ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Στροφή 180 μοιρών για τα σκουπίδια. Με ομόφωνη απόφαση ο ΦΟΣΔΑ Παλαίρου δέχεται τα σκουπίδια του Πύργου και της Αρχαίας Ολυμπίας!

Παρόλο που το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας έλαβε ομόφωνη απόφαση να μην δεχτεί απορρίμματα άλλων περιοχών ο ΧΥΤΑ Παλαίρου, χθες συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας (ΦΟΣΔΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ) και είχαμε στροφή 180 μοιρών αφού ομόφωνα αποφάσισε να δεχτεί τα σκουπίδια του Πύργου και της Αρχαίας Ολυμπίας!
     Παρόντες ήταν 4 από τα 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γαλούνης Ερωτόκριτος, ο πρόεδρος ΦΟΣΔΑ Κατσαμπίρης Γεώργιος Δημοτ. Σύμβουλος Ακτίου – Βόνιτσας, ο Αντιδήμαρχος Στούπας Θεόδωρος και ο Αντιδήμαρχος Ξηρομέρου  Λαϊνάς Κων/νος. 
     Να σημειώσουμε ότι για το ίδιο ακριβώς θέμα ο δήμος και οι φορείς Αγρινίου με αφορμή το θέμα των σκουπιδιών της Ηλείας θα προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο  δήμαρχος Γ. Παπαναστασίου χαρακτήρισε ως «πρωτοφανή και αντισυνταγματική τη μήνυση και «εντέλλεσθε» κατά Δημάρχων» οι οποίοι με λαϊκή εντολή  προστατεύουν τα συμφέροντα των πολιτών.
      Ωστόσο ο Σύνδεσμος έκανε στροφή 180 μοιρών και αποφάσισε να δεχθεί το «εντέλλεσθε» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που προβλέπει μεταφορά 3.500 τόνων στο ΧΥΤΑ Ακτίου – Βόνιτσας τόνων σκουπιδιών από το δήμο Πύργου και 1.000 τόνων από τον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.
     Πάντως ήδη καταγράφονται αντιδράσεις από κατοίκους οι οποίοι αναφέρουν ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου Βόνιτσας να μην δεχτούμε τα σκουπίδια, αντιστεκόμενοι με κάθε νόμιμο μέσο, είναι δεσμευτική.
Από το πρακτικό της αριθ. 2/2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας
Στην Βόνιτσα, σήμερα την 09η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων της Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας ύστερα από την με αρίθμ. πρωτ. 13/03-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων της Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο Πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Κατσαμπίρης Γεώργιος , Δημοτ. Σύμβουλος Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
2.Στούπας Θεόδωρος , Δημοτ. Σύμβουλος Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
3.Γαλούνης Ερωτόκριτος, Δήμαρχος Ξηρομέρου
4.Λαϊνάς Κων/νος, Δημοτ. Σύμβουλος Δήμου Ξηρομέρου
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Κασόλας Αθανάσιος, Δημοτ. Σύμβουλος Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
Ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα προσκλήθηκε
     Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Υπάλληλος του Δήμου Καψάλης Παναγιώτης για την τήρηση των πρακτικών.
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , με την παρουσία 4 Διοικητικών Συμβούλων από τα 5 συνολικά μέλη, ο προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας, κ. Κατσαμπίρης Γεώργιος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
3ο ΘΕΜΑ : Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 170809/6040/15-12-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Πύργου.
      Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο πιο πάνω θέμα ημερήσιας διάταξης ρώτησε τους έχοντες δικαίωμα ψήφου αν για κάποιους από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν.2690/1999 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010 προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος. Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.
Για το παραπάνω θέμα ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
   Στις 07/01/2016 λάβαμε γνώση για την υπ’ αρ. πρωτ. 170809/6040/15-12-2015 απόφάση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα : «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Πύργου Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
     Συναφώς και προκειμένου το Συμβούλιο να αποφανθεί επ’ αυτής, έγινε πρόσκληση σύγκλησης σε σώμα του Δ.Σ. με την Αρ. Πρ. 5/13-1-2016 πρόσκληση για συζήτηση της παραπάνω απόφασης. Ωστόσο στο συμβούλιο προσήλθε μόνο ο πρόεδρος, λόγω ασθενείας των υπόλοιπων μερών και ματαιώθηκε η συνεδρίαση λόγω μη απαρτίας.
