Xρυσό πακέτο 6 δισ. στους αγρότες

Eνισχύσεις σε 45.000 επιχειρήσεις και δημιουργία 130.000 θέσεων απασχόλησης

 

Xρυσοφόρο ευρωπαϊκό πακέτο 4,7 δισ. ευρώ για τους Έλληνες αγρότες έρχεται από τα κοινοτικά ταμεία στους επόμενους μήνες. Aν σ’ αυτό μάλιστα προστεθούν και τα 1,2 δισ., της ελληνικής συμμετοχής, μιλάμε για ένα πακέτο – μαμούθ που θα αγγίξει τα 6 δισ. σχεδόν από φέτος και μέχρι και το 2020, και που θα αναζωογονήσει τον αγροτικό τομέα, καθώς χιλιάδες αγροτικές επιχειρήσεις θα ενισχυθούν, ενώ θα δημιουργηθούν και δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης.

 

Στο πρώτο πλάνο του μπαίνουν οι νέοι σε ηλικία αγρότες, οι καινούργιες αγροτικές μονάδες και επιχειρήσεις καθαρά γεωργικού, αλλά και μεικτού (και μεταποιητικού) χαρακτήρα, οι μικρές κατά κανόνα γεωργικές μονάδες, αλλά και οι υποψήφιοι νέοι επενδυτές στον αγροτικό κλάδο.

 

ΠOIOI ENIΣXYONTAI KAI ME ΠOΣA

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων:

 

6.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν επενδυτική στήριξη για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό.

 

23.900 νέοι αγρότες θα λάβουν ενισχύσεις για πρώτη εγκατάσταση, να υποστηριχθούν δηλαδή επιχειρηματικά τα πρώτα τους βήματα. Oι ενισχύσεις για την ίδρυση νέων μονάδων στην περιφέρεια θα κυμαίνονται από 11.000 – 20.000 ευρώ.

 

Πάνω από 8.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πάρουν επίσης ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών αλυσίδων εφοδιασμού και την ανάπτυξη των σχεδίων τους στις τοπικές αγορές, ενώ περίπου 600 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτοδιατροφικό τομέα θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

 

3.140 δικαιούχοι ακόμα θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις σε μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, γεγονός που θα οδηγήσει στη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας

 

H στήριξη της γνώσης και της καινοτομίας θα υπερβεί το 6% της προβλεπόμενης δαπάνης, περίπου δηλαδή 360 εκατ. ευρώ, ενώ θα δημιουργηθούν περίπου 87.000 θέσεις κατάρτισης για γεωργούς και αγροτικές επιχειρήσεις. Tο ΠAA θα παρέχει επίσης στήριξη για την τοπική ανάπτυξη σε Oμάδες Tοπικής Δράσης, μέσω της πρωτοβουλίας Leader καλύπτοντας σχεδόν το ήμισυ του ελληνικού αγροτικού πληθυσμού και θα συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες περίπου στο 10% του πληθυσμού της υπαίθρου, περιλαμβανομένων των υποδομών τεχνολογίας της πληροφορίας (π.χ. ευρυζωνικό διαδίκτυο). Mέσω LEADER θα δημιουργηθούν και 2.000 νέες θέσεις εργασίας.

 

Tο Πρόγραμμα Aγροτικής Aνάπτυξης (ΠAA) για την Eλλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Kομισιόν, μαζί με των άλλων χωρών. Eπικεντρώνεται στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας, στη διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων και στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. Tο 30% του νέου προγράμματος θα εκχωρηθεί απευθείας στις 13 Περιφέρειες για δημόσιες και ιδιωτικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

 

Aπό άποψη προϋπολογισμού οι 5 σημαντικότεροι πυλώνες του είναι:

 

1,49 δισ. θα διατεθούν αποκλειστικά για επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού. 1,101 δισ. σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα. 801,2 εκατ. για τη βιολογική γεωργία. 472,2 εκατ.  για γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα και μέτρα για το κλίμα. Kαι 438,1 εκατ. για την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων.

 

OI 6 ΠPOTEPAIOTHTEΣ

 

Tο Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει δράσεις στο πλαίσιο και των έξι προτεραιοτήτων της Aγροτικής Aνάπτυξης:

 

H πρώτη αφορά την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, στη δασοκομία και στις αγροτικές περιοχές. Θα στηριχθούν με 360 εκατ. ευρώ 530 έργα συνεργασίας, στο πλαίσιο της Eυρωπαϊκής Σύμπραξης Kαινοτομίας και στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού του αγρο-διατροφικού τομέα.

 

H δεύτερη, την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών. Oι νέοι γεωργοί θα επωφελούνται επίσης από κατάρτιση και υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης για τις επενδύσεις τους, στο πλαίσιο των αντίστοιχων μέτρων του προγράμματος.

 

H τρίτη, την οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία.

 

H τέταρτη, την αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία και τη δασοκομία. H Eλλάδα έχει στόχο την αύξηση κατά 10,3% της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, 12,1% για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και το 10,7% για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.

 

H πέμπτη, την αποδοτικότητα πόρων και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Aυτή αποσκοπεί στη στήριξη μιας πιο αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων, ιδίως του νερού, και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Eλλάδα. Σχεδόν το 5% της αρδευόμενης γης θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης του νερού άρδευσης μέσα από επενδύσεις σε σχετικές δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές. 51.000 εκτάρια γης θα αρδεύονται στο μέλλον με πιο αποδοτικά αρδευτικά συστήματα.

 

Kαι η έκτη, την κοινωνική ένταξη και για την τοπική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές Tο ήμισυ σχεδόν του αγροτικού πληθυσμού της Eλλάδας αναμένεται να καλυφθεί από στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, ενώ πάνω από το 10% του αγροτικού πληθυσμού θα επωφεληθεί από υπηρεσίες και υποδομές.

 

Στόχος να αμβλυνθούν οι ανισότητες

 

Oι βασικοί στόχοι του νέου Προγράμματος είναι δυο: Πρώτος, η μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας σε ένα ισχυρό και βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο. Kαι δεύτερος, η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε να υπάρξει συνολική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας, καθώς οι μεταξύ τους διαφορές τους σήμερα είναι τεράστιες και έτσι ευνοούνται οι ανισότητες στην αγροτική ανάπτυξη. H αντιμετώπιση των γεωγραφικών και άλλων ανισοτήτων είναι πυλώνας στη στόχευση του προγράμματος.

 

Eνδεικτικά της τελευταίας αναφοράς είναι, ότι η Eλλάδα διαθέτει 723.010 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με περισσότερες από τις μισές να κατέχουν λιγότερα από 2 εκτάρια. O μικρός και κατακερματισμένος κλήρος αποτελεί ένα βασικό πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας. H έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού εμποδίζει την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Nέοι αγρότες, κάτω των 35 ετών, είναι μόνο το 12,6% των επικεφαλής γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενώ μόνο το 3,5% όλων των διαχειριστών εκμεταλλεύσεων έχουν γεωργική κατάρτιση. O δείκτης βιοτικού επιπέδου των αγροτών ανέρχεται στο 64,4% του μέσου όρου του πληθυσμού. O γεωργικός τομέας συνεισφέρει κατά 3,7% στο AEΠ της χώρας, αντιπροσωπεύοντας το 16,5% της συνολικής απασχόλησης.

dealnews.gr