Ο Θεόδωρος Λιβάνης ορίστηκε νέος αντιδήμαρχος Ξηρομέρου

Νέο Αντιδήμαρχο Ξηρομέρου τον Λιβάνη Θεόδωρο όρισε με απόφασή του ο Δήμαρχος κ. Ερωτόκριτος Γαλούνης.
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Ερωτόκριτος Γαλούνης  με την αριθ. 6/2016 απόφαση του αποδέχτηκε την παραίτηση του Αντιδημάρχου κου Πανταζή Απόστολου και όρισε στην θέση του τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Λιβάνη Θεόδωρο, με θητεία από σήμερα 08.01.2016 έως την 28.02.2017.
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου
Αφού έλαβε υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3.Την υπ’ αριθμ. 43/ 30565/ 06.08.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
4.Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
5.Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν.3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
6.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 724/21.03.2014 τεύχος Β)
7.Την αριθ. 76/02.10.2014 (ΑΔΑ 75ΞΚΩΚΖ-Δ2Υ) Απόφαση Δημάρχου περί ‘Ορισμός Αντιδημάρχων’
8.Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 94/07.01.2016 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου Πανταζή Απόστολου του Νικολάου για επαγγελματικούς λόγους.
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α.-Αποδέχεται την παραίτηση του Αντιδημάρχου Πανταζή Απόστολου του Νικολάου για τους λόγους που αναφέρονται στην αριθ. πρωτ. εισερχ. 94/07.01.2016 αίτηση παραίτησης του.
Β.-Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Λιβάνη Θεόδωρο του Παναγιώτη ως Αντιδήμαρχο με θητεία από 08.01.2016 έως την 28.02.2017, οι αρμοδιότητες του οποίου θα καθορισθούν με νεότερη απόφαση.