Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο της Αμφιλοχίας

« Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην 114+000 χ/θ της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, κατά την εκτέλεση  εργασιών κατασκευής του Ισόπεδου κόμβου, του έργου: ‘’ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΛΠ’’.»

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

 

  1. 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4.  Το υπ’ αριθμ. 38729/2016/40434/564 από 16/2/2016 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος/Δ-νση Τεχνικών έργων Π.Ε Αιτ/νίας.
  5. Η από 28/3/2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε»..
  6. Την υπ’ αριθμ. 2501/10/972/36-στ΄ από 29/3/2016 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου.

 

Και αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών και στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

ΑΡΘΡΟ (1)

Την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας και την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην 114+000 χ/θ της Εθνική Οδού Αντιρρίου Ιωαννίνων σε μήκος επτακοσίων (700) μέτρων, λόγω εργασιών διαμόρφωσης/κατασκευής του Ισόπεδου Κόμβου Αμφιλοχίας για την σύνδεση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων με τον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο της Ιόνιας Οδού, κατά το χρονικό διάστημα από 1/4/2016 έως 1/9/2016.

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ύστερα από διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων,  σε επαρκές πλάτος και σε επαρκή απόσταση από τον οριοθετημένο εργοταξιακό χώρο, σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου, βάση της εγκεκριμένης μελέτης σήμανσης και ασφάλισης του έργου.

Σε περίπτωση που οι εκτελούμενες εργασίες επηρεάζουν έστω κατ’ ελάχιστο την κυκλοφορία στην 114+000 χ/θ της Εθνική Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, αυτές δεν θα πραγματοποιούνται τα παρακάτω χρονικά διαστήματα:

α) Τα Σαββατοκύριακα μηνός Ιουλίου και Αυγούστου από Παρασκευή μεσημέρι 14.00΄ ώρα έως και Κυριακή βράδυ την 21.00΄ ώρα .

β) Από 11/8/2016 έως και την 17/8/2016 λόγω εορτής της Κοίμησης της Υπεραγίας Θεοτόκου.

ΑΡΘΡΟ (3)

 

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (4)

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ (5)

 

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Αστυνομικός Διευθυντής