Όλες οι αλλαγές στην Παιδεία

Από την βουλή ξεκινάει ο διάλογος για την Παιδεία

Ξεκίνησε η κοινοβουλευτική επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων υπό τον πρόεδρό της Κώστα Γαβρόγλου με το θέμα της ημερήσιας διάταξης να περιλαμβάνει την «ενημέρωση και απόφαση διαδικασιών για την διεξαγωγή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία». Ο εθνικός διάλογος για την Παιδεία θα έχει διάρκεια μέχρι την άνοιξη και θα διεξαχθεί εκ παραλλήλως σε τρείς θεσμούς: Στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων όπου συμμετέχουν βουλευτές όλων των κομμάτων, στην Επιτροπή Διαλόγου όπου συμμετέχουν αρμόδιοι φορείς και στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) όπου συμμετέχουν προσωπικότητες του εκπαιδευτικού χώρου. Η ολοκλήρωση του διαλόγου θα αποκρυσταλλωθεί στη συνέχεια σε νομοθετικές ρυθμίσεις για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες

Με τροπολογία νέες ρυθμίσεις για τις Πανελλήνιες 2016

Ορισμένες νέες ρυθμίσεις εισάγει τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας σε νομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ για τις βοσκήσιμες γαίες, που αφορούν τις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2016 και την διαδικασία διενέργειας τους Συγκεκριμένα ειδικά για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2015- 2016, τα μαθήματα του νέου συστήματος εισαγωγής, τα οποία έχουν διαφορετική ύλη από τα αντίστοιχα μαθήματα του παλαιού συστήματος εισαγωγής, θεωρούνται διαφορετικά εξεταζόμενα μαθήματα. Ως εκ τούτου ορίζονται στις κεντρικές επιτροπές εξετάσεων για τα παραπάνω μαθήματα διαφορετικές ομάδες έκτακτων μελών, οι οποίες εισηγούνται τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. Για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα απαιτείται οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως έκτακτα μέλη να έχουν διδακτική εμπειρία για ένα τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία. Επιπροσθέτως, για τη διαδικασία βαθμολόγησης-αναβαθμολόγησης επιλέγονται κατά προτίμηση εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία για ένα τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, πρόγραμμα εξετάσεων, τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τρόπο φύλαξής τους καθώς και τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η δυνατότητα οργάνωσης και ο τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων. Επίσης ανατίθεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.) η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας  ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τέλος για τους μετεξεταστέους μαθητές η επανάληψη της χρονιάς

Ζητήματα γα τις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2016 αλλά και τις απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ Λυκείου ρυθμίζει τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή και εντάχθηκε σε νομοσχέιδο του ΥπΑΑΤ. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας γίνεται γνωστό ότι αν οι μαθητές όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων στα μαθήματα, στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), και αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής ή απόλυσης επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους. Ειδικώς, οι μαθητές της Γ’ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη και εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ’ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Δ’ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

