Κατούνα Ξηρομέρου: Επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού!

Συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας κ. Γεωργίου Θεοδώρου Αποστολάκη και Εργολάβου Δημόσιων Έργων συμφωνήθηκαν : Η επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κατούνα , με το ποσό των 5.000,00 €.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου  Ακτίου-Βόνιτσας  υπάρχει γραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 20-7325.001 για το έργο αυτό.
Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει με χρηματικά εντάλματα τα οποία θα εκδοθούν βάσει
νόμιμων παραστατικών μετά την αποπεράτωση των εργασιών ή και ενδιάμεσα και με την σύνταξη της σχετικής βεβαίωσης καλής και έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου.
Το έργο θα εκτελεστεί  σε προθεσμία 180 ημερών από σήμερα (31η Δεκεμβρίου 2015), ή από της εγκαταστάσεως του.
vlyziananews.gr