Σχέδιο για κατάργηση των μετρητών στις συναλλαγές

Το σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τη σταδιακή μετάβαση στο καθεστώς της πλήρους και υποχρεωτικής καθιέρωσης των ηλεκτρονικών πληρωμών παρουσίασε ο επικεφαλής της υπηρεσίας Γ. Πιτσιλής σε ομιλία στο 2ο Banking Forum. Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα ανέφερε ο κ. Πιτσιλής, τα βασικότερα μέτρα που ετοιμάζονται να εφαρμόσουν οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ, για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών θα προβλέπουν ότι:

1) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, προκειμένου να υποστηρίζουν ηλεκτρονικές πληρωμές. Η μετάβαση θα είναι σταδιακή και θα γίνει αφενός με βάση την κατηγοριοποίηση των επαγγελματιών, σύμφωνα με το βαθμό επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή, αφετέρου με βάση γεωγραφικά κριτήρια. 2) Τα πρόσωπα, που πρόκειται να κάνουν έναρξη εργασιών στο εξής, θα πρέπει απαραίτητα να υποστηρίζουν ηλεκτρονικές πληρωμές.

3) Όλοι οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να δηλώνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα σχετικά στοιχεία, με τα οποία πιστοποιείται η υποστήριξη ηλεκτρονικών πληρωμών.

4) Στο χώρο πληρωμής της κάθε επιχείρησης θα πρέπει να είναι αναρτημένη ειδική πινακίδα, στην οποία θα αναγράφεται η υποχρεωτικότητα αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών και η υποστήριξή τους. Επιπλέον, μελετάται:

-Η μείωση του ανώτατου ορίου χρήσης μετρητών για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων, και μεταξύ επιχειρήσεων.

-Η σταδιακή κατάργηση χρήσης μετρητών για συναλλαγές με το Δημόσιο, αλλά και μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών.

-Η κατάργηση των έντυπων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων από τις εφορίες προς την Τράπεζα της Ελλάδος και η αποστολή των συναλλαγών του Ελληνικού Δημοσίου με ηλεκτρονικό τρόπο.

-Η εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία PSD1, με αποστολή πληροφοριών στις αρμόδιες υπηρεσίες από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, φορείς αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών (card acquirers), χρηματοδοτικά ιδρύματα, Ελληνικά Ταχυδρομεία, χρηματιστήριο και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

-Αποστολή πληροφοριών στο υπουργείο Οικονομικών από διαδικτυακούς παρόχους διεξαγωγής στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων. -Εισήγηση νομοθετικής ρύθμισης για παροχή επιπλέον κινήτρων, με σκοπό την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Πέραν όλων αυτών των σχεδιαζόμενων και υπό συζήτηση παρεμβάσεων, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό, έχει συμπεριλάβει τις εξής παρεμβάσεις στον τομέα των έργων πληροφορικής, που είναι εξίσου σημαντικές:

Το ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο

Ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών στη φορολογία κεφαλαίου

Εκπόνηση Πλάνου Διευρυμένων Συμψηφισμών Δημοσίου.

Εισήγηση για αναθεώρηση και μεταρρύθμιση του Κ.Ε.Δ.Ε. περιλαμβανομένων των διαδικασιών της Φορολογικής Διοίκησης για την αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων με πλειστηριασμούς.     Μελέτη και ανάλυση απαιτήσεων για τη δημιουργία μητρώου καταγραφής και παρακολούθησης φορολογουμένων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσής τους.     Εμπλουτισμός του μητρώου off-shore εταιριών.     Δημιουργία μητρώου αλλοδαπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα ή από την Ελλάδα.     Ανάπτυξη πλαισίου διενέργειας Κλαδικών Ελέγχων στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.     Διενέργεια έρευνας εντοπισμού και παρακολούθησης φορολογουμένων οι οποίοι, χωρίς να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας, δραστηριοποιούνται οικονομικά κυρίως μέσω διαδικτύου. Ανάπτυξη επικοινωνιακής δράσης ως προς την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Πιλοτική εφαρμογή.

Σταδιακή εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της Ενιαίας Θυρίδας (Δράση που προβλέπεται στο Νόμο 4336/2015).

Σταδιακή εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου (Δράση που προβλέπεται στο Νόμο 4336/2015).     Εκπόνηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών και καπνικών προϊόντων.     Σταδιακή Προμήθεια των Τελωνειακών Υπηρεσιών με μέσα δίωξης (x-ray για εμπορευματοκιβώτια και δέματα, γεφυροπλάστιγγες, σκύλοι ανιχνευτές, κάμερες καταγραφής κ.α.).        Εντοπισμός και καταγραφή δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων.

Συγκριτική μελέτη αναλυτικών παραμέτρων μεταξύ προτύπων, παραποιημένων και λαθραίων τσιγάρων με σκοπό την αποκάλυψη της προέλευσης επεξεργασίας και της τοξικότητας αυτών.

Δημιουργία μητρώου εξαγωγέων για την προτιμησιακή καταγωγή – REX (Registered Exporters Scheme).     Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας ISO 17020 στις επιθεωρήσεις,  που διενεργεί το Γενικό Χημείο του Κράτους στον τομέα των καυσίμων πλοίων, των χημικών προϊόντων, της αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και ζύθου.     Προσδιορισμός Διαδικασίας Εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή Ε9 με χρήση κατάλληλων κριτηρίων  και επικοινωνία με υπόχρεους που δεν έχουν συμμορφωθεί. Πιλοτική εφαρμογή.     Προσδιορισμός Διαδικασίας Εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, με χρήση κατάλληλων κριτηρίων και επικοινωνία με υπόχρεους που δεν έχουν συμμορφωθεί. Πιλοτική εφαρμογή.

Επανεξέταση της διαδικασίας απενεργοποίησης των κλειδαρίθμων θανόντων.     Εκκαθάριση εκκρεμών περιπτώσεων και βεβαίωση οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας.     Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα.     Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για τη μη πραγματοποίηση υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.).     Δημιουργία Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας για τη Γ.Γ.Δ.Ε.     Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης γνώσης (Knowledge Management).

www.dikaiologitika.gr