Υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο όσων εμπορεύονται και διαθέτουν ξυλεία

Από τα τέλη του 2015  τέθηκε σε ισχύ στην χώρα μας ο Κανονισμός Ξυλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που  διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά. Στόχος του Ευρωπαϊκού κανονισμού  ξυλείας  είναι η καταπολέμηση του εμπορίου των προϊόντων παράνομης ξυλείας.

Με την  Κ.Υ.Α  της 12-1-2016 θεσμοθετείται ως αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας για την Π.Ε Πρέβεζας  η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας και μεταξύ των υποχρεώσεών της είναι  η κατάρτιση ενός Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και ενός Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων στις περιοχές ευθύνης τους.

Υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά της Ε.Ε (Διευθύνσεις Δασών άνευ δασαρχείων, δασαρχεία, δασικοί συνεταιρισμοί, ιδιώτες δασοκτήμονες ή ιδιοκτήτες  μη δημοσίων δασών όπως ΟΤΑ , Μονές κλπ.).

Διευκρινίζεται ότι οι εμπορικές εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και συνεπώς διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλείας και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε ανήκουν στην κατηγορία των Φορέων Εκμετάλλευσης και θα πρέπει να καταχωρούνται στο εν λόγω μητρώο.

Αντίστοιχα στο Περιφερειακο Μητρώο Εμπόρων υπόχρεοι εγγραφής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που στο πλαίσιο των εμπορικών τους δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που  έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά.

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ξυλείας τα ανακυκλωμένα προϊόντα, το τυπωμένο χαρτί, (βιβλία, περιοδικά , εφημερίδες) τα υλικά συσκευασίας που περιέχουν εμπορεύματα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη -προστασία ή μεταφορά άλλου προϊόντος, μερικά προϊόντα από μπαμπού ή ψάθα ή ξυλεία που αγοράζεται και πωλείται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση.

Οι εισαγωγείς μπορούν να συμβουλεύονται  το παράρτημα Ι του Κανονισμού του Συμβουλίου  (ΕΟΚ) 2658/87 ενώ οι υπόχρεοι εγγραφής στο Μητρώο οφείλουν μέχρι τις 28/6/2016 να υποβάλλουν αίτηση στην Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.

Σε περίπτωση μη εγγραφής στα  ανωτέρω μητρώα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 700 ευρώ.