Άνοιγµα µέτρου ιδιωτικής αποθεµατοποίησης τυριών

Βάσει του υπ’ αριθ. 2015/1852 κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) της Επιτροπής χορηγείται έκτακτη ενίσχυση ιδιωτικής αποθεµατοποίησης για τυριά του κωδικού ΣΟ 0406 πλήρους ωρίµανσης. Η ενίσχυση ανέρχεται σε: ⇒15,57 ευρώ ανά τόνο αποθεµατοποίησης για την κάλυψη των παγίων εξόδων αποθεµατοποίησης ⇒0,40 ευρώ ανά τόνο ανά ηµέρα συµβατικής αποθεµατοποίησης. Η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 15η Ιανουαρίου 2016. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του µέτρου στην Ελλάδα περιλαµβάνονται στην ΚΥΑ υπ΄αριθ. 1708/115158/2015 (ΦΕΚ Β’ 2337). Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι απευθύνονται στο Τµήµα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρµογής Παρεµβάσεων της ∆/νσης Άµεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κα Κουτρή Αλεξάνδρα (τηλ. 210 8802626 και δ/νση ∆οµοκού 5, 10445 Αθήνα). Υ.Α. αριθμ. 1708/115158 (ΦΕΚ Β΄2337/30.10.15). Λεπτομέρειες εφαρμογής του ενωσιακού μέτρου ενίσχυσης ιδιωτικής αποθεματοποίησης τυριών.