο τομέα των τεχνικών υπηρεσιών, ζητήθηκε η άποψη του Δήμου Μεσολογγίου επί των παραπάνω ζητημάτων, ώστε, εφόσον υπήρχε και εκ μέρους τους η αναγνώριση των προαναφερόμενων δυσχερειών, να παρέχεται στη συνέχεια από τον Δήμο Αγρινίου η αντίστοιχη συνδρομή στον Δήμο Θέρμου δεδομένης και της προαναφερόμενης Απόφασης, με την οποία ο Δήμος Αγρινίου έχει οριστεί ως εγγύτερος του Δήμου Θέρμου για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που του απονεμήθηκαν με τον Ν. 3852/2010 συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών υπηρεσιών.

Ο Δήμος Μεσολογγίου, με σχετικό έγγραφό του, αναγνώριζε τις προαναφερόμενες δυσκολίες που καθιστούσαν δύσκολη τη συνέχιση των παρεχόμενων σχετικών υπηρεσιών προς τον Δήμο Θέρμου και γι’ αυτό συνηγόρησε στο αίτημα, εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις.

Η χρονική περίοδος που επιλέχθηκε, μάλιστα, για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, αρχές του 2016, δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει με την περίοδο μετάβασης στο νέο ΕΣΠΑ, ώστε να μην προκύψουν αναγκαστικά νέες προγραμματικές συμβάσεις με τον Δήμο Μεσολογγίου για νέα έργα του ΕΣΠΑ, πράγμα που θα παρέτεινε σ’ αυτήν την περίπτωση την υποστήριξη και για τα υπόλοιπα ζητήματα των τεχνικών υπηρεσιών μέχρι το 2022 που λήγει το νέο ΕΣΠΑ.

Έτσι, στη συνέχεια ακολούθησε σχετική διαπραγμάτευση μεταξύ των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου Θέρμου και του Δήμου Αγρινίου και επεξεργασία των τεχνικών ζητημάτων που προέκυπταν και διαμορφώθηκε από κοινού σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας, το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση στα Δημοτικά Συμβούλια των δύο Δήμων μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για όλα αυτά. Με τις Αποφάσεις των δύο Δημοτικών Συμβουλίων καθορίζεται αν θα γίνει δεκτή ή όχι η προτεινόμενη συνεργασία και στη συνέχεια, εφόσον υπάρξουν θετικές αποφάσεις, ακολουθεί η υπογραφή της σύμβασης και ξεκινάει άμεσα η συνεργασία.

Η σχετική συζήτηση στα δύο Δημοτικά Συμβούλια αποτελεί, φυσικά, την κορυφαία πράξη των διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση των ζητημάτων που επεξεργάστηκαν οι αντίστοιχες υπηρεσίες κι εδώ προκύπτει εύλογα το ερώτημα πού είναι το πρόβλημα και ποια η καθυστέρηση, που αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Θ. Κασόλας, για να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο; Δεν γνωρίζει ότι τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο κορυφαίο όργανο άσκησης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να απασχολούν το όργανο όταν το θέμα είναι ώριμο και όταν γίνουν γνωστές όλες οι παράμετροι των ζητημάτων που τίθενται, πράγμα που αποτελεί εχέγγυο για λήψη σωστών αποφάσεων και όχι εκ των προτέρων; Επιπλέον, γιατί αποσιωπά ο κ. Θ. Κασόλας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ενήμερο των ενεργειών του Δημάρχου, όταν, σε προηγούμενη συνεδρίασή του σε σχετική ερώτηση Δημοτικού Συμβούλου της παράταξης του κ. Θ. Κασόλα προς τον Δήμαρχο για το ζήτημα αυτό, η απάντηση του κ. Δημάρχου ήταν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την παροχή της στήριξης στα θέματα της Τεχνικής Υπηρεσίας από τον Δήμο Αγρινίου χωρίς να εκφραστεί διαφορετική άποψη ούτε από τον παριστάμενο κ. Θ. Κασόλα ούτε από άλλο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου;

