Ο Πάνος Κατσούλης για την Μαρίνα Μεσολογγιόυ

Προς

Το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

και Πρόεδρο της εταιρείας Μαρίνα Μεσολογγίου Α.Ε.

Αναμφίβολα η ορθή λειτουργία της Μαρίνας Μεσολογγίου θα ήταν ένας αναπτυξιακός πυλώνας για την ευρύτερη περιοχή. Για λόγους που όλοι γνωρίζουμε αυτό δεν συμβαίνει τα 4 τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα το σημαντικό αυτό έργο να καρκινοβατεί και να κινδυνεύει με συνολική απαξίωση. Ελπίδες ευλόγως δημιουργήθηκαν από τη σύσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και την άμεση εμπλοκή του δήμου στη λειτουργία της εταιρείας.

Όμως περίπου ένα χρόνο μετά, δεν φαίνεται κάτι ν’ αλλάζει σε θετική κατεύθυνση και σοβαρά ερωτήματα συνεχίζουν να πλανώνται χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν υπάρξει έγκυρες και ουσιαστικές απαντήσεις. Το όλο ζήτημα μας αφορά άμεσα ένεκα της εμπλοκής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στη διοίκηση της εταιρείας, γι’ αυτό και καταθέτω τα παρακάτω ερωτήματα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο.

  1. Στις 17/12/2013 υπεγράφη νέα σύμβαση ανάμεσα στην εταιρεία και το Υπουργείο Τουρισμού, προκειμένου να υλοποιηθούν τα υπολειπόμενα έργα κατασκευής όπως έχουν προσδιοριστεί από το ΦΕΚ της 18/4/2012, στο οποίο τροποποιείται και η χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα. Δυο χρόνια μετά δεν έχει κατασκευασθεί το ελάχιστο αυτών των έργων. ΓΙΑΤΙ; Είναι εφικτό να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα στον υπολειπόμενο ένα χρόνο; Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών; Διότι διαφορετικά, όπως αναφέρεται στις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας, ο χώρος της μαρίνας επιστρέφει στο ελληνικό δημόσιο με ότι συνεπάγεται αυτή η εξέλιξη για το δήμο μας και την αναπτυξιακή προοπτική που δύναται να χαράξει μέσω αυτής.
  2. Η μαρίνα λειτουργεί έως σήμερα χωρίς άδεια λειτουργίας, λόγω ελλιπούς Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ); Αν ναι για ποιους λόγους δεν κατατίθεται εδώ και πολλούς μήνες νέα ΜΠΕ, αφού και το αίτημα χορήγησης τμηματικής άδειας έχει απορριφθεί;
  3. Νομιμοποιείται η εταιρεία να εισπράττει τέλη ελλιμενισμού δίχως άδεια λειτουργίας;
  4. Ισχύει ότι από το Μάρτιο του 2015 επιβλήθηκε παύση εργασιών επισκευής και συντήρησης σκαφών από το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου λόγω έλλειψης περιβαλλοντικών όρων; Αν ναι, σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί αυτούς τους 9 μήνες για την άρση της συγκριμένης απόφασης;
  5. Ισχύει πως τέσσερις ισολογισμοί της εταιρείας, ήτοι των ετών 2011, 2012, 2013, 2014, δεν έχουν εγκριθεί; Αν ναι για ποιους λόγους; Χωρίς εγκεκριμένους ισολογισμούς πως εγκρίνονται και νομιμοποιούνται τα έσοδα και έξοδα της εταιρείας; Πόσα μερίσματα έχουν απολεσθεί αυτά τα 4 χρόνια για το Λιμενικό Ταμείο και το δήμο κατ’ επέκταση;
  6. Το πρόστιμο το οποίο καταλογίσθηκε από τη ΔΟΥ Αγρινίου και αφορούσε εικονικά τιμολόγια έχει τελεσιδικίσει; Αν ναι, ποιο είναι το τελικό ποσό και ποιος θα το επιβαρυνθεί; Ποιος ευθύνεται για την έκδοση αυτών των εικονικών τιμολογίων; Τα όποια χρήματα εισπράχθηκαν μέσω αυτών των εικονικών τιμολογίων θα επιστραφούν και από ποιους;
  7. Για ποιους λόγους αποφασίσατε να επιστρέψετε στο Λιμενικό Ταμείο την έκταση των 78 στρεμμάτων που παραχωρήθηκε με σκοπό την κατασκευή επί πλέον έργων ανάδειξης και ανάπτυξης της μαρίνας; Ποίο το όφελος αυτής της απόφασης; Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός διαφορετικής αξιοποίησης αυτής της έκτασης και ποιος;

Κύριε Πρόεδρε

Θα μπορούσα να συνεχίσω τη λίστα των ερωτημάτων γι’ αυτό το σημαντικό αναπτυξιακό ζήτημα για τον τόπο μας. Ανεξαρτήτως των απαντήσεων που θα δοθούν στα παραπάνω ερωτήματα, θεωρώ αναγκαίο και προτείνω το όλο ζήτημα να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Μεσολόγγι 14/12/2015

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Α. Κατσούλης

Δημοτικός Σύμβουλος