Τα ανωτέρω ισχύουν από την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016 και για τους μαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στην Γ’ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στην Δ’ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών Απολυτήριοι τίτλοι ιδιωτικών σχολείων ισότιμων προς τα δημόσια Οι εκδιδόμενοι τίτλοι απόλυσης των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων θεωρούνται από το διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από τους απολυτήριους τίτλους απόλυσης των μαθητών που απονέμονται από τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. «Βαθμός Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου είναι ο Γ.Μ.Ο της Γ’ τάξης. Το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου εκδίδεται μία φορά και δεν αλλάζει. Τα απολυτήρια των Ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων θεωρούνται και επικυρώνονται από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από τα απολυτήρια που εκδίδονται από τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» Πανελλήνιες εξετάσεις Ειδικά για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2015- 2016, τα μαθήματα του νέου συστήματος εισαγωγής που θεσπίσθηκε με το ν.4186/2013 (Α’ 193) όπως ισχύει, τα οποία έχουν διαφορετική ύλη από τα αντίστοιχα μαθήματα του παλαιού συστήματος εισαγωγής, θεωρούνται διαφορετικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Ως εκ τούτου ορίζονται στις κεντρικές επιτροπές εξετάσεων για τα μαθήματα του προηγούμενου εδαφίου διαφορετικές ομάδες έκτακτων μελών, οι οποίες εισηγούνται τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. Για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα απαιτείται οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως έκτακτα μέλη να έχουν διδακτική εμπειρία για ένα τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία. Επιπροσθέτως, για τη διαδικασία βαθμολόγησης-αναβαθμολόγησης επιλέγονται κατά προτίμηση εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία για ένα τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, πρόγραμμα εξετάσεων, τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τρόπο φύλαξής τους καθώς και τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η δυνατότητα οργάνωσης και ο τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων. Παραμένουν σε ισχύ για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίσθηκε με τον ν.4186/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι διατάξεις που αφορούν στα ατομικά και συλλογικά όργανα που είναι αναγκαία για την οργάνωση, τον συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων καθώς και για τη βαθμολόγηση των γραπτών και την έκδοση των αποτελεσμάτων παλαιού και νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης ανατίθεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.) η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας  ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Αλλάζει το σύστημα επιλογής Διευθυντών στα σχολεία

Με τροπολογία που κατατέθηκε πριν από λίγο στην βουλή στο νομοσχέδιο για τις βοσκήσιμες γαίες, τροποποιείται το σύστημα επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, τροποποιείται το ισχύον σύστημα επιλογής, κατά τρόπον ώστε να επιλέγονται στις εν λόγω μείζονος σημασίας θέσεις για τη λειτουργία της εκπαίδευσης οι κατέχοντες τα κατά το δυνατόν πιο κατάλληλα προσόντα για τη βέλτιστη εκπλήρωση των πολυσχιδών υποχρεώσεων των θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, πέρα από τη διατύπωση γνώμης από τα στελέχη των σχολικών μονάδων προστίθεται για τον υπολογισμό των μορίων του κριτηρίου της «Συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο – Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση» η μοριοδότηση συνέντευξης των υποψηφίων.

Η συνέντευξη, η οποία κρίθηκε σκόπιμη για την καλύτερη αποτίμηση της προσωπικότητας των υποψηφίων εν όψει των πολύπλευρων διοικητικών KOL εκπαιδευτικών καθηκόντων των θέσεων αυτών, προβλέπεται ότι θα διενεργηθεί από περιφερειακά συμβούλια επιλογής που θα συσταθούν στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι τα εν λόγω συμβούλια επιλογής της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καταρτίζουν με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τις υποβληθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η θεραπεία της αρχής της επικουρικότητας μέσω της λήψης των αποφάσεων πιο κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα που κατά τεκμήριο έχει καλύτερη γνώση τόσο των εκπαιδευτικών αναγκών όσο και των προσώπων που τις ικανοποιούν. Επιπρόσθετα> προβλέπεται σύστημα κάλυψης κενών και κενούμενων θέσεων των ενδιαφερόμενων/υποψηφίων, το οποίο χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, αμεσότητα και επάρκεια.+ Ειδικότερα, αναφορικά για τους υποψηφίους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διαδικασία ψηφοφορίας συμμετέχουν επιπλέον και το 30% των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων, καθώς και το 30% των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων του οικείου ΠΥΣΠΕ, το οποίο ορίζεται με σειρά αρχαιότητας.

Ο αριθμός των μορίων που ο υποψήφιος λαμβάνει κατά τη μυστική ψηφοφορία υπολογίζεται ως ακολούθως: το ποσοστό των ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων ανάγεται σε ποσοστό επί των 12 μορίων που μπορεί να λάβει κατά ανώτατο όριο ο υποψήφιος. Υποψήφιο στέλεχος το οποίο δε συγκεντρώνει κατά τη μυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής, χωρίς να προσμετράται στη συνολική του μοριοδότηση το ανωτέρω ποσοστό επί των 12 μορίων. Προκειμένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη απαιτείται αυξημένη συμμετοχή του σώματος των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Προϊσταμένων νηπιαγωγείων του αντίστοιχου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., και πιο συγκεκριμένα τουλάχιστον 65%.