Η ώρα, λοιπόν, να αποφανθεί σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου ήταν αυτή στη συνεδρίαση της 18ης Απριλίου 2016, όταν στα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριελήφθη και η έγκριση της σύμβασης της εν λόγω συνεργασίας. Εκεί, λοιπόν, ο κ. Θ. Κασόλας, χωρίς να αρνηθεί τη συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου, συσκότισε τα πράγματα και δημιούργησε σύγχυση με την απαίτησή του να συγκροτηθεί άμεσα αυτοτελής τεχνική υπηρεσία στον Δήμο Θέρμου με τους δύο μηχανικούς που διαθέτει ο Δήμος και αυτή η παράμετρος να συμπεριληφθεί στην υπό έγκριση Προγραμματική Σύμβαση, ζητώντας μάλιστα να γίνουν σχετικές τροποποιήσεις σε ουσιαστικά σημεία της σύμβασης, τα οποία αναιρούσαν την ουσία της σύμβασης, για τους λόγους που παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να μην συγκεντρωθεί η απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία (11 ψήφοι στο 21/μελές Δημοτικό Συμβούλιο) για την έγκριση της σύμβασης και το ζήτημα να παραμείνει σε εκκρεμότητα.

Η αναφορά του κ. Θ. Κασόλα στα επιμέρους άρθρα της σύμβασης, για τα οποία ο ίδιος πρότεινε να τροποποιηθούν, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, είναι άστοχη για τους παρακάτω λόγους:

