Η Γαλάζια Οικονομία και οι προκλήσεις για τις Περιφέρειες, στο επίκεντρο του Πολιτικού Γραφείου της CPMR

Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR (Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης), που διεξήχθη στις 17 και 18 Φεβρουαρίου, συμμετείχε ο βοηθός Περιφερειάρχη για τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής, Κώστας Καρπέτας.

Η πρώτη εξαμηνιαία συνεδρίαση του ανώτατου πολιτικού οργάνου της CPMR για το 2016, φιλοξενήθηκε στο Αάρλεμ, την έδρα της Περιφέρειας Βορείου Ολλανδίας (Noord-Holland), στο πλαίσιο της Ολλανδικής Προεδρίας της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο, με κύριο στόχο να εξεταστεί η τρέχουσα κατάσταση και να καθοριστούν οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής της CPMR, ώστε να διασφαλίζονται καλύτερα τα συμφέροντα των παράκτιων περιφερειών της Ευρώπης.

Κεντρικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η Γαλάζια Ανάπτυξη και το πώς οι παράκτιες Περιφέρειες στην Ευρώπη μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη σε σχέση με τη θαλάσσια οικονομία.

«Αδιαμφισβήτητα οι Περιφέρειες, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα, θέλουμε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στη Γαλάζια Οικονομία και να ενισχύσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη» ανέφερε ο κ. Καρπέτας και συμπλήρωσε «επιπλέον, μας ενδιαφέρει και μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση για τις επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο. Έτσι, έχουμε σήμερα μαζί μας εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι Περιφέρειες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να δημιουργήσουν γέφυρες με τον ιδιωτικό τομέα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους επενδυτές».

Υψηλά στην ατζέντα και το θέμα της Κλιματικής Αλλαγής και τα συμπεράσματα από την πρόσφατη Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα στο Παρίσι (COP21), και ιδίως ο κίνδυνος για τις παράκτιες Περιφέρειες από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, όπου ο κ. Καρπέτας είχε σημαντική παρέμβαση τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να αγνοείται και η τεκτονική/σεισμική δραστηριότητα που επηρεάζει τις ακτές, ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα, καθώς και το θέμα τις διάβρωσης των ακτών:

«Η ασφαλής εκτίμηση της επικινδυνότητας μιας περιοχής από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, δεν καθορίζεται μόνο από τον ρυθμό και το εύρος ανόδου της στάθμης, αλλά και από την τεκτονική δραστηριότητα της συγκεκριμένης περιοχής, καθώς και από την μορφολογία, το υψόμετρο και την σύσταση των πετρωμάτων της ακτής».

Τέλος, ο κ. Καρπέτας επισήμανε το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι στην επίτευξη των κλιματικών στόχων:

«Οι πόλεις και οι περιφέρειες είναι οι αρχές που ενεργούν για την κινητικότητα, τις μεταφορές, τον χωροταξικό και αστικό σχεδιασμό, την ενέργεια και τις πράσινες υποδομές, και συνεπώς, αποτελούν αδιαμφισβήτητους φορείς που συμμετέχουν ενεργά στις παγκόσμιες προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικά για εμάς τις παράκτιες Περιφέρειες, οι θάλασσές μας και οι ακτές μας έχουν μείζονα σημασία για την ευμάρεια και την οικονομική ευημερία των ανθρώπων μας. Είναι εμπορικοί δρόμοι, ρυθμιστές του κλίματος, πηγή τροφής, ενέργειας και πόρων καθώς και αγαπημένος χώρος κατοικίας και ψυχαγωγίας των πολιτών μας. Για αυτό και πρέπει να έχουμε σημαίνοντα ρόλο στην κοινή προσέγγιση όσον αφορά το κλίμα, ώστε οι μελλοντικές γενεές να έχουν ένα θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον ασφαλές, καθαρό, υγιές και παραγωγικό», κατέληξε χαρακτηριστικά.