Αν δεν συμπληρωθεί το ποσοστό συμμετοχής του προηγούμενου εδαφίου, οι υποψήφιοι στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής, χωρίς να προσμετράται στη συνολική τους μοριοδότηση το ανωτέρω ποσοστό επί των 12 μορίων. ββ) Με συνέντευξη των υποψηφίων από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής του άρθρου 16Α που προστίθεται με το παρόν, με 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. «Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά και τα παρακάτω στοιχεία: Τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με τα απαραίτητα παραστατικά (αντίγραφα βεβαιώσεις κα) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και αριστεία. Η εισαγωγική επιμόρφωση του υποψηφίου και οι δραστηριότητες (σεμινάρια, ημερίδες, επιμορφωτικές συναντήσεις κ.λ.π.) που αποτελούν υπηρεσιακές υποχρεώσεις δεν μοριοδοτούνται. Το συμβούλιο επιλογής δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και ιδίως πρακτικά συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων.

Το συμβούλιο επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή εκπαίδευσης. Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης». Περιφερειακά συμβούλια επιλογής διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συνιστάται συμβούλιο για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα συμβούλια αυτά είναι τα περιφερειακά συμβούλια επιλογής διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο περιφερειακά συμβούλια επιλογής διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι πενταμελή καί αποτελούνται από: α) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, β) ένα μέλος Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίου με τον αναπληρωτή του που ανήκουν σε Τμήματα, οι απόφοιτοι των οποίων έχουν δικαίωμα διορισμού ή πρόσληψης στη δημόσια εκπαίδευση χωρίς την κατοχή πρόσθετης βεβαίωσης περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. γ) ένα Σχολικό Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας με τον αναπληρωτή του, δ) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια της αντίστοιχης βαθμίδας που αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής της παραγράφου 1 γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Ως γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή αποσπασμένος σε αυτήν εκπαιδευτικός. Η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμματέα των συμβουλίων επυλογής αρχίζει με την συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και είναι διετής.

Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμματέα των συμβουλίων αυτών αρχίζει με την συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και λήγει την 31η .12.2016. Ο αριθμός των μελών των συμβουλίων που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο του συνόλου των μελών. Κάθε μέλος συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου αριθμού φακέλων υποψηφίων που του ανατίθενται από το συμβούλιο και προετοιμάζει σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των φακέλων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο. Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμιά φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος έχουν κώλυμα συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής

Στα μέλη των συμβουλίων επιλογής δεν καταβάλλεται αποζημίωση για την συμμετοχή τους σε αυτά, εκτός των οδοιπορικών τους. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν οργανική θέση αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά.» « Οι υποψήφιοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις κατ’ ανώτατο αριθμό δύο Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εκ των οποίων η μία υποχρεωτικά είναι αυτή όπου υπηρετούν». Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του άρθρου 16Α καταρτίζει με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 14, όπως αντικαθίσταται με το παρόν, και τις υποβληθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων, πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες αυτοί καταρτίζονται ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις οικείες περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός τριών ημερών από την ανάρτησή τους. Ύστερα από εξέταση των ενστάσεων αυτών από το ανωτέρω αρμόδιο συμβούλιο επιλογής της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και την ανασύνταξη των πινάκων, αυτοί υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τον οποίο κυρώνονται». Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16Α, κατά τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες επιλογής της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.   Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές θέσεις και κενούμενες θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται, ύστερα από σχετική πρόσκληση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής άλλων διευθύνσεων εκπαίδευσης της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Η τοποθέτηση των διευθυντών εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16 Α, το οποίο αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση, με βάση τη μοριοδότηση στα κριτήρια επιλογής του άρθρου 14 όπως αντικαθίσταται με το παρόν στα οποία δεν συνυπολογίζονται τα μόρια του κριτηρίου της μυστικής ψηφοφορίας. Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας δεν συμπληρωθούν οι κενές θέσεις και κενούμενες θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης, τότε η επιλογή γίνεται με επανάληψη της διαδικασίας. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας οι κενές και κενούμενες θέσεις πληρώνονται με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16 Α».