  1. Στο άρθρο 1 ο κ. Θ. Κασόλας ζήτησε κατά τη συνεδρίαση να απαλειφθεί η φράση «…..Η ανάγκη για την παροχή αυτών των υπηρεσιών προκύπτει από το γεγονός ότι ο Δήμος Θέρμου δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και ειδικότερα μηχανικούς κατάλληλων ειδικοτήτων ώστε να προβεί στη σύσταση επαρκούς τεχνικής υπηρεσίας κατάλληλης να ασκήσει αυτοτελώς τις απονεμηθείσες σε αυτόν αρμοδιότητες». Είναι αυτονόητο ότι, αν γινόταν δεκτή η τροποποίηση αυτή, δεν θα υπήρχε και ο λόγος που επέβαλλε τη συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου και επομένως το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα είχε λόγο να την εγκρίνει και ο αντισυμβαλλόμενος, ο Δήμος Αγρινίου, και πιθανόν δεν θα εγκρινόταν κατά τον έλεγχο νομιμότητας και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αντί αυτού, ο κ. Θ. Κασόλας πρότεινε «…υποστήριξη στα μικρά έργα, μέχρι να δημιουργηθεί Τεχνική Υπηρεσία στον Δήμο Θέρμου, η οποία θα πρέπει να συσταθεί ΑΜΕΣΑ. Η σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δήμο Θέρμου, θα δώσει αυτοτέλεια κι αυτοδυναμία για την υπογραφή έργων από τους Μηχανικούς του Δήμου μας». Η πρόταση αυτή είναι ανεφάρμοστη τη στιγμή αυτή αλλά και αργότερα, καθώς ακόμα και να συγκροτηθεί το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμου με το υπάρχον ανεπαρκές προσωπικό (2 μηχανικοί αντί των 5 που προβλέπεται κατ’ ελάχιστο) δεν μπορεί να έχει αυτάρκεια και αυτοτέλεια. Άραγε, η προτεινόμενη τροποποίηση είναι εξ’ αντικειμένου άκυρη. Εξάλλου, το προς έγκριση σχέδιο της σύμβασης δεν θα μπορούσε παρά να λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση και όχι τις συνθήκες που εικάζεται ότι θα διαμορφωθούν στο μέλλον και οι οποίες δεν μπορεί να είναι γνωστές από τώρα και μάλιστα σε όλες τους τις λεπτομέρειές τους, ώστε να αποτυπωθούν και στους όρους της σύμβασης, οπότε και είναι αυτονόητο πως σε κάθε τέτοια περίπτωση θα γίνεται και αντίστοιχη τροποποίηση και των αντίστοιχων όρων της σύμβασης.
  2. Αναφορικά με την αναφορά του κ. Θ. Κασόλα ότι «Η παροχή υποστήριξης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, θα γίνεται βάσει προγραμματικών συμβάσεων για μεγάλα έργα και έργα ΕΣΠΑ», κάτι τέτοιο θα ήταν όχι μόνο πλεονασμός αλλά και άστοχο να συμπεριληφθεί στην εν λόγω σύμβαση για τους εξής λόγους: Για τα έργα του ΕΣΠΑ προβλέπεται έτσι κι αλλιώς σύναψη ξεχωριστής προγραμματικής σύμβασης με πιστοποιημένο φορέα, που δεν είναι απαραίτητο αυτός να είναι ο Δήμος Αγρινίου κάθε φορά που θα γίνεται πρόταση ένταξης έργου στο ΕΣΠΑ, όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει με το έργο του Λυκείου Θέρμου, για την ένταξη του οποίου στο ΕΣΠΑ η προγραμματική σύμβαση συνάπτεται με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Όσο για τα μεσαία και μεγάλα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αν, όπως ζητάει ο κ. Θ. Κασόλας, γίνεται κάθε φορά ξεχωριστή προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Αγρινίου, η υλοποίηση των έργων αυτών θα γίνει ακόμη πιο χρονοβόρα και πιο προβληματική.
  3. Αναφορικά με την τροποποίηση που πρότεινε ο κ. Θ. Κασόλας στο άρθρο 3 είναι, επίσης, άστοχη, καθώς προβλέπεται ότι «Οι υπάλληλοι αυτοί (οι μηχανικοί του Δήμου Θέρμου) τίθενται στη διάθεση της Διευθύντριας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου σε ότι αφορά θέματα του Δήμου Θέρμου». Η πρόβλεψη αυτή έγινε για να δοθεί το δικαίωμα στην προϊσταμένη αρχή, που στη συγκεκριμένη φάση δεν μπορεί να είναι άλλη από τη Διευθύντρια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, να ορίζει τους δυο μηχανικούς του Δήμου Θέρμου επιβλέποντες σε έργα και μελέτες του Δήμου Θέρμου και μόνο, για τα οποία οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα υπογραφής, ώστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων αρμοδιοτήτων της τεχνικής υπηρεσίας να ασκείται από τους μηχανικούς του Δήμου Θέρμου για να υπάρχει αμεσότερη εξυπηρέτηση και η υποστήριξη με μηχανικούς της Τ.Υ. του Δήμου Αγρινίου να γίνεται για τα αντικείμενα εκείνα που δεν θα μπορούσαν αυτοί να ανταποκριθούν. Χωρίς αυτή την πρόβλεψη οι μηχανικοί του Δήμου Θέρμου δεν γίνεται να αναλάβουν επίβλεψη μελετών και έργων. Ποιο είναι το νόημα της απαίτησης του ο κ. Θ. Κασόλα να απαλειφθεί αυτή η πρόβλεψη; Να μην έχουν δικαίωμα οι μηχανικοί του Δήμου του να επιβλέψουν μελέτες και έργα του Δήμου Θέρμου; Έτσι θα αναβαθμιστεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου του, ζήτημα για το οποίο ο ίδιος κόπτεται να αποδείξει ότι ενδιαφέρεται;

