Οι κατάλληλες ακτές για κολύμπι στην Αιτωλοακαρνανία και στην Δυτική Ελλάδα (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αναρτήθηκαν απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου οι κατάλληλες ακτές για την κολυµβητική περίοδο του έτους 2016
αρµοδιότητας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Μετά την δειγµατοληψία οι ακτές
προσδιορίζονται στις εβδοµήντα εννέα (79).

Δείτε τις κατάλληλες ακτές για κολύμπι στήν Αιτωλοακαρνανία και σε όλη την  Δυτική Ελλάδα