Πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί στα Σωφρονιστικά Καταστήματα επανέρχονται με αίτηση στην θέση τους

Το καθεστώς επαναφοράς πρώην δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν υποχρεωτικής μετάταξής τους υπηρετούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χωρίς δυνατότητα προαιρετικής επαναφοράς τους στις επανασυσταθείσες υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας, στις οποίες υπηρετούσαν προ της υπηρεσιακής τους μεταβολής ρυθμίζει νέα διάταξη που περιλαμβάνεται σε νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που κατατέθηκε στην βουλή.

Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες αυτές δεν έχουν επανασυσταθεί, θεσμοθετείται η δυνατότητα μετάταξής τους σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού.

Παρέχεται το δικαίωμα στους υπαλλήλους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να ζητήσουν τη μετάταξή τους στις θέσεις που κατείχαν πριν τη θέση τους σε διαθεσιμότητα με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, στις επανασυσταθείσες Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου που υπηρετούσαν.

Σε περίπτωση μη επανασύστασης των θέσεων αυτών, οι εν λόγω υπάλληλοι μπορούν να επιλέξουν τη μετάταξή τους σε συνιστώμενες στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προσωποπαγείς θέσεις «Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με οριστικούς πίνακες διάθεσης υπηρετούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ν.4325/2015, έχουν δικαίωμα κατόπιν υποβολής αίτησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος να μετατάσσονται καταλαμβάνοντας αυτοδικαίως τις θέσεις που κατείχαν προ της θέσης τους σε διαθεσιμότητα με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο στις επανασυσταθείσες Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου που υπηρετούσαν.

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου, με την οποία το ανωτέρω προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό αυτού και κατατάσσεται στις επανασυσταθείσες θέσεις κλάδων Δημοτικής Αστυνομίας .

Σε περίπτωση μη επανασύστασης των θέσεων αυτών, οι ως άνω υπάλληλοι μπορούν να επιλέξουν κατόπιν αίτησής τους τη μετάταξή τους με βάση τα τυπικά τους προσόντα σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού.»

www.dikaiologitika.gr