     Με νέα πρόσκληση έχουμε σήμερα την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γι’ αυτό το πολύ σημαντικό θέμα.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.Ο ΧΥΤΑ Παλαίρου δέχτηκε με προηγούμενες αποφάσεις με αριθμ. πρωτ. 1240/60899/21-05-2015 και αριθμ. πρωτ. 1241/60975/21-05-2015 του ΓΓΑΔ και κατόπιν σύναψης της από 26-06-2015 προγραμματικές συμβάσεις ποσότητες 4000tn από τον Δήμο Πύργου και 1000tn από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, εντός του έτους 2015.
2.Το κύτταρο μπορεί να δέχεται κατά μέγιστο 13.300 τόνους/έτος (Α.Ε.Π.Ο. του ΧΥΤΑ ενδιαφέροντός μας – Αριθ. Πρωτ. 2850/61865/28-1-2013, σελ. 3). Δέχεται ήδη περίπου 9.000tn/ετος από τους Δήμους Ακτίου-Bόνιτσας και Ξηρομέρου, σύμφωνα με τα δεδομένα των ετών 2013-2014-2015, από τα οποία προκύπτει ο ως άνω μέσος όρος διατηρείται γενικά σταθερός. Εκτιμούμε ότι οι ποσότητες θα είναι αντίστοιχες για το έτος 2016 δεδομένου ότι δεν έχει λάβει χώρα κάποιο γεγονός που να προκαλεί αύξηση της ως άνω ποσότητας.
3.Δεν έχει γίνει προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Αιτ/νίας». Αντιθέτως υφίσταται διαρκής δραστηριοποίηση της διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας σε συνεννόηση με το ΦΟΔΣΑ για την επίλυση ορισμένων τεχνικών θεμάτων. Για τα θέματα αυτά έχει γίνει πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών με  ημερομηνία 22/12/2015 (ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών απ.263283/4877/7-10-2015 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας), ύστερα από αυτοψία που έγινε στο χώρο του ΧΥΤΑ από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας. Η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. με το 13068/115/28-1-2016 έγγραφο (εσωτερικό πρωτόκολλο 11/29-1-2016), δίνει εντολή για αποκατάσταση των τεχνικών ελαττωμάτων εντός 30 ημερών από την ληψη της εντολής, στον ανάδοχο κατασκευαστή του έργου «Κ/Ξ: Ν. Νικολόπουλος Α.Τ.Ε. – Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. – Ύρια Τεχνική Α.Ε.» και επιπλέον αναφέρει ότι η αποκατάσταση των αναφερόμενων εργασιών είναι απαραίτητη για την παραλαβή του έργου.
4.Το έργο κατασκευής του ΧΥΤΥ στη θέση Τριανταφυλλιά, Νομού Ηλείας, ενώ θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2015 δεν ολοκληρώθηκε, ωστόσο θα είναι έτοιμο το κύτταρο και θα μπορεί να δεχθεί Α.Σ.Α. του νομού Ηλείας, στις αρχές Μαρτίου 2016. Σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον οικείο Δήμο, γίνονται έλεγχοι και δοκιμές. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος των απορριμμάτων στον Νομό Ηλείας, κατά τρόπο ώστε, εφόσον οι εργασίες εξελιχθούν ομαλά, να καταστεί εκ των υστέρων περιττή η εκτέλεση της εν θέματι απόφασης του ΓΓΑΔ.
5. Έγινε μηνυτήρια αναφορά κατά του προέδρου και του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ 3ης ΓΕΝ από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης , λόγω της μη συμμόρφωσης του ΦΟΔΣΑ προς την ως άνω απόφαση.           Σύμφωνα με την από 09-02-2016 Γνωμοδότηση του Δικηγόρου Αθηνών Ευάγγελου Π. Πετρόπουλου, η συμμόρφωση προς την ως άνω απόφαση του ΓΓΑΔ είναι υποχρεωτική για το Φορέα μας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση απειλούνται σοβαρότατες ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις εις βάρος των μελών του Δ.Σ. του φορέα.