Η θητεία των υπηρετούντων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λήγει με την τοποθέτηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα επιλεγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Θέματα συγχρηματοδοτούμενων έργων εποπτευομένων φορέων ΥΠ.Π.ΕΘ. 1. Δαπάνες που πραγματοποιούνται από το I.E.Π. στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων που αναλήφθηκαν από τον καταργηθέντα με τον ν. 3966/2011 (Α’118) Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), κατά την προγραμματική περίοδο 2007-13 ΕΣΠΑ έως τη λήξη της και υλοποιούνται από το ΙΕΠ θεωρούνται νόμιμες και επιλέξιμες εφόσον: i) αφορούν τον χρόνο πραγματοποίησης των επιμορφώσεων από τους επιμορφωτές στα Π.Ε.Κ., ή μετακινήσεις εκπαιδευτικών οΐ-οποίες αποδεικνύεται ή τεκμαίρεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί, ίί) αφορούν σε υπηρεσίες εστίασης ή παραδοτέα επιστημονικών επιτροπών υποστήριξης των Π.Ε.Κ. και αποδεικνύεται ή τεκμαίρεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί και παραληφθεί, iii) αφορούν σε τμήματα επιμόρφωσης, τα οποία συγκροτήθηκαν ή λειτούργησαν με μικρότερο από τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό ατόμων και έχει γίνει παραλαβή του προγράμματος επιμόρφωσης ή έχει βεβαιωθεί η καλή εκτέλεσή του από το αρμόδιο όργανο,   2. Συμβάσεις ή αναθέσεις έργου που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων της προηγούμενης παραγράφου και δεν έχουν -τυχόν αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια ή άλλα ηλεκτρονικά Μητρώα αναρτώνται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων. 3. Για τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και γενικά τους δημοσίους υπάλληλους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιεί το ΙΕΠ κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 έως τη λήξη της, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.

Ολόκληρο νομοσχέδιο περνά το Υπουργείο Παιδείας με τροπολογία

Επείγοντα ζητήματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και όχι μόνο, ρυθμίζονται με τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε σε ένα νομοσχέδιο που μόνο ως μη σχετικό μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό του ΥπΑΑΤ για τις βοσκήσιμες γαίες. Να σημειώσουμε ότι στην τροπολογία έχουν εισαχθεί 25 τροπολογίες που ορισμένες θα μπορούσαν είναι ολόκληρα νομοσχέδια Συγκεκριμένα εμε την τροπολογία εξισώνεται ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών που δικαιούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το χρόνο άδειας άνευ αποδοχών που λαμβάνει το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων δυνάμει του Υπαλληλικού Κώδικα. – Εξορθολογίζονται οι μονάδες μετάθεσης που δικαιούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΠΕΘ. – Προβλέπεται, προς θεραπεία της αρχής της ισότητας, ότι η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία του ν. 3966/2011 (Α’ 118) προσμετράται και για το μόνιμο διορισμό. Λόγω του χρόνου θέσπισης του νομοθετικού πλαισίου των πειραματικών και πρότυπων σχολείων, η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία προσμετράται επί του παρόντος μόνο για την κατάρτιση του πίνακα αναπληρωτών και όχι και για το μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών. – Καταργείται το ΠΔ για υποχρεωτικές μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια. Το καταργούμενο ΠΔ, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς (απομάκρυνση από οικογένειες και κοινωνικό περιβάλλον, οικονομικά λόγω χαμηλών αμοιβών κ.α.).