Δεν έμεινε, όμως, εκεί, ο κ. Θ. Κασόλας, αλλά προκάλεσε, με ενυπόγραφη αίτηση του 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου της 22/4/2016, όπου κατάφερε να αποσπάσει την πλειοψηφία για την πρότασή του για άμεση συγκρότηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στον Δήμο Θέρμου, παρότι εξηγήθηκε ποικιλοτρόπως ότι, αν και η αναγκαιότητα συγκρότησης αυτοτελούς τεχνικής υπηρεσίας στον Δήμο Θέρμου αποτελεί κοινή επιθυμία όλων, κάτι τέτοιο είναι ουσιαστικά ανέφικτο αυτή τη στιγμή λόγω ανυπαρξίας του απαιτούμενου εξειδικευμένου προσωπικού, αφού απαιτούνται 5 μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για μια στοιχειώδη τεχνική υπηρεσία, χωρίς αυτοτέλεια, βέβαια, τη στιγμή που ο Δήμος έχει 2, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα και σε άλλους τομείς που δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες ειδικότητες. Αυτό σημαίνει πως, ακόμα και να συγκροτηθεί η υπηρεσία αυτή τη στιγμή, χωρίς πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, όχι μόνο δεν θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης της, αλλά, αντίθετα, θα προστεθεί επιπλέον φόρτος εργασίας που θα καταστήσει ακόμη πιο δυσλειτουργική την υπηρεσία αυτή. Επιπλέον, μάλιστα, ακόμη κι όταν αυτή στελεχωθεί, πάλι θα υπάρχει χρεία υποστήριξης από αντίστοιχη οργανωμένη υπηρεσία μεγαλύτερου Δήμου όχι μόνο για συμπλήρωση στο κομμάτι εκείνο των αντικειμένων που δεν θα μπορεί να καλύπτεται από ειδικότητες που θα λείπουν αλλά και για μεταφορά τεχνογνωσίας στα νεότερα μέλη και απόκτηση σχετικής εμπειρίας από αυτά, καθώς τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μιας τεχνικής υπηρεσίας απαιτούν μεγάλη εξειδίκευση και πολύχρονη εμπειρία, όπως και για επαρκή νομική κάλυψη που δεν διαθέτει ο Δήμος Θέρμου.

Όλα αυτά προβληματίζουν αναφορικά με την πραγματική στόχευση του κ. Θ. Κασόλα, πράγμα που γίνεται ακόμα πιο προβληματικό, αν συνδυαστεί με την επιμονή του σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μην συμπεριλάβει ο Δήμος Θέρμου την πρόσληψη Πολιτικού Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατά τον προγραμματισμό των προσλήψεων του αναγκαίου προσωπικού, όπως, εξάλλου, ήταν υποχρεωμένος κατόπιν σχετικής επισήμανσης από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών ως απόρροια της διαδικασίας που είχε ξεκινήσει προ πενταετίας και η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα στο ΑΣΕΠ και δεν προχώρησε ως τώρα λόγω της στασιμότητας που βρέθηκαν οι προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Αντί αυτού, ο κ. Θ. Κασόλας προέκρινε θέση Αρχιτέκτονα, για την οποία δεν υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης. Προφανής στόχος του, ασχέτως αν η προσπάθειά του αυτή απέτυχε, να αποκλειστεί η πρόσληψη Πολιτικού Μηχανικού.

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι ο Δήμος δεν αξιοποίησε ως τώρα τη διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και κάθε τόσο λέει ότι ο Δήμος δεν ανταποκρίνεται με πληρότητα στις υποχρεώσεις του σε όλα τα ζητήματα που άπτονται τεχνικών αρμοδιοτήτων. Έτσι είναι προφανές ότι ο κ. Θ. Κασόλας φάσκει και αντιφάσκει με την απαίτησή του να συγκροτηθεί αυτοτελής τεχνική υπηρεσία στον Δήμο Θέρμου με το υπάρχον προσωπικό, πράγμα που σημαίνει επιπρόσθετες ευθύνες, στις οποίες θα κληθεί να ανταπεξέλθει η υπηρεσία με το ίδιο προσωπικό, αποκρύπτοντας ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει όταν ενισχυθεί το προσωπικό με την πρόσληψη επιπλέον μηχανικών έστω και σε αριθμό μικρότερο του προβλεπόμενου.