6.Υπάρχει διαβεβαίωση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη ότι δεν θα χρειαστεί άλλη φορά στο μέλλον να διατεθούν Α.Σ.Α. από κανένα Δήμο στον ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ.
        Μετά ο πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την υπ’ αριθμ. 170809/6040/15-12-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και  Ιονίου περί Διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Πύργου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
 
1.Να γίνει αποδεκτή και να εφαρμοσθεί η αριθμ. 170809/6040/15-12-2015 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ., περί υποχρεωτικής διάθεσης 3.500 tn για το επόμενο εξάμηνο, στο ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Αιτ/νιας.
2.Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και να μην γίνει υπέρβαση των ποσοτήτων όπως ορίζονται στην Α.Ε.Π.Ο., έτσι ώστε να μην προκληθούν περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή και να μην υπάρξει κίνδυνος στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ.
3.Την έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πύργου με σκοπό την υλοποίηση της αριθμ. 170809/6040/15-12-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4.Τα υπόλοιπα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα θα εξειδικεύονται στην προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Πύργου και του ΦΟΔΣΑ, στην οποία θα περιλαμβάνεται ως τέλος υπέρ του ΦΟΔΣΑ το ποσό των 50€ πλέον Φ.Π.Α. ανά τόνο και θα προβλέπεται ρητώς ως προϋπόθεση ενεργοποίησης της σύμβασης η προηγούμενη πλήρης εξόφληση των οφειλών του Δήμου Πύργου προς τον ΦΟΔΣΑ από την προηγούμενη από 26-06-2015 προγραμματική σύμβαση, οι οποίες οικονομικές υποχρεώσεις δεν έχουν εξοφληθεί ακόμα. Λοιπά τέλη, φόροι
και επιβαρύνσεις κάθε είδους που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία, θα προβλέπεται ότι βαρύνουν το Δήμο Πύργου.
5.Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΦΟΣΔΑ και του Δήμου Πύργου.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΑΒΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 4/2016
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Τα μέλη
Κατσαμπίρης Γεώργιος
…………………
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
4ο ΘΕΜΑ: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 170811/6041/15-12-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
Ομόφωνα Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
1.Να γίνει αποδεκτή και να εφαρμοσθεί η αριθμ. 170811/6041/15-12-2015 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ., περί υποχρεωτικής διάθεσης 1.000 tn για το επόμενο εξάμηνο, στο ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Αιτ/νιας.
2.Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και να μην γίνει υπέρβαση των ποσοτήτων όπως ορίζονται στην Α.Ε.Π.Ο., έτσι ώστε να μην προκληθούν περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή και να μην υπάρξει κίνδυνος στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ.
3.Την έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με σκοπό την υλοποίηση της αριθμ. 170811/6041/15-12-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4.Τα υπόλοιπα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα θα εξειδικεύονται στην προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του ΦΟΔΣΑ, στην οποία θα περιλαμβάνεται ως τέλος υπέρ του ΦΟΔΣΑ το ποσό των 50€ πλέον Φ.Π.Α. ανά τόνο και θα προβλέπεται ρητώς ως προϋπόθεση ενεργοποίσης της σύμβασης η προηγούμενη πλήρης εξόφληση των οφειλών του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας προς τον ΦΟΔΣΑ από την προηγούμενη από 26-06-2015 προγραμματική σύμβαση οι οποίες οικονομικές υποχρεώσεις δεν έχουν εξοφληθεί ακόμα. Λοιπά τέλη, φόροι και επιβαρύνσεις κάθε είδους που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία, θα προβλέπεται ότι βαρύνουν το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.
5.Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΦΟΣΔΑ και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΑΒΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 5/2016
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Τα μέλη
Κατσαμπίρης Γεώργιος
xiromeronews.blogspot.gr