Προσφυγικό και Πάρκο την Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου!

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 4η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                       

 

 1. Συζήτηση σχετικά με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Αναζήτηση κατάλληλων χώρων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής στέγασης προσφύγων».

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με το έργο: «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου»:

Α) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής του εν θέματι έργου.

Β) Έγκριση ή μη της οριστικής παραλαβής του εν θέματι έργου.

Γ) Αναγνώριση ή όχι αποζημίωσης του αναδόχου του εν θέματι έργου για υλικά του έργου και τυχόν καθορισμός αυτής.

Δ) Αναγνώριση ή όχι αποζημίωσης του αναδόχου του εν θέματι έργου όσον αφορά το τεκμαιρόμενο όφελος λόγω διάλυσης της σύμβασης και τυχόν καθορισμός αυτής.

Ε) Αναγνώριση ή όχι αποζημίωσης του αναδόχου του εν θέματι έργου όσον αφορά θετικές ζημίες λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου και τυχόν καθορισμός αυτής.

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 22/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Μεταβίβαση, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση, ανανέωση, μεταβίβαση κ.λ.π. συναφών θεμάτων, επαγγελματικών & παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 18/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των Νομικών Προσώπων του Δήμου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για διάστημα ενός έτους».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Επανάληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Σπολάιτας του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Έγκριση διενέργειας και ανάθεσης σε τρίτο: «Μίσθωση οχημάτων -μηχανημάτων για τα έργα αυτεπιστασίας 2016 του Δήμου».            

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).

 

 1. Αλλαγή προσωνυμίας του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου ΕΛΕΠΑΠ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (Πρωτοβουλία UIA)».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα «INTERREG VB BalkanMediterranean 2014-2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

 

 1. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 46/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων της πόλης».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Επικαιροποίηση των υπ’ αριθμ. 66/2010, 385/2010, 11/2011, 40/2011 και 329/2011 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του 1οι Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση – τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτηρίων Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

Α) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Αρακύνθου» Δήμου Αγρινίου.

Β) Έγκριση ή μη του  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής του έργου: «Ανέγερση νέας  πτέρυγας  2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».

Γ) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής, του έργου:  «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση ή μη της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου:  «Αντικατάσταση και τροποποίηση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αμπελίων, Αγ. Παρασκευής & Παπαδατών».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 150/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων μεγάλων έργων». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).