Το Υπουργείο Παιδείας φρονεί ότι οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει από κοινού με τις ανάγκες της υπηρεσίας για την κάλυψη των κενών να εναρμονίζονται και με το αυτονόητο δικαίωμα των εργαζομένων σε αξιοπρεπείς βιοτικές συνθήκες. – Ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα για την υποβολή αιτήσεως μεταθέσεων εκπαιδευτικών. – Καταργείται η διάταξη του άρθρου 74, η οποία σε αντίθεση με υπερκείμενους κανόνες δικαίου προβλέπει δικαίωμα διορισμού στην εκπαίδευση σε αποφοίτους ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής, χωρίς την ύπαρξη αντιστοιχίας του τίτλου.   Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά πλήρη εφαρμογή της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας. Ειδικότερα, με τις παραγράφους 1 και 2 θεραπεύεται μια αδικία για τους νεότερους αναπληρωτές καθώς, με την μέχρι τούδε ισχύουσα διαδικασία μοριοδότησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και κατά παράβαση των αρχών της ισότητας δεν προσμετράται η προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις σχολικές χρονιές 2010-11 και 2011-12. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η κατάρτιση των σχετικών πινάκων μοριοδότησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών λαμβάνει υπόψη τη διανυθείσα από 1.9.2010 και εντεύθεν προϋπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών.

Στην παράγραφο 3 διασφαλίζεται ότι η προϋπηρεσία ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θα γίνει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους λοιπούς ωρομισθίους εκπαιδευτικούς. Στην παράγραφο 4 διευκολύνεται η πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι με τον ισχύοντα νόμο διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για δύο χρόνια. Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι εν λόγω εκπαιδευτικοί διαγράφονται από τους πίνακες μόνον για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψης τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Με την παρ.5 επεκτείνεται το καθεστώς αδειών για συμμετοχή σε εξετάσεις λόγω σπουδών και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ενώ με την παρ.6 επεκτείνεται και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς το δικαίωμα της άδειας με αποδοχές για παρακολούθηση επιμορφωτικών δράσεων, σεμιναρίων κλπ. Ομογενείς εκπαιδευτικοί σχολείων εξωτερικού Στο εν λόγω άρθρο ρυθμίζονται επείγοντα και μείζονος σημασίας ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης των ομογενών εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της αλλοδαπής. Θέματα απόλυσης μαθητών Με το εν λόγω άρθρο ρυθμίζονται οι όροι απόλυσης των μαθητών του Γενικού Λυκείου.

Απολυτήριοι τίτλοι ιδιωτικών σχολείων ισότιμων προς τα δημόσια Στο άρθρο αυτό διατυπώνεται με σαφήνεια η βούληση του νομοθέτη και θεραπεύεται το αίτημα ασφάλειας δικαίου αναφορικά με το ζήτημα της θεώρησης των τίτλων απόλυσης των μαθητών, οι οποίοι εκδίδονται από τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τους εξής λόγους: Τα ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκουν σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, έχουν ιδρυθεί κατόπιν σχετικής άδειας που εδόθη απευθείας με νόμο (πχ ν.3776/1929 , νδ. 575/1970, ν.459/1974 κα) και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα προς τα δημόσια σχολεία. Πρόκειται ουσιαστικά για τα σχολεία της φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσάκεια-Τοσίτσεια) καθώς και για το Κολλέγιο Αθηνών.

Τα εν λόγω σχολεία είχαν εξαιρεθεί εξαρχής από την υποχρέωση υποβολής των μαθητών των ιδιωτικών λυκείων σε κατατακτήριες εξετάσεις για την λήψη ισότιμων τίτλων προαγωγής από τάξη σε τάξη, η οποία υποχρέωση ίσχυε για όλα τα λοιπά ιδιωτικά σχολεία. Στη συνέχεια, οι κατατακτήριες εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονταν οι μαθητές των άλλων ιδιωτικών σχολείων καταργήθηκαν με τις διατάξεις της ερμηνευόμενης διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.3149/2003 (Α’ 141). Ο νομοθέτης, καταργώντας το σύστημα της εποπτείας στις εξετάσεις των ιδιωτικών σχολείων, εκλήθη να ρυθμίσει το ζήτημα του εκδιδόμενου από τα ιδιωτικά σχολεία τίτλου σπουδών. Ως εκ τούτου προβλέφθηκε στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.3149/2003 ότι οι εκδιδόμενοι τίτλοι απόλυσης των μαθητών θεωρούνται από το διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να αναγράφεται ρητώς ότι η διάταξη αυτή αφορά και τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα ιδιωτικά σχολεία.

