Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας

Σε συμφωνία συνεργασίας με σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας, την αξιοποίηση της νέας γνώσης και τη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα προχώρησαν σήμερα 25/1/2016 το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και ειδικότερα το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ).

Οι δύο φορείς λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής – ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικής καθώς και τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαΐκές πρωτοβουλίες για την έρευνα και την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαρθρωτική πολιτική δεσμεύονται να συνεργαστούν μέσω μιας σειράς δράσεων και υπηρεσιών, όπως: υλοποίηση ενημερωτικών ή εκπαιδευτικών ημερίδων, παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, συμβουλευτική υποστήριξη αναφορικά με την αξιοοποίηση σχετικών χρηματοδοτικών εργαλείων, δικτύωση ελληνικών ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ του Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΙΤΕ, καθηγ. Β. Δουγαλή, και του Προέδρου του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, καθηγ. Κλ. Μπάρλου. Ως πρώτη δράση στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής προγραμματίζεται η διοργάνωση ημερίδας σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας και της συνεργατικής έρευνας στον τομέα της Αγροδιατροφής.