Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αμφιλοχία λόγω έργων στην Ιονία Οδό

Α Π Ο Φ Α Σ Η

« Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην 000+600 χ/θ της Δημοτικής Οδού Μπούκας – Καψαλοχωρίου Τ.Κ. Αμπελακίου Δήμου Αμφιλοχίας, κατά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Ιονίας Οδού (κατασκευή κάτω διάβασης G027Ν).»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
Το υπ’ αριθμ. 13393/2273 από 18/5/2015 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος/Δ-νση Τεχνικών έργων Π.Ε Αιτ/νίας.
Την υπ’ αριθμ. IC-X-CO-S217N-PR049563/KV/mant από 13/5/2015 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας «EURO IONIA», με την οποία μας υποβλήθηκε η μελέτη σήμανσης και ασφάλισης προσωρινής παράκαμψης της Δημοτικής Οδού Μπούκας – Καψαλοχωρίου Τ.Κ. Αμπελακίου Δήμου Αμφιλοχίας, σε μήκος 150μ., για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του αυτοκινηδρόμου της Ιονίας Οδού (κατασκευή κάτω διάβασης G027), χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών.
Την υπ’ αριθμ. 2501/10/972/11-β΄ από 29-5-2015 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου.
Το γεγονός ότι εξαιτίας της χρήσης παρακαμπτήριας οδού για την διεξαγωγή της κυκλοφορίας, θα επέλθουν μεταβολές στην κανονική κυκλοφορία των οχημάτων, τόσο ως προς το πλάτος και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού, όσο και προς τα όρια ταχύτητας και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την απρόσκοπτη εκτέλεση των προαναφερομένων εργασιών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
Την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, της Δημοτικής οδού Μπούκας – Καψαλοχωρίου Τ.Κ. Αμπελακίου, Δήμου Αμφιλοχίας στην 000+600 χ/θ και τη διεξαγωγή της σε μήκος 150 μέτρων μέσω παρακαμπτήριας οδού, καθώς και τον περιορισμό των ορίων ταχύτητας, σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου, βάση της εγκεκριμένης μελέτης σήμανσης και ασφάλισης του έργου, για το χρονικό διάστημα από 25/6/2015 έως 25/12/2015.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου κοινοπραξίας «EURO IONIA», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής