Νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Νοσοκομείο Αιτ/νίας έως την 11-2-16

Αναρτήθηκε  στην διαύγεια του Υπουργείου Υγείας , η απόφαση  ορισμού των νέων μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας.

 

Η ανάρτηση έχει ως εξής:

Τροποποίηση της αριθμ.ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.117887/13/10-02-2014 υπουργικής απόφασης

(ΦΕΚ 67/ΥΟΔΔ/12-02-14, Α.Δ.Α: ΒΙΡΧΘ-ΔΓΕ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας, αρμοδιότητας 6ης
Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
Ο  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ   Υ Γ Ε Ι Α Σ  &  Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ   Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Υ Γ Ε Ι Α Σ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1. του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων
Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για την
μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 41/Α΄/2012), άρθρο 2, παρ.8,9 και 10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.
4316/14 (ΦΕΚ 270/Α΄/2014).
2. του Ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012
«Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ
και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση,
λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/9-
11-15), άρθρο 60.
3. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005), άρθρο 7, όπως ισχύει.
4. του Ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/Α/12-9-2000), άρθρο 6.
5. του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ
45/Α΄/9-3-1999), άρθρα 13,14 και 15.
6. του Π.Δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α’/28-08-2014), όπως
ισχύει.
7. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23-09-15).
2. Τις αποφάσεις:
1. αριθμ.ΔΥ1δ/οικ.117887/13/10-02-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 67/ΥΟΔΔ/12-02-14, Α.Δ.Α:
ΒΙΡΧΘ-ΔΓΕ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού
Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
2. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.63766/10-9-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 654/ΥΟΔΔ/2015, ΑΔΑ
7ΥΣ7465ΦΥΟ-ΛΤΡ) με περιεχόμενο την τροποποίηση της απόφασης ορισμού μελών στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ.
Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
3. αριθμ.Υ4α/οικ.123896/31-12-2012 ΚΥΑ με θέμα τον ενοποιημένο Οργανισμό του Γενικού
Νοσοκομείου Αγρινίου και του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» (ΦΕΚ
3510/Β/2012) της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίων Νήσων.
4. αριθμ.Υ25/6-10-15 απόφαση του Πρωθυπουργού με περιεχόμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/Β΄/6-10-15).
5. αριθμ.Α1α/Γ.Π.80306/20-10-15 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας με
περιεχόμενο την παύση και τον διορισμό Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ
741/ΥΟΔΔ/20-10-15).
3. Το από 14-01-16 έγγραφο του γραφείου Υπουργού σχετικά με την αντικατάσταση μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νοσοκομείου.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Τροποποιούμε την αριθμ.ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.117887/13/10-02-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
67/ΥΟΔΔ/12-02-14, Α.Δ.Α: ΒΙΡΧΘ-ΔΓΕ), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, και
ορίζουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Aιτωλοακαρνανίας, αρμοδιότητας
6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, τα κατωτέρω πρόσωπα:
1. ΜΕΝΤΖΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 755557, Δικηγόρο, ως αναπληρωματικό
μέλος του Καμμένου Σταύρου, σε αντικατάσταση του Κότσαλου Ευθυμίου.
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ευθυμίου, με Α.Δ.Τ. ΑΧ 777696, Οικονομολόγο – Σύμβουλο
Ανάπτυξης, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Σακκά Δημητρίου, με αναπληρωτή του
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟ ΠΑΝΤΕΛΗ του Πέτρου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 771701, Οικονομολόγο – Στατιστικολόγο,
σε αντικατάσταση της Καλημέρη Ιωάννας.
3. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟ ΛΕΩΝΙΔΑ του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 249315, Ιατρό – Γενικό Χειρουργό, ως
τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Κάλπη Χρήστου, με αναπληρώτριά του την ΜΑΤΣΙΓΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ευσταθίου, με Α.Δ.Τ. Ξ 610859, Καθηγήτρια.
2. Η θητεία των ανωτέρω οριζομένων λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών του
Συμβουλίου – ήτοι την 11-2-16.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
και ισχύει.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.