Παράταση μέχρι τον Οκτώβριο για το έργο Διαπλάτυνσης του Διαύλου Λευκάδας

Την πρώτη μεγάλη παράταση πήρε το σημαντικότερο έργο στην περιοχή της Λευκάδας, αυτό της Διαπλάτυνσης του Διαύλου Λευκάδας. Το έργο που δημοπρατήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2013 και φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων έπρεπε να ολοκληρωθεί στις 6 Ιανουαρίου 2016 αλλά με απόφαση της Περιφέρειας πήρε παράταση μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2016.

Ανάδοχος του έργου είναι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με ποσοστό έκπτωσης 11%. Ο λόγος της παράτασης ήταν προβλήματα με την μετατόπιση δικτύων, με τον τοπικό βιολογικό αλλά  και τα capital controls που καθυστερούν την εισαγωγή προμηθειών όπως φωτοσημαντήρες. Το ποσοστό προόδου του έργου είναι στο 70% με την παρούσα πρόοδο είναι πολύ πιθανό να έχουμε και άλλη παράταση.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 22.300.000 (ποσό με ΦΠΑ) και ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών αρχικά ορίστηκε σε 28 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σχετικές υπογραφές «έπεσαν» στις 6 Σεπτεμβρίου 2013.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά την εκτέλεση λιμενικών εργασιών για την διαπλάτυνση του θαλάσσιου διαύλου Λευκάδας.
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
– Διαπλάτυνση και εκβάθυνση του διαύλου Λευκάδας σε συνολικό μήκος (άξονα) 4.962 μ. περίπου και διαμόρφωση πλευρικών τμημάτων του με πρανή λιθορριπής και συρματοκιβώτια σε συνολικό μήκος 1.085 μ.
– Κατασκευή και ανακατασκευή μετώπων αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες, ολικού μήκους 980 μ. περίπου
– Κατασκευή μετώπου αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες, σε μήκος 140 μ. περίπου, αγκυρωμένου σε πασσάλους οπλισμένου σκυροδέματος.
– Κατασκευή τριών ύφαλων αναβαθμών με λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους, συνολικού μήκους στέψης 375 μ. και σήμανση αυτών με μόνιμους φανούς.
– Σήμανση του διαύλου με τοποθέτηση πλωτών φωτοσημαντήρων.