Κατά συνέπεια προκύπτει ευχερώς ότι ο νομοθέτης δεν ήθελε το 2003 να υπαγάγει στο ίδιο καθεστώς τα ισότιμα με τα λομτά ιδιωτικά σχολεία, αναφορικά με τους τίτλους σπουδών, και να μεταβάλλει έτσι το έως τότε ισχύον καθεστώς για τα ισότιμα σχολεία. Προς επίρρωση των ανωτέρω αναφέρεται η μακρόχρονη πρακτική της μη θεώρησης των τίτλων που ακολουθήθηκε για 60 και πλέον έτη. Προκειμένου όμως να καταστεί απολύτως σαφής η βούληση του νομοθέτη και να αποφευχθούν οποιεσδήποτε αμφιβολίες ή αμφισβητήσεις ήθελε προκύψουν σχετικά με την υποχρέωση θεώρησης των απολυτήριων τίτλων των εν λόγω σχολείων, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση της ακόλουθης ερμηνευτικής διάταξης καθώς και η αντικατάσταση της σχετικής διάταξης του Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των μαθητών Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται εξαιρετικώς επείγοντα ζητήματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του I.E.Π. καθώς και θέματα σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα: Στις παραγράφους 1,2 και 3 εξορθολογίζονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κακοδιοίκησης λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων και να διευκολυνθεί το τεράστιας σημασίας έργο της ομαλής διεξαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων. Με την παράγραφο 4 ανατίθεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.) η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, η οποία είναι ένα προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Με τις παραγράφους 5,6 και 7 επιλύονται επείγοντα θέματα σχετικά με τη διενέργεια των πανελληνίων εξετάσεων, όπως ζητήματα αναφορικά με τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων διεξαγωγής τους. Γνωμοδότηση Καλλιτεχνικών Επιτροπών και Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης Στο άρθρο αυτό συμπεριλαμβάνεται η γνωμοδότηση των επιτροπών των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Σχολείων καθώς και του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για ζητήματα που αφορούν στο ιδιαίτερο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών τους. Οργανισμός ΥΠ.Π.Ε.Θ. Με το παρόν άρθρο αντιμετωπίζονται ζητήματα του Οργανισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ειδικότερα: Με τις παραγράφους 1 και 2 επιχειρούνται ήσσονος σημασίας αλλαγές στο άρθρο 59 του Π.Δ. 114/2014, με σκοπό τη διόρθωση υφιστάμενων λαθών σχετικά με τις οργανικές θέσεις (προστίθεται μία θέση κατηγορίας ΔΕ και διαγράφεται μία θέση της ίδιας κατηγορίας) καθώς και την παροχή της δυνατότητας υλοποίησης διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 59 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’/23-12-2014) περί μετατάξεων σε κενές οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, που κατά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, ήταν αποσπασμένο τουλάχιστον για δύο (2) έτη στις Ειδικές Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τις παραγράφους 3 και 4 επιχειρείται η βέλτιστη δυνατή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ. Συγκεκριμένα, αφαιρείται από το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η αρμοδιότητα της απόσπασης εκπαιδευτικών και διευθυντών καθώς και τα σχετικά με τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, και μεταφέρεται η αρμοδιότητα αυτή στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων. Τέλος, με την παρ.5 ρυθμίζονται ζητήματα κλάδων και ειδικοτήτων του προσωπικού της Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης Με το παρόν άρθρο καταργείται η δυνατότητα απόσπασης στα ΕΠΑΛ μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

dikaiologitika.gr