Αλλού αναφέρεται σε «επιπρόσθετο κόστος» από την επιλογή της τεχνικής υποστήριξης από τον Δήμο Αγρινίου, πράγμα ψευδές και ανυπόστατο, καθώς δεν προβλέπεται καμία αμοιβή για το διοικητικό κόστος που συνεπάγεται για τον Δήμο Αγρινίου η απασχόληση του προσωπικού του και η διάθεση των πάσης φύσεως υποδομών των αντίστοιχων υπηρεσιών του για εξυπηρέτηση και του Δήμου Θέρμου, πλην του όποιου κόστους προκύψει για τυχόν υπερωριακή εργασία που θα απαιτηθεί για χειρισμό υποθέσεων του Δήμου Θέρμου από υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου καθώς και για αποζημίωση των εξόδων κίνησης εκτός έδρας στις περιπτώσεις που θα δικαιούται κάθε υπάλληλος που θα χρειαστεί να μετακινηθεί στη θέση του έργου και μόνο στην περίπτωση που δεν θα υπάρχει διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα του Δήμου Θέρμου. Είναι αυτονόητο πως δεν πρόκειται για κανένα επιπρόσθετο κόστος, αυτό, εξάλλου, το δικαιούνται και οι υπάλληλοι του Δήμου Θέρμου σε τέτοιες περιπτώσεις και πάντως κάτι αντίστοιχο θα ήταν σίγουρα μεγαλύτερο σε περίπτωση που γινόταν αντίστοιχη σύμβαση με τον Δήμο Μεσολογγίου λόγω της υπερδιπλάσιας απόστασης.

Την αλήθεια για όλα αυτά, βέβαια, ο κ. Θ. Κασόλας τη γνωρίζει πολύ καλά, καλύτερα από τον καθένα μας, λόγω και της επαγγελματικής του ιδιότητας, αλλά, δυστυχώς, τόσο η στάση του για το συγκεκριμένο ζήτημα όσο και η βροχή των καταγγελιών – που απευθύνονται, είτε από τον ίδιο είτε από άλλα άτομα της παράταξής του, κάθε τόσο σε διάφορες υπηρεσίες για ζητήματα του Δήμου – προβληματίζουν αναφορικά με τη σκοπιμότητά του, αν δηλαδή όλα αυτά στοχεύουν στη βελτίωση των λειτουργιών του Δήμου ή στην παρεμπόδισή τους για λόγους πολιτικής εκμετάλλευσης.

Διαπιστώνει κανείς, ακόμη, από τα γραφόμενα στην ανακοίνωση του κ Θ. Κασόλα πολλή φαντασία, αφού αφήνει να αιωρείται αόριστα η υποψία ότι … κάτι ύποπτο συμβαίνει και ότι υπάρχουν …. αλλότριες επιδιώξεις για την προτεινόμενη συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου, όπως προκύπτει από τη φράση «…ο δε χρόνος θα δείξει τον πραγματικό λόγο της στροφής προς τον Δήμο Αγρινίου». Σε άλλο σημείο καμώνεται πως προβαίνει σε δήθεν «αποκαλύψεις», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη φράση «Αποκαλύφθηκε επίσης, ότι για το θέμα αυτό ασχολήθηκε και ο κ. Κωστακόπουλος Νίκος». Οποία ….αποκάλυψη! Είναι να απορεί κανείς πώς κατάφερε να αποκαλύψει αυτό το ….«επτασφράγιστο μυστικό»!

