Νέο Μισθολόγιο στο Δημόσιο (Η εγκύκλιος του ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

Εγκύκλιο απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών, προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, παρέχοντας οδηγίες, για την εφαρμογή του Νέου Μισθολογίου στο Δημόσιο και ειδικότερα, των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν.4354/2015 «ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α.) ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ.Ε.Κ.Ο. ΤΟΥ ΚΕΦ. Α’ ΤΟΥ Ν.3429/2005 (Α’ 314) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».Επισυνάπτεται σε αρχείο .pdf η εγκύκλιος

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα