Δρόμος Αγρινίου-Θέρμου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ανάπτυξης έργων ευρυζωνικότητας!

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Θέρμου, για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές» Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ’/ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ 2΄» ξεκίνησαν από σήμερα,  9/2/2016 έως και τις 25/7/2016.

Οι απόφαση αναλυτικά:

ΑΡΘΡΟ (1)

Tην επιβολή περιορισμών ως προς  τα όρια ταχύτητας των οχημάτων επί της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου, από την χ/θ  7+500 (οικισμός Καινουρίου) έως την χ/θ 2+500 (είσοδος της πόλεως Αγρινίου), μήκος δικτύου 5 χ.λ.μ., κατά το χρονικό διάστημα από την 9/2/2016 έως την 25/7/2016, σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση των εκτελούμενων οδικών έργων.

ΑΡΘΡΟ (2)

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο της εργοταξιακής ζώνης θα γίνεται εκ περιτροπής στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01.07.2003 Τεχνικές προδιαγραφές Σήμανσης Εκτελούμενων Εργασιών Οδικών έργων.

Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνεται πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.