Ανακεφαλαιώνοντας, όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα, ο κ. Θ. Κασόλας, υποκύπτοντας στον πειρασμό της πολιτικής εκμετάλλευσης ζητημάτων του Δήμου, όπως διακρίνεται ξεκάθαρα από τον χειρισμό του στο εν λόγω ζήτημα και όχι μόνο, παραγνωρίζει την αναγκαιότητα ότι αποφάσεις για καίρια ζητήματα απαιτούν ορθολογική προσέγγιση, καθώς η όποια σχετική επιλογή πρέπει να είναι ρεαλιστική και να λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες και τις πραγματικές δυνατότητες και όχι να στηρίζεται σε επιθυμητές καταστάσεις που δεν είναι δυνατόν να διαμορφωθούν άμεσα, και αφετέρου αποσιωπά ότι η προτεινόμενη διαδημοτική συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου αποτελεί μονόδρομο ως η πιο συμφέρουσα για τον Δήμο Θέρμου από κάθε άποψη. Είναι αυτονόητο, εξάλλου, ότι λόγω της εγγύτητας του Αγρινίου εξυπηρετούνται καλύτερα όχι μόνο οι υπηρεσίες του Δήμου Θέρμου αλλά και οι δημότες του, για τους οποίους, όπως είναι αυτονόητο, είναι ευκολότερο να συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες αυτές στην κοντινότερη πόλη από τον τόπο κατοικίας τους. Και μόνο το γεγονός, εξάλλου, ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου είναι από τις πιο άρτια στελεχωμένες αντίστοιχες υπηρεσίες Δήμων πανελλαδικά – 30 μηχανικοί – θα αρκούσε να εξηγήσει αυτή την επιλογή, για να λυθεί και η απορία του κ. Θ. Κασόλα, που αναρωτιέται για τον λόγο της επιλογής αυτής.

Επιπλέον, το παράδοξο είναι πως, εντωμεταξύ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου ενέκρινε με ομόφωνη Απόφασή του την εν λόγω σύμβαση στη συνεδρίασή του της 20/4/2016, ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα η αντίστοιχη Απόφαση του Δήμου Θέρμου, ο οποίος έχει και την ανάγκη υποστήριξης, τη στιγμή, μάλιστα, που περιμένουν την υλοποίησή τους έργα συνολικού προϋπολογισμού περί το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και πρέπει να διεκδικηθεί η χρηματοδότηση και άλλων! Και ο κ. Θ. Κασόλας συνεχίζει απρόσκοπτα τον διαδικτυακό, και όχι μόνο, ακατάσχετο βερμπαλισμό του για το ζήτημα αυτό και όχι μόνο και οι πολλές και επείγουσες ανάγκες του Δήμου στα τεχνικά ζητήματα περιμένουν την ικανοποίησή τους μέχρι … νεωτέρας!

Η ευθύνη που βαραίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως παρατάξεων, είναι μεγάλη, καθώς, αν συνεχίσει οποιαδήποτε κωλυσιεργία σ’ αυτό το σημαντικό ζήτημα – μετά και την Απόφαση για συγκρότηση Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που έτσι κι αλλιώς θα προχωρήσει αλλά δεν υπάρχει λόγος να συνδυαστεί με την υποστήριξη στα τεχνικά ζητήματα – θα αναγκαστεί ο καθένας μας να λογοδοτήσει απέναντι στην ίδια την κοινωνία και σε προσωπικό, πλέον, επίπεδο.

Τέλος, επικαλούμενος την αναγκαιότητα να διαφυλαχθεί το κύρος, η σοβαρότητα και η αυτονομία του Δημοτικού Συμβουλίου, του κορυφαίου οργάνου τοπικής διοίκησης, εκφράζω την ακράδαντη πεποίθησή μου ότι αφενός οι πολίτες του Δήμου Θέρμου και γνώση έχουν και κρίση διαθέτουν για να κρίνουν ποιο είναι το σωστό για τον τόπο τους και αφετέρου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα ανταποκριθούν στο αίσθημα ευθύνης που τους διακατέχει έναντι της κοινωνίας που εκπροσωπούν.

Θέρμο, 6 Μαΐου 2016

ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(Δημοτικός Σύμβουλος